Kjernen i Guds frelsesarbeid – 2 2016-07-30T20:56:30+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds frelsesplan opp gjennom historien i lys av Enhetsprinsippene

Kjernen i Guds frelsesarbeid – 2

I Adams familie arbeidet derfor Gud for å få den eldste sønnen, Kain, til å underkaste seg sønn nummer to, Abel. Selv om hun var en fallen mor, kunne Eva ha gjort sitt beste for at de to brødrene kunne forenes. Til slutt drepte imidlertid Kain Abel, og Guds frelsesarbeid lot seg derfor ikke fullføre. Det ble i stedet utsatt på ubestemt tid.
På Noahs tid fantes det et fundament av samarbeid mellom mor og sønn, men et samarbeid som fikk en større betydning, finner vi ikke før på Rebekkas og Jakobs tid.
Det var tre skyldige involvert i menneskehetens fall: Adam, Eva og erkeengelen. Den sistnevnte forførte Eva slik at de sammen begikk det åndelige fallet. Deretter lokket Eva Adam til å begå det fysiske fallet sammen med henne. Dermed vendte de Gud ryggen. Den falne erkeengelen ble til Satan. Guds frelsesarbeid er samtidig også Guds gjenoppreisningsarbeid. Veien som følger prinsippene som Guds gjenoppreisningsarbeid er basert på, går i en retning som er 180 grader forskjellig fra syndefallets hendelsesforløp.
Gud mistet Adam, som hadde sæden til sann kjærlighet og sant liv. Dermed måtte Gud arbeide for å legge forholdene til rette for en sønn med en «ny» sæd, som er fri fra Satans anklager. Da han skapte mennesket, skapte Gud Adam først. På samme måte må Gud, gjennom sitt gjenoppreisningsarbeid, som samtidig er Guds gjenskapelsesarbeid, først legge forholdene til rette for en sønn som ikke har noen som helst tilknytning til syndefallet. Dette er selve kjernen i Guds idé med Messias. Menneskene som hører til den falne arvelinjen under Satans kontroll, lever et falskt liv. Messias er et sant menneske som kommer for å si nei til et slikt liv og for å gi «podekvist» fra sæden til nytt liv. Messias har sine røtter i Gud og kommer som den annen Adam, som må rense bort alle problemene som har oppstått på grunn av den første Adam. Dette er grunnen til at Gud ikke kan sende en overmenneskelig Messias, som kun utfører mirakler.
For at en sønn skal kunne bli født som har sæden til en kjærlighet og et liv som er forbundet med Gud, må det først finnes en mor. Denne moren kan ikke føde denne sønnen på en konvensjonell måte. Barnet må nødvendigvis bli til i samsvar med Guds gjenoppreisningsformel. Alt samarbeid mellom mor og sønn som har vært en del av Guds gjenoppreisningsarbeid opp gjennom historien, har vært en forberedelse og betingelse for at Guds sønn skulle kunne bli født med sæden som kan skape nytt liv, og som er fri fra Satans anklager. Gjenoppreisning av den kjærlighet, det liv og den arvelinje som Satan var kommet Gud i forkjøpet med, kunne finne sted på grunn av de mødre og sønner som samarbeidet for å få den eldste sønnen, Satans representant, til å underkaste seg. Dette kunne skje på et fundament av betingelser opprettet for å overvinne Satans angrep.

Les videre