Religion, ekteskapelig og seksuell kjærlighet – 5 2017-02-27T16:39:46+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Mangel på eksempler på ekteskapelig kjærlighet

Religion, ekteskapelig og seksuell kjærlighet – 5

Religionene har dessuten ikke greid å komme med en klar beskrivelse av seksuallivets åndelige dimensjon og potensial. Generelt kan vi si at de har sett på det seksuelle som noe som utelukkende har med kroppens verden å gjøre, hvis de da ikke rett og slett sa at kjødets lyster kommer fra djevelen. Resultatet ble at det var en vitenskap som utelukker Gud og setter mennesket i sentrum, som i det 20. århundre har vist oss hvordan vår seksualitet påvirker vårt dypeste sjelsliv. Dette ble siden innordnet i den kristne teologi.

I den senere tid er f.eks. selv en katolsk kirke som har sverget til et sølibat liv for sine ledere i 2000 år, begynt å knytte det seksuelle til Gud ved å utdype hvordan Gud skapte mennesket i sitt bilde, som mann og kvinne. Pave Johannes Paul II introduserte i en foredragsserie fra 1979 til 1984 begrepet «kroppens teologi», der hovedidéen er at mann og kvinne forent seksuelt representerer et bilde på Guds kjærlighet.

Mannens og kvinnas kropp er komplementære. Dei passar til kvarandre og treng kvarandre. Denne komplementariteten gjer det mogleg for oss å gje oss sjølv som ei «gåve» til den andre. Kroppens teologi omtaler dette som eit ikon av Guds foreining med mennesket. […] Akkurat som Guds gåve foredlar frukt i oss, ber kroppane våre frukt når dei vert gjevne i gåve til kvarandre. Fordi den seksuelle foreininga i sin natur er fruktbar, vert vi Guds samarbeidspartnarar i skapinga. […] Ved syndefallet tilrana mennesket seg gåva og øydela foreininga med Gud. Dermed gjorde Skammen sin entre. Syndefallet var eit angrep på ikonet. Før syndefallet var mannen og kvinna nakne utan skam. Dei såg på kvarandres kroppar som uttrykk for ein person, eit subjekt. Men etter syndefallet begynte dei å sjå på den andres kropp som objekt for si eiga forlysting. […] Den sanne seksuelle handlinga må vere tru mot sin natur som ikon. […] Klassisk kristen seksualetikk avviser alt som bryter med forståinga av seksuell foreining som ikon på Guds kjærleik; komplementær, gåve, fruktbar.
— Fra «Kroppen – det femte evangelium», en artikkel av Anne Marie Aarøen Vangsnes i Dagen mandag 5. desember 2011, side 14.