Home/Fredsbudskapene/Guds hensikt med Adam og Eva – 1
Guds hensikt med Adam og Eva – 1 2017-04-24T22:44:52+00:00

Fredsbudskap 2

Guds ideelle mønsterfamilie og -nasjon og Fredsriket

Guds hensikt med å skape Adam og Eva – 1 

I 1. Mosebok 1,27 i Det gamle testamente leser vi: «Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, […] til mann og kvinne skapte han dem.» Basert på resultatet av Guds skapervirksomhet, slik det kommer til uttrykk her, kan vi forstå at Gud er et vesen som har i seg essensen av både mann og kvinne. Med slike attributter kunne ikke Gud ha glede av et liv alene. Derfor skapte han/hun alle ting i universet som noe han/hun kunne ha et symbolsk forhold til. Og som deres midtpunkt skapte han/hun menneskene som noen han/hun kunne ha et konkret forhold til.

På denne måten ble Adam, den første representant for det maskuline, skapt av Gud som hans/hennes konkrete responderende partner. Eva ble skapt av Gud som representant for det feminine. Gud hadde en plan med å skape mennesket som to separate vesener, en mann og en kvinne.

Gud er det selveksisterende, initierende vesen med de mannlige og kvinnelige aspektene ved sin tosidige natur i harmoni med hverandre. Likevel var det for det første nødvendig for Gud, som jo kun eksisterer som et vesen uten form, å skape en fysisk form av seg selv som han kunne ha et forhold til den fysiske verden gjennom. Og ikke bare gjennom kroppen til én mann eller kroppen til én kvinne, men Gud skapte den fysiske form av seg selv som to mennesker, Adam og Eva. Gjennom begge to ville Gud kommunisere med og fungere i vår konkrete verden. Uten fysisk form har nemlig den immaterielle Gud bare et begrenset forhold til den materielle verden.

Hvis derfor Adam og Eva hadde støttet og tjent Gud i sitt hjerte og blitt ett med ham/henne og så blitt gift på et fullkomment grunnlag, fått barn og skapt en familie, ville de ha blitt konkrete Sanne foreldre på det ytre og horisontale plan. Gud ville da ha blitt den substansielle Sanne forelder på det indre og vertikale plan.

Hvis dette hadde skjedd, ville Adam og Eva ha lignet hundre prosent på Gud både i sin indre natur og ytre form. Hvis på den måten Adam og Eva var blitt menneskehetens Sanne foreldre, ville vi mennesker gjennom dem ha forstått Guds sanne natur i vårt hverdagsliv.

Les videre