Religion, ekteskapelig og seksuell kjærlighet – 6 2017-02-27T16:54:17+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Mangel på eksempler på ekteskapelig kjærlighet

Religion, ekteskapelig og seksuell kjærlighet – 6

Den norske kirke er dypt splittet i sin forståelse av sex og samliv.

Lærenemnda [Den norske kirkes lærnemnd] pekte på at ekteskapet i luthersk tradisjon er «en ordning etter Guds vilje, innstiftet av Gud ved skapelsen til mann og kvinne for å videreføre skaperverket». Det var bred enighet om at «ekteskapet mellom kvinne og mann er uttrykk for den orden i skaperverket som gir seg av kjønnsdifferensieringen».
I det bibelske familiemønster så vel som i luthersk samlivsetikk, står relasjonen mellom mor, far og barn i en særstilling. Av dette trakk et stort flertall i nemnda den slutning at ekteskapet ut fra biologiske, kulturelle og sosiale forhold «er noe annet enn et ordnet partnerskap mellom to mennesker av samme kjønn». […] Den klareste forskjellen mellom Lærenemndas uttalelse og Samlivsutvalgets utredning kommer til uttrykk ved at nemnda knytter ekteskapet til kjønnsdifferensieringen, mens Samlivsutvalget [Den norske kirkes samlivsutvalg] bedømmer ekteskapsordningen ut fra hva som er «gagnlig og godt for menneskene som lever i ekteskap og for samfunnet i det hele».
Utvalget går ut fra at det som sies om ekteskapet i Det nye testamentet, er «fragmentarisk, til dels også spenningsfylt». De nytestamentlige tekstene er utilstrekkelige som grunnlag for forståelsen av ekteskapet. Det henvises blant annet til det hierarkiske forholdet mellom mann og kvinne hos Paulus, og til at heller ikke Jesus har gitt oss noen lære om ekteskapet.
Derfor tar en lett på det Bibelen sier om ekteskapet […].
— Fra «Kristent syn på ekteskapet?», et debattinnlegg av Torleiv Austad, professor emeritus, Menighetsfakultetet, og i sin tid leder av Den norske kirkes lærenemnd, Vårt Land onsdag 21. oktober 2015, side 23.