Home/FAQ
FAQ 2017-09-28T15:39:44+00:00
Regelen er å holde seg unna alkohol og andre rusmidler. Vi ser på fyll, ville fester og utskeielser som synd. Alkohol og andre rusmidler fører ofte til at man mister kontrollen som individ og lett gjør ting man angrer på senere og skulle ønske man aldri hadde gjort. Vi anbefaler våre medlemmer å unngå miljøer med alkoholpress, der det normale er å drikke. Og skadevirkningene av misbruk av narkotika kan være enda verre.
Familieforbundet tidligere Enhetskirken lærer at alle religioner har veldig mye til felles med hverandre , f.eks. de fundamentale verdier de forkynner. Vi mener at Gud er kilden til alle religioner. Mange av forskjellene mellom religioner er kulturelle og har oppstått fordi de forskjellige religioner utviklet seg under høyst forskjellige historiske omstendigheter. Likevel er det til tider store forskjeller på visse områder, noe som lett fører til misforståelser og konflikter. Av den grunn trenger vi dialog og samarbeid. På den måten kan vi lære hverandre og hverandres syn bedre å kjenne. Vår bevegelse er en av verdens største sponsorer av interreligiøse og økumeniske konferanser. Vi ser på den religiøse verden som en familie, der kristendommen og andre religioner er som eldre søsken i forhold til vår bevegelse, som er som  deres yngre bror. Vi tror at alle religioner må samarbeide hvis vi skal oppnå en bedre verden. Gud er ikke først og fremst opptatt av hvilken religion vi tilhører, men hvor mye vi elsker våre medmennesker på en uselvisk måte.
Svar:
Vi har mange spesielle begreper, som f.eks. «grunnlaget med fire posisjoner», som vi ser på som selve nøkkelen til å forstå hva meningen med livet egentlig er. For individet er de fire posisjonene i dette grunnlaget: Gud, sinn, kropp og modent individ. For å bli et modent individ og realisere hensikten med livet er det for det første nødvendig med et forhold til Gud, dernest at vi har et sinn som er i stand tilå styre kroppen. Da kan det skje en personlig utvikling, slik at sinnet styrkes og vi blir sterkere knyttet til Gud, som er kilden til kjærlighet. På den måten kan man bli et individ som er i stand til å skape gode relasjoner, et godt ekteskap, en god familie og et godt samfunn. Vi har en lang rekke andre spesielle begreper også, som du ikke finner i andre religioner, og du kan lese om dem i vår innføring i Enhetsprinsippene på www.enhet.no/enhetsprinsippene og sider du kan klikke deg fram til derfra.
Jesus åpenbarte et høyere uttrykk for sannheten til dr. Moon enn man kan finne i Bibelen. Opp gjennom menneskets historie har Gud gradvis vært i stand til å åpenbare høyere former for sannhet. Det nye testamente er således et høyere uttrykk for sannheten enn Det gamle testamente. Guds egen sønn kunne åpenbare mer av sannheten enn Guds profeter (tjenere) kunne. Sun Myung Moon ble bedt av Jesus i 1935 om å fullføre det arbeidet som Jesus påbegynte 2000 år siden. Bibelen er dessuten begrenset til å beskrive det som skjedde for 2000 år siden eller tidligere. Fordi den ble skrevet så lenge siden, har den selvsagt veldig lite å si om hva som har skjedd de siste 2000 år. Jesus og Gud åpenbarte derimot dette til Sun Myung Moon. Enhetsprinsippene gir en inngående forklaring av hvordan Gud har arbeidet siden tiden da Jesus gikk omkring her på jorden. Det er helt nødvendig med en ny åpenbaring for vår tidsalder. Bibelen med sin hyppige bruk av symbolikk, samt en meget uoversiktlig fremstillingsmåte, er ikke en fullkommen fremstilling av sannheten. Derfor var Gud nødt til å åpenbare mer til dr. Moon i vår tidsalder. Uten det ville det forbli umulig å fullføre frelsesverket og bygge Guds rike her på jorden.
Vi ser på Bibelen som en hellig bok. En hellig bok er imidlertid ikke selve sannheten, men en lærebok i sannheten. Det er mye i Bibelen som definitivt ikke skal forstås bokstavelig. Bibelen er full av symboler og lignelser. Grunnen til at kristendommen er splittet i så mange forskjellige denominasjoner, er nettopp at Skriften tolkes på forskjellig vis. Vi ser ikke på Bibelen som en fullkommen fremstilling av sannheten. Hadde Bibelen vært det, ville sannsynligvis samfunn med en overveiende kristen kultur, fungert langt bedre. Det samme kan selvsagt sies om individene som levde i samsvar med Bibelens budskap, og kristne familier.
Dette er nok en vill påstand uten dekning i virkeligheten. Hvis man vil melde seg ut, er det bare å sende et brev til bevegelsen. Det er alt. Som sagt har de fleste av medlemmene i Familieforbundet  ─ tidligere Enhetskirken ─ sine egne hjem, sin egen jobb og familie. De er vanligvis fornuftige og selvstendige mennesker. Hvis slike mennesker vil forlate bevegelsen, er det en enkel sak for dem.

