Home/Temaer/Vår åndelige virkelighet/En sky av vitner/Jesus og 12 andre representanter for kristendommen
Jesus og 12 andre representanter for kristendommen 2016-09-15T22:16:22+00:00

En sky av vitner

Hellige menn og andre i det hinsidige vitner om De sanne foreldre

Jesus og 12 andre representanter for kristendommen

Jesus: «Dr. Sun Myung Moon! Du er Det annet komme, som har åpnet Det fullførte testamentes tidsalder! De 120 som har vært lyspunkter i kristendommens historie, lover å delta i alt De sanne foreldre foretar seg. Vi har besluttet å strebe for å realisere idealet, den opprinnelige Edens hage, der arvesynden ikke finnes, basert på Frelseren og Messias, dr. Sun Myung Moon, sin veiledning, Det fullførte testamentes lære.» (19.12. 2001)

 1. Peter (Jesu disippel): «Jeg, Peter, som representerer Jesu tolv disipler, lover å tjene og støtte Gjenkomstens Herre, dr. Sun Myung Moon, som Messias og Frelser.»
 2. Paulus (Apostel og misjonær): «Jeg, Paulus, lover å tro på, tjene og støtte Gjenkomstens Herre, dr. Sun Myung Moon, som Messias, Frelser og Sann forelder, med samme glød jeg følte da jeg møtte den oppstandne Jesus på veien til Damaskus. Jeg vil leve med ordene, ‘Du må frelse de hellige menn og kvinner,’ i mitt hjerte.»
 3. John Calvin (Fransk reformator): «Gud er menneskehetens Forelder, og dr. Sun Myung Moon er Messias, Frelser og Det annet komme. Jeg skal derfor leve i samsvar med det Herren lærer. Jeg, John Calvin, lover å bli en foregangsmann når det gjelder å hjelpe dem som fremdeles venter på Herren, og som virkelig lider på grunn av sin intolerante teologi.»
 4. Martin Luther (Tysk reformator og teolog): «Det er min tro at Gud er menneskehetens Forelder. Det er min tro at dr. Sun Myung Moon er Gjenkomstens Herre. Jeg er stolt av å erklære at Enhetsprinsippene er Guds nye budskap for menneskeheten. Jeg, Martin Luther, lover at jeg skal tro på denne læren, bli en foregangsmann for mine medmennesker og leve et liv preget av deltakelse i og støtte for dette arbeidet Gud utfører i dag.»
 5. John Wesley (Britisk reformator og vekkelsespredikant. Grunnla sammen med sin bror, Charles, metodismen): «Jeg, John Wesley, proklamerer at dr. Sun Myung Moon er hele menneskehetens Sanne forelder. Jeg lover, og lover igjen, å leve i samsvar med De sanne foreldres retningslinjer og lære.»
 6. Karl Barth (Ledende sveitsisk protestantisk teolog i 20. århundre): «Kjære dr. Sun Myung Moon, Selv om det er sent å si det, ønsker jeg, Karl Barth, å leve et liv der jeg tjener og støtter og mottar veiledning fra dr. Sun Myung Moon, som er Gjenkomstens Herre og Frelser. Kjære Sanne foreldre, Jeg vil gjerne studere den messianske lære. Vær så snill å gi meg den nødvendige veiledning. Jeg lover å tjene og støtte De sanne foreldre.»
 7. David Livingston (Protestantisk britisk misjonær i Afrika): «Dr. Sun Myung Moon! Kristi annet komme! Kjære Sanne foreldre, Jeg, Livingston, vil gjerne skape et land basert på Guds ideal, selv om det er et beskjedent sted. Kan dere gi meg et sted der dette er mulig? Jeg lover å leve i samsvar med veiledning basert på hva Gjenkomstens Herre vil.»
 8. Jonathan Edwards (Filosof og teolog, leder for stor vekkelse i USA): «Dr. Sun Myung Moon! Herre! Jeg kan ikke takke deg nok. Vær så snill å tilgi og redd Amerika med De sanne foreldres storsinn. Amerika er Guds egen Edens hage. La Amerika fortsette å være Edens hage på jorden i evighet. Jeg vet at idealet som Herren forkynner, er Guds ideal, og at bare gudssentrert tenkning kan redde Amerika. Jeg, Jonathan Edwards, lover aldri å skifte mening når det gjelder å tjene og støtte Gjenkomstens Herre.»
 9. John Smyth (Engelsk dr som i Nederland grunnla det første baptistsamfunn): «Høyt ærede dr. Sun Myung Moon! Vær så snill å la hele menneskeheten få del i den nåde som din Velsignelse representerer, slik at alle mennesker får mulighet til å begynne et nytt liv. Vær så snill å åpne veien så snart som mulig for alle mennesker til å kunne leve sammen som søsken i en Edens hage, der arvesynden ikke finnes. Jeg, John Smyth, er villig til å dra hvor som helst så lenge Herren er med meg.»
 10. John Harvard (Grunnlegger av Harvard-universitetet, puritaner): «Jeg, John Harvard, ønsker oppriktig at ikke bare ungdommen på Harvard-universitetet, men ungdom fra alle verdens universiteter får utruste seg med Enhetsprinsippene og motta dr. Sun Myung Moons veiledning. Jeg lover å delta aktivt i hans bevegelse for verdensfred.»
 11. Sankt Augustin (Teolog og kirkefader, biskop av Hippo. La hjørnesteinen til katolsk teologi): «Jeg, Augustin, vil resolutt gå fremover for å realisere Det fullførte testamentes tidsalders ideal og la hele menneskeheten få akseptere Enhetsprinsippene som sannhet og dr. Sun Myung Moon som sin Messias. Jeg respekterer, tror på, og trenger også, alt han lærer og teologien hans. Jeg avlegger ed og lover, idet jeg holder opp begge hender, å gjøre alt sammen med Herren.»
 12. Horace Underwood (Amerikansk presbyterianer, første protestantiske misjonær til Korea): «Jeg, Horace Underwood, fryder meg over å kunne feire at Det annet komme er kommet til Korea, et Østens land som tar høflighet og skikk og bruk meget alvorlig. Jeg legger håndflatene mot hverandre og bukker til Messias. Jeg lover og gir mitt æresord på å vie alt jeg eier til å tjene og støtte dr. Sun Myung Moon

Les videre