Home/Medieomtale/Medieomtale 1984 – 1
Medieomtale 1984 – 1 2016-11-24T13:01:41+00:00

Medieomtale

Hva media skrev – 1984 – 1

AFTENPOSTENS KRONIKK
Fredag 28. september 1984, morgenutgaven

Annen artikkel av professor dr.philos. Jan Brøgger
Professor dr. philos. Jan Brøgger tar i dagens kronikk (som er en fortsettelse av gårsdagens kronikk) for seg fenomenet religionsforfølgelse i et sosiologisk perspektiv. Hans utgangspunkt for dagens avsluttende artikkel er pastor Sun Myung Moon.

Prest eller profet?

Av professor dr.philos. Jan Brøgger

I kampen mot nyere, profetiske bevegelser har vi et særlig interessant eksempel i den såkalte Unification Church, eller som den kalles i Norge: Den forente familie. Få bevegelser i nyere tid er blitt gjenstand for en tilsvarende svartmaling i de fleste medier.

Dens grunnlegger, koreaneren pastor Sun Myung Moon, som strengt tatt burde omtales som profet og ikke som prest, har vært gjenstand for hele den skala av beskyldninger fra religionsforfølgelsenes arsenal fra seksuelle utskeielser til kidnapping. Men hans fremgang har likevel vært nærmest ustoppelig. Dette skyldes nok til en viss grad hans sjeldne evne til å begeistre, men også at hans lære tilbyr et helhetssyn på det moderne menneskets situasjon moralsk og politisk. Dette har gitt mange søkende mennesker en meningsfylt oppgave å gå inn for.
Den systematiske og undertiden lite troverdige bakvaskelse han har vært utsatt for frister i sannhetens navn til en nærmere undersøkelse av hva han står for.

Åpenbaring

Unification Church ble grunnlagt i Korea i 1950-årene. Dens profetiske bakgrunn er en åpenbaring Sun Myung Moon hadde som 16-åring hvor han opplevet at Kristus selv påla ham å forene kristenheten til kamp mot tidens materialisme og gudløshet. At en asiat fra et utvikligsland fremstår med slike pretensjoner, er i seg selv nok til å vekke motstand i den vestlige verden og gir forfølgelsene et islett av rasisme som nok har vakt betenkeligheter selv i liberale kretser i USA.

Han innledet sin forkynnelse i det som nå er Nord-Korea, men kom omgående i konflikt med de kommunistiske makthavere. Han tilbrakte derfor årevis i en av Kim II Sungs konsentrasjonsleirer, men lyktes efter Korea-krigen å flykte sydover. Her grunnla han sitt kirkesamfunn. Den første tiden var preget av fattigdom og hardt, utrettelig arbeid. Heller ikke i Syd-Korea gikk han fri for forfølgelse. Men han vant mange tilhengere og kunne snart sende misjonærer til andre deler av verden, først og fremst Japan og USA.
Moons erklærte hovedmotstandere er kommunistene. Overfor andre religiøse samfunn har han inntatt en helt igjennom økumenisk holdning. Moon vurderte USA som det eneste land med tilstrekkelige ressurser til å stoppe den marxistiske flodbølge som efter hans syn truet med å oversvømme den kristne kultur. Han valgte derfor USA som sentrum for sitt virke og klarte på kort tid å etablere et livskraftig kirkesamfunn med mange betydelige tilhengere.

Økonomi

Moon innså fra første stund at uten økonomiske ressurser ville ikke hans bevegelse ha noen chanser i dagens verden. Med stort entreprenørtalent etablerte han derfor industribedrifter ikke bare i USA, men også i Korea og Japan. På samme måte som kirken tradisjonelt var avhengig av jordeiendommer må dens økonomi idag sikres gjennom industriell virksomhet dersom den skal bevare sin uavhengighet.
Når det gjelder å sikre Unification Church‘s økonomi, har Moon opptrådt som en veritabel kong Midas. Men dermed har han også blottstilt en akilleshæl og er blitt grepet i det dilemma som kristendommens holdning til rikdom alltid har aktualisert: Hvordan forene solid økonomi med sann kristendom. Moons svar har vært å satse store summer på en organisatorisk infrastruktur som omfatter skoler, universitet og retrettsteder. Han har også grunnlagt aviser; hvorav særlig Washington Times har vunnet stor anerkjennelse. Med denne avisen har han skapt en konservativ motvekt mot New York Times og Washington Posts liberale monopol. Med dette har han også ervervet innflytelsesrike og ressurssterke motstandere.

Moon har også satset betydelige beløp på konferanser av ulike slag hvor ledende personligheter fra hele verden bringes sammen for å drøfte aktuelle spørsrnål. Av særlig betydning er den årlige ICUS-konferansen (International Conference for the Unity of Sciences) hvor flere hundre ledende vitenskapsmenn fra hele verden kommer sammen for å utrede vitenskapenes felles verdigrunnlag. Blant deltagerne flnner man de fremste navn innen vitenskapene. Av Nobel-prisvinnerne kan nevnes Sir John Eccles, Eugene Wigner, von Euler og Friedrich Hayek. Konferansen har i de senere år vært ledet av professor Morton Kaplan fra Chicago University støttet av blant andre nevropsykologen Karl Pribram fra Stanford University. Av deltagerne fra Norge kan nevnes professorene Arne Næss og A. Strømme-Svendsen samt forskningssjef Helmer Dahl fra Christian Michelsens Institutt.