Vi kan be hvor som helst, men mange foretrekker å be på et sted med en god atmosfære, f.eks. en del av et rom hjemme spesielt avsatt til bønn. Vi kan be når som helst. Vi ber til Gud. Man kan be alene eller sammen med andre. Det viktigste er å ha en seriøs, ærlig og oppriktig holdning. Og du må tro at bønn virker. Samtidig bør du selv gjøre ditt beste for å oppnå det du ber om.

Be ikke for deg selv, men for noe større enn deg selv. Be for andre.

Bønn gir styrke.

Man må gjerne tenne et lys når man ber. I Familieforbundet lar mange et hellig lys brenne under bønn. Et hellig lys er et vanlig vokslys som er blitt helliggjort gjennom en spesiell bønn.

For det første, ser vi i Familieforbundet tidligere Enhetskirken ikke på oss selv som en tradisjonell religion. De fleste religioner har en masse forskrifter, regler og ritualer. For oss derimot er det sentrale å realisere det vi ser på som den egentlige hensikt med alle religioner, nemlig å skape en verden med fred, frihet og kjærlighet. En slik verden kan kun bli oppnådd, hvis vi greier å skape fred, frihet og kjærlighet i hver enkelt familie. Derfor er vårt familieliv uhyre viktig for oss. Familien er den institusjon der Gud planla at hver enkelt skulle lære og erfare de mest grunnleggende former for kjærlighet.
Vi tror også at synd og ondskap kom inn i verden da de første mennesker misbrukte sine private deler, dvs. hadde forbudte seksuelle forhold. Vi legger derfor vekt på å avstå fra sex før ekteskapet og være trofast mot partneren vi blir gift med. Vi gjør vårt beste for å holde oss unna ting som tilfeldig sex, flørting, pornografi og masturbering.
En annet viktig punkt i vår lære er å leve for andre. Individet tjener familien. Familien tjener samfunnet. Vårt land skulle tjene verden. Det er viktig å leve for noe høyere enn seg selv eller sin egen familie. Vår ånd er skapt for å realisere en høyere hensikt med livet, ikke et selvopptatt og materialistisk liv.
Ellers anbefaler vi våre medlemmer å be hver morgen og kveld som et minimum, samt å lese fra hellige skrifter hver dag.

I dagens samfunn er det absolutt nødvendig med nye synspunkter/ideer/bevegelser. Tradisjonell religion har ikke vist seg i stand til å løse samfunnets fundamentale problemer, og vil heller aldri bli det. Våre politikere er heller ikke i stand til å skape fred i verden. Læren til  Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─ er basert på familieidealet. Vi er fast overbevist om at løsningen på mange av samfunnets problemer ligger i familien. Hvis vi kan skape harmoniske ekteskap og familier, slik at alle får dype og solide opplevelser med de forskjellige formene for kjærlighet, barns kjærlighet, søskenkjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet, vil dette gi seg store utslag også i samfunnet. Det er påvist at mange sosiale problemer har sin årsak i ødelagte hjem eller hjem/familier som ikke fungerer, problemer som stoffmisbruk, alkoholisme, ungdomskriminalitet, osv. Av den grunn trenger vi en ny forståelse av ekteskap og familie samt nye løsninger. Dette er ting vi i høyeste grad kan tilby. F.eks. er en av hovedårsakene til at mange ekteskap går i oppløsning, at ektefeller ikke er trofaste mot hverandre . Vi legger stor vekt på å vise hvordan det er selve hensikten med livet at vi skaper sunne og harmoniske familier. For oss representerer det å ikke være trofast mot sin ektefelle et stort personlig nederlag, en fallitterklæring, som vi for all del må unngå. Dette er bare ett av de områder vi mener Enhetsbevegelsen har mye å bidra med. Vi føler at samfunnet trenger våre synspunkter og vår bevegelse.

