Enhet og normer 2017-03-03T22:33:05+00:00

ICUS

Vitenskapenes moralske orientering

Rollen en forent vitenskapsverden spiller for verdens moralske orientering

Enhet og normer

Enhet normer

Den verden både Gud og menneske ønsker seg, er en forent verden der kreativitet og kjærlighet kommer til uttrykk. I en slik verden vil både Guds og menneskets ønsker gå i oppfyllelse. For å kunne praktisere kjærlighet må imidlertid mennesket først finne kjærlighetens sentrum.

For å praktisere kjærlighet må det være klare normer ettersom et sant liv fullt av kjærlighet krever en viss orden og ryddighet. I et samfunn der den sosiale orden er blitt ødelagt, kan man umulig ha et harmonisk liv preget av kjærlighet. Det betyr at et liv med kjærlighet forutsetter en viss sosial orden, og for en slik orden er det nødvendig med normer. «Normer» betyr lover og prinsipper som regulerer menneskets handlinger. Da snakker vi om moral og etikk. For å ha et godt liv basert på kjærlighet må man ha solide moralske og etiske normer og følge dem.

De moralske og etiske prinsipper i en forent verden må være klare og kunne anvendes av det moderne menneske. En av grunnene til at tidligere moralske og etiske verdier er blitt undergravd, finner vi i det moderne menneskes tendens til å bli tiltrukket av materialismen. En annen grunn er at de tidligere tiders verdimålestokk ikke lenger tilfredsstiller det moderne menneskes evne til å resonnere. Derfor må det nødvendigvis skapes nye moralske og etiske normer basert på en ny verdimålestokk.

Les videre

Teksten er fra en tale dr. Sun Myung Moon holdt på den første internasjonale konferansen om vitenskapenes enhet (ICUS) holdt på Waldorf-Astoria Hotel i New York fra 23. til 26. november 1972.