////Individualisme og statssosialisme
Individualisme og statssosialisme 2017-01-26T23:29:20+00:00

Familieverdier

Den ideologiske, kulturelle og politiske kamp om familien

Den onde sirkel av individualisme og statssosialisme

EnsomhetstatssosialismeIndividualismen og statssosialismen danner en ond sirkel. Jo mer individualistisk et menneske er, desto mer krever det at fellesskapet påtar seg ansvar. For å holde i tømme alle egeninteressene  som står i motsetning til hverandre, blir byråkrati, skattevesen, lov og rett stadig viktigere. Jo mer på den annen side samfunnet blir dominert av staten, desto mer gjør det individet avhengig og uansvarlig (når det gjelder helse, fremtid, osv.) og fremmer en mentalitet der man forventer at alt skal gjøres for en, og der man tilsniker seg goder.

En NAV-undersøkelse viser at 70 prosent av nordmenn kjenner trygdesvindlere. I 2011 avslørte NAV svindel for 189 millioner kroner. Det er det høyeste tallet noen gang, og en økning på 40 prosent fra året før. 21358 personer ble anmeldt.
Det finnes ikke noe anslag over hvor mye trygdemisbruket koster det norske samfunnet hvert år. Men en undersøkelse som ble gjort i 2011, avdekket at mellom 5 og 6 prosent av de samlede ytelsene til sykefravær er svindel. I 2010 kostet det totale sykefraværet staten 35 milliarder. Dersom fem prosent av dette var svindel, utgjorde det 1,75 milliarder kroner.
— Fra «1 av 20 har falske plager», en artikkel om trygdeytelser av Kristin Jonassen Nordby i Aftenposten søndag 19. februar 2012, Jobbseksjonen side 5.
Av unge arbeidsledige hos Nav i mars fikk omtrent 7500 såkalt «standard innsats», det vil si at de stort sett klarte seg selv. I overkant av 4300 unge ledige under 24 trengte mer hjelp og har vansker med å skaffe seg jobb selv.
Nav har intervjuet ansatte ved 24 kontorer spredt over hele landet og fått tilbakemeldinger på hvordan de opplever å jobbe med de unge ledige. Flere forteller at de opplever at noen foreldre motarbeider Navs ønske om å få ungdommene i jobb. Mange opplever foreldre forventer at Nav skal forsørge ungdommene når de blir 18 år:
«… vi har foreldre som kommer kjørende med 18-åringen og sier at nå kan Nav overta’», sier én.
«… Foreldrene kan til og med være med og si at ’Nei, men vi har ikke råd til å fø dem. De er 18 år nå. Da må dere betale’», sier en annen.
Ifølge Nav er disse eksemplene representative for tilbakemeldingene de har fått fra de ulike Nav-kontorene.[…] Saksbehandlerne forteller også at ungdommer som har vært fulgt opp av barnevernet, kjenner Nav-systemet svært godt. De vet hva de skal si og er veldig klar over hvilke rettigheter de har.
« de er godt drevne på systemene […] De vet hva de skal si, […] De har ordformuleringer som forundrer meg mange ganger, […] vokabular som en bruker i helsevesenet», opplyser ett kontor.
« de er veldig tydelige på rettighetene sine, men de mangler pliktene. […] da blir det sånn at bestillingen er ’Jeg skal ha det og det og det’, og det første de spør om er ’Hvor lenge… Hvor tidlig kan jeg ta ut sykmelding? Hvor tidlig kan jeg være borte fra jobb?’», forteller et annet.
— Fra «Foreldre ber Nav betale for barna», en reportasje av June Westerveld i Aftenposten lørdag 31. mars 2012, side 6-7.
Sannsynligheten for at et barn blir uføretrygdet, øker drastisk om foreldrene mottar uføretrygd, viser ny forskning.
— Dette kan være med på å forklare en betydelig del av den kraftige veksten i uføretrygdede i Norge, sier Magne Mogstad, forsker ved University of Chicago og Statistisk sentralbyrå (SSB).
Foreldre på uføretrygd har oftere barn på uføretrygd. Forskere har forsøkt å finne ut i hvilken grad det skyldes arvelige helseproblemer, sosiale forskjeller som reproduseres, eller om det utvikles en kultur for uføretrygd hvor barna for eksempel lærer av foreldrene.
I en fersk forskningsartikkel er konklusjonen krystallklar: Det at norske foreldre går på uføretrygd, er i seg selv en viktig årsak til at også barna ender på uføretrygd.
— Det er vanskelig å studere effekten av trygden isolert fra andre sammenfallende faktorer slik som helsen, men vi har funnet en måte å gjøre dette på. Resultatene viser at trygd går i arv, og at foreldrenes uføretrygd kan forklare en betydelig del av etterkommernes trygdebruk, sier Magne Mogstad, førsteamanuensis ved University of Chicago.
— Fra «Trygdebruken smitter mellom generasjonene», en reportasje ved Øystein Kløvstad Langberg i Aftenposten onsdag 12. mars 2014, hovedseksjonen side 1 og 18-19.