Ny syntese

Moons forkynnelse representerer et gigantisk forsøk på å skape en ny syntese av moderne erkjennelse og kristendom som også innbefatter en tolkning av tidens geopolitiske problemer. Mange avviser hans lære som naiv, men ingen seriøse kritikere betviler dens oppriktighet. En ledende amerikansk teolog, professor Richard Rubenstein ved Florida State University hevder at Moons personlighet og lære bærer den autentiske profets merke. Dette hevder han uten å være medlem av bevegelsen eller å dele dens synspunkter.

Den samme autentisitet som omgir personen Moon har også den forfølgelse han utsettes for. De følger de samme spor som tidligere jøde– og kristendomsforfølgelser, og sporene skremmer: Moon søker verdensherredømmet. Her gjenkjenner vi tema fra Zions Vises Protokoller og anklager mot pavestolen. Unification Church er ikke en religion, men en politisk bevegelse, en anklage som både katolikker og jøder har måttet tåle. Den alvorligste anklagen hevder at Unification Church lurer de unge bort fra deres familier. Den utgjør en autentisk parallell til anklager om at den katolske kirke lurer unge mennesker inn i presteskap og monastiske ordener før de er modne for selvbestemmelse. Vi gjenkjenner her også kidnappingsmotivet fra anklager mot jødene. Realiteten er imidlertid at Unification Church bare aksepterer fullt ut myndige personer som fullverdige medlemmer. Likevel er mange foreldre blitt grepet av forargelse og fortvilelse når deres barn har sluttet seg til Unification Church. Det kommer ofte på tvers av karriereplaner og utfordrer foreldrenes myndighet.

Deprogrammering

Dette danner bakgrunnen for den såkalte deprogrammering som tilbys foreldre hvis barn har sluttet seg til religiøse sekter. Det innebærer i realiteten at de unge kidnappes og mot sin vilje utsettes for en brutal hjernevask inntil de avsverger sin nye tro. Fra slike tilfeller av hjernevask møter man de verste skrekkhistoriene om Unification Church, som i hovedsak går ut på at de unge tilhengerne nærmest hypnotiseres og gjennom hjernevask knyttes til bevegelsen.
En annen av USAs ledende teologer, professor Fredrick Sontag ved Pomona College, California, tilbragte et år for å undersøke blant annet anklagene om hjernevask, men uten å finne noe bevis. Likevel fortsetter anklagene med uforminsket styrke, og pastor Moons bevegelse står i dag overfor en godt organisert hatkampanje som følges opp i alle land hvor den etableres, også i Norge. I denne kampanje står anklager om hjernevask sentralt. Sammen med mistenkeliggjørelse av Unification Churchs økonomiske ressurser er det denne anklage som best vinner gehør.
Blant pastor Moons motstandere finner man amerikanere med betydelig innflytelse som har søkt efter muligheter for å bringe ham til taushet. Det ble fremmet forslag om å få ham deportert ved hjelp av spissfindige tolkninger av immigrasjonslovene. Men da en rekke av Moons 13 barn er født i USA, måtte dette oppgis. Den siste mulighet var den som med hell er blitt brukt mot amerikanske gangstere: Anklager om skatteunndragelse. Her lyktes det skattemyndighetene å finne et svakt punkt: Efter vanlig praksis i mange kirkesamfunn ble Unification Church fonds satt inn på en personlig konto i Chase Manhattan Bank. Dette er praksis som også. praktiseres av den katolske kirkes mest aktverdige biskoper. Men gjennom juridiske fortolkninger lyktes det skattemyndighetene å vinne gehør for det syn at meget av pastor Moons virksomhet ikke kunne betegnes som religiøs, og med dette kunne han dømmes for skatteunndragelse. På dette grunnlag ble han nylig idømt 18 måneders fengsel.

Volte face

Man hadde trodd at dette skulle bringe ham til endelig taushet. Men man hadde ikke regnet med at de fleste kirkesamfunn i USA følte seg rammet av loven, som efter domstolens tolkning gir ligningsmyndighetene en rett til å bestemme hva som skal betegnes som religiøs virksomhet. Med ett innså mange religiøse ledere at de lett kunne komme i samme båt som pastor Moon. Det går en nemesis gjennom livet, i sin kompromissløse kamp mot pastor Moon står en rekke religiøse ledere i fare for å falle i den grav som var tiltenkt ham alene. Dette førte til en omgående volte face i mange kirkesamfunn, og pastor Moon har mottatt en strøm av støtteerklæringer: National Association of Evangelicals, The National Council of Churches, mormonene og The Episcopal Church protesterte. De har fått følge av American Civil Liberties Union, National Conference of Black Mayors. Av enkeltpersoner kan nevnes senator Orrin G. Hatch og tidligere senator Eugene McCarthy. Men til ingen nytte. Den 20. juli ble pastor Moon innsatt til soning. Med dette er en av tidens betydeligste religiøse lederskikkelser blitt behandlet som en vanlig kriminell i religionsfrihetens hjemland USA.
Men fengselet som huser pastor Moon vil omgående bli omgjort til et valfartssted slik at nedverdigelsen i det lange løp vil bli vendt til seier. De som vil nedkjempe pastor Moon med samfunnets voldsapparat, har intet lært av historien. Kristendommen har alltid vist en merkelig evne til å blomstre nettopp under forfølgelse. Effekten av pastor Moons fengsling vil derfor også kunne sees som en prøve på autentisiteten av hans lære. Hans lære vil utvilsomt fortsatt være kontroversiell, men gjennom forfølgelsene vil Unification Church trolig fremstå som et livskraftig samfunn i tidens kristne polyfoni.

Tidligere medieomtale