En større enhet 2017-03-03T22:58:53+00:00

ICUS

Vitenskapenes moralske orientering

Rollen en forent vitenskapsverden spiller for verdens moralske orientering

Vitenskapenes enhet og nødvendigheten av en større enhet

Indre ytre enhetTil sist vil jeg si litt mer om rollen til Vitenskapenes enhet (Unified Science). For det første vil jeg uttrykke min takknemlighet til dem som har organisert denne konferansen, for deres innsats for å forene alle de separate områdene innenfor vitenskapens verden.

Akkurat som å ta fra hverandre en maskin vil en splittende spesialisering innenfor vitenskapen til slutt lamme helheten, slik at den blir ute av stand til å skape enhet, og slik at vitenskapen blir hindret i å utføre sin oppgave. Her i dag forsøker imidlertid enkelte pionerer innen vitenskapen å systematisk integrere og forene innsiktene fra tidligere vitenskapelige oppdagelser til en ny systematisk vitenskapsfilosofi. Jeg mener dette er en begivenhet vel verdt å notere seg, og at den fortjener rosende omtale. Dette må være det som innen vitenskapsverden tilsvarer den historiske fremveksten av en ny enhetsideologi, som skaper enhet blant fortidens forskjellige filosofier og religioner, og oppretter et nytt verdisyn for vår moderne tid. Som jeg har påpekt før, er vitenskapens hovedmål å forbedre menneskets materielle liv. Jeg forventer at Vitenskapenes enhet (Unified Science) vil bidra med en ny effektivitet til et slikt mål.

Akkurat som mennesker som er slik vi opprinnelig var ment å være, er vesener med sinn og kropp forent, vil et sant sosialt liv forene det åndelige og det materielle. En ideell verden forener kjærlighet og skapende virksomhet. Derfor kan ikke en sann verden med lykke for alle oppnås bare basert på større materiell velstand. Av den grunn kan vi trekke konklusjonen at Vitenskapenes enhet må bli ett med Enhetstenking for å kunne lykkes med sin oppgave. Oppnås en slik enhet, vil det gamle problemet med å forene vitenskap og religion bli løst. Da blir det til slutt til en forent verden preget av velstand, godhet og lykke for alle. De gamle ordningene og måter å  tenke på vil bli borte, samtidig som en ideell forent verden med en ny tidsalders ordninger og tenkning kommer til å bli til her på jorden.

Les videre

Teksten er fra en tale dr. Sun Myung Moon holdt på den første internasjonale konferansen om vitenskapenes enhet (ICUS) holdt på Waldorf-Astoria Hotel i New York fra 23. til 26. november 1972.