Kjernen i Guds frelsesarbeid – 1 2016-11-24T13:01:37+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds frelsesplan opp gjennom historien i lys av Enhetsprinsippene

Kjernen i Guds frelsesarbeid – 1

Ut fra dette blir selve kjernen i Guds gjenoppreisningsarbeid å gjenvinne sæden som kan produsere et barn som er slik Gud vil at et barn skal være. Dette vil dermed være sæden som blir til et menneske som er i stand til å oppfylle skapelsesidealet. Det liv og den arvelinje som kommer fra den falske kjærligheten til ham som brakte hor inn i verden, Satan, er det Gud hater mest intenst, og som derfor må avskaffes. Det sentrale punkt i Guds frelsesarbeid, det alt annet avhenger av, er derfor at Gud lykkes i å legge forholdene til rette for at Den sanne far kan bli født. Han er Frelseren som er ett med Guds sanne kjærlighet, sanne liv og sanne arvelinje.
Den første mann og kvinne oppfylte ikke sin del av ansvaret. De ble del av Satans umoralske arvelinje og kom under Satans herredømme. Derfor kunne ikke Gud gripe inn på en direkte måte og gjenoppreise mennesket til sin opprinnelige tilstand. Gud kan ikke ta til seg menneskeheten, som havnet på den onde erkeengelens side, uten betingelser. Gud kan heller ikke straffe menneskeheten. Den strategi han har fulgt for å vinne mennesket tilbake, er å få en sentral person til å innta en posisjon tilsvarende den til en god erkeengel. Ved å bli angrepet av den onde siden, etablerer denne sentrale personen en godtgjørelsesbetingelse for å ta menneskeheten fra Satan. Satan angriper først, men det fører til at han kommer i en posisjon der han må gi fra seg noe av sin makt. Første og annen verdenskrig samt den kalde krigen (tredje verdenskrig) er eksempler på dette. Den siden som angrep først, brøt til slutt helt sammen.
Generelt kan man si at et viktig fundament i Guds gjenoppreisningsarbeid har vært samarbeid mellom mor og sønn. Det var slik på Jakobs tid, Mose tid og Jesu tid. Eva var ansvarlig for at syndefallet skjedde. En mor må derfor innta en posisjon der hun tar ansvar i stedet for Eva. Gjennom et samarbeid mellom en slik mor og hennes sønn nummer to har Gud vært i stand til å fremme sitt gjenoppreisningsarbeid for å atskille mennesket fra den arvelinje og det liv som kommer fra Satan.
Gud har ikke kunnet ha et direkte forhold til eldstesønnen, som har innehatt en posisjon der han representerte det direkte blodsslektskapet til menneskeheten som Satan kom Gud i forkjøpet med. Gud har arbeidet for å gjenoppreise sin arvelinje ved å få sønn nummer to, dvs Guds objekt og den gode sides representant, til å opprette en betingelse. Denne består i å få den eldste sønnen, den onde sides representant, til å underkaste seg sin yngre bror.

Les videre