Hvorfor Gud trenger menneskeheten – 1 2016-11-24T13:01:37+00:00

Sun Myung Moons og Hak-ja Hans taler

Guds frelsesplan opp gjennom historien i lys av Enhetsprinsippene

Hvorfor Gud trenger menneskeheten – 1

Det var uunngåelig at Gud skapte. Skapelse uten hensikt er imidlertid utenkelig. Den eneste grunnen til at det var en nødvendighet for Gud å skape, var hans ideal, som blir realisert gjennom sann kjærlighet. For at alt, fra de enkleste og laveste former for liv til mennesket, skulle danne gjensidige forhold i samsvar med dette kjærlighetsidealet, skapte Gud alltid to av hver ting: i forhold mellom en initierende og en responderenede part eller positiv-negativ-forhold. Kjærlighetsidealet for skaperverket og det høyeste og opprinnelige kjærlighetsidealet i Guds hjerte er ikke to forskjellige og atskilte idealer. Det er et grunnleggende prinsipp i skaperverket at Guds absolutte kjærlighet blir fullkommen ved at kjærligheten mellom mann og kvinne, her i vår verden, når fullkommenhet. Dette er også grunnen til at Gud i begynnelsen skapte én mann og én kvinne, Adam og Eva.
Guds skapelseshensikt gjorde det nødvendig at Adam og Eva måtte adlyde det budet som Gud, den initierende part for sann kjærlighet, ga dem. På den måten skulle Adam og Eva ha blitt fullkomne som sann mann og sann kvinne. De skulle i tillegg ha blitt et sant par, forent i Guds sanne kjærlighet. Ved å få sønner og døtre, gjennom slik sann kjærlighet, ville de ha blitt Sanne foreldre og levd i lykke. Hvis Adam og Eva var blitt fullkomne i sann kjærlighet, ville de ha oppfylt Guds ønske om å bli inkarnert på en konkret måte. Når de ville ha blitt et fullkomment, sant ektepar, ville idealet som Guds absolutte kjærlighet utgjør, ha blitt realisert.
Deretter ville Adam og Eva ha fått det godes barn og blitt Sanne foreldre. Når det skjedde, ville Gud dermed ha etablert seg rent konkret som menneskehetens evige åndelige foreldre. Gud ville ha oppnådd sitt ideal: Basert på myriader av etterkommere, som menneskets arvelinje etterhvert ville ha frembragt i den fysiske verden, ville antallet mennesker i himmelriket i livet etter døden, i den åndelige verden, ha økt uendelig.

Les videre