Vi i Familieforbundet tidligere Enhetskirken mener det er best for barna å ha både far og mor. For å utvikle en sunn personlighet trenger barna ideelt både fars kjærlighet og mors kjærlighet. Men det er selvsagt situasjoner der en av foreldrene dør. Det er en stor utfordring og uhyre vanskelig for den gjenlevende forelder å være både far og mor. Det er selvsagt mang en enslig forelder som gjør en beundringsverdig innsats for å oppdra barna uten den hjelp og støtte en partner representerer.
Mange er selvsagt blitt enslig forsørger på grunn av skilsmisse. Dette er et stort problem i dag. De mest skadelidende er ofte barna, selv om de ikke hadde noen skyld i at foreldrene ble skilt. Kjærligheten mellom mor og far er selve roten barna kommer fra (ble unnfanget av). Når denne kjærligheten blir ødelagt, er det som selve livets dypeste grunnlag blir borte.
En mulig løsning på det enorme problemet skilsmisse representerer, er at ungdommer, før de inngår ekteskap, får opplæring i å skape varige forhold og ta ansvar for slike forhold og barna en setter til verden.
La meg også få legge til at Gud ikke skapte oss for å bare leve som individer. Han ville tvert imot at vi skulle oppleve et harmonisk familieliv og de gleder som følger med det. Selvsagt, et av problemene menneskeheten står overfor er at det aldri har vært et eksempel på harmoniske ekteskap og familier. Selv Jesus ble drept før han kunne gjenoppreise en kvinne slik at hun kunne bli «Lammets brud». Derfor kunne ikke Jesus vise et fullkomment ekteskap som kunne vise veien for hele menneskeheten. Selve Frelseren forble et individ som kun har kunnet gi en individuell frelse for andre individer. Derfor er den kristne verden preget av en utbredt individualisme, noe som skaper store sosiale problemer.

Absolutt! Etiske idealer er en meget viktig del av Familieforbundet tidligere Enhetskirken. Selve målet vårt er å skape en verden basert på etiske idealer. I vår lære forklarer vi hvordan Gud skapte mennesket og hele universet for å realisere sitt kjærlighetsideal. Gud er vår himmelske Far og skapte oss mennesker som det høyeste av samtlige skapte vesener, og som sine barn, for å kunne ha et dypt kjærlighetsforhold til oss.
For at dette idealet skulle bli realisert, ville Gud derfor at vi alle skulle vokse til fullkommenhet. Det kan kun skje når vi setter åndelige verdier over de materielle. Fullkommenhet/modenhet vil si å bli mennesker som har et dypt forhold til Guds hjerte, og som er i stand til å elske sine medmennesker 100%, på en uselvisk og betingelsesløs måte. Å bli slike mennesker betyr derfor at Guds ideal blir realisert på det individuelle plan. Dette er derfor et etisk ideal som Gud vil vi alle realiserer, et absolutt ideal.
Sentralt i vår bevegelse står ekteskapsidealet. Opprinnelig, da han skapte de første mennesker, planla Gud at de som realiserer Guds ideal på det individuelle plan, deretter skulle inngå et ekteskap som han kunne velsigne. Et slikt ekteskap er et evig forhold, som gjelder ikke bare i vårt jordiske liv, men også i himmelen. For å realisere ekteskapsidealet, er det absolutt nødvendig å leve for sin ektefelle, å være trofast mot og investere seg 100% i ham/henne. Innstillingen nødvendig for å skape et harmonisk ekteskap er å ville gjøre sin ektefelle glad, ikke å sette sin egen lykke høyest. Den største glede er nemlig å gjøre andre glad.
Familieidealet er selvsagt nøye forbundet med ekteskapsidealet. Vi ser på familien som en uhyre viktig del av Guds ideal. Individets lykke avhenger av gode erfaringer innen familien. Familien er den fundamentale enhet der vi kan erfare samtlige av livets fire grunnleggende former for kjærlighet, nemlig barns kjærlighet for sine foreldre, søskenkjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet. Hvis våre familier fungerer, kan også våre samfunn fungere. Hvis vi vokser opp med positive opplevelser av kjærlighet innen familien, blir vi også i stand til å skape positive og dype forhold til våre medmennesker ellers i samfunnet/verden.
Et annet viktig etisk ideal for oss har med forholdet til våre omgivelser å gjøre. Guds ideal er at vi mennesker skal vise kjærlighet og omsorg for våre omgivelser og skape en verden der mennesket og naturen/omgivelsene er i total harmoni med hverandre.

Familieforbundet tidligere Enhetskirken  har lokale menigheter. En pastor, sammen med sin kone, leder menigheten. Alle viktige beslutninger må legges fram for et styre, som består av eldre innen menigheten. Vi har også en finanskomité, som må godkjenne regnskap og budsjett samt større forestående utgifter.
Menigheten kommer sammen på søndag formiddag til gudstjeneste. Vi har også forskjellige helligdager vi feirer sammen. I tillegg har vi møter for par, møter og seminarer for ungdom og søndagsskole. Vi har også en kvinnegruppe.

Når de forstår hva Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─  arbeider for, og hvordan vi praktiserer vår lære, får de en meget positiv holdning til våre aktiviteter. De som kommer i personlig kontakt med våre prosjekter eller våre medlemmer, blir som regel positivt overrasket eller nysgjerrige etter å finne ut mer.
Det er de som ikke forstår og som heller ikke er interesserte i å finne ut hva vi står for, som kan være negative og skeptiske. Men de fleste av dem er uansett negative til enhver religion eller ethvert trossamfunn som er forskjellig fra ens eget. Mange lider av en frykt for det ukjente. Dette er noe media vet å utnytte i sin beskrivelse av nye religiøse bevegelser. De fleste mennesker vet egentlig svært lite om hva vi står for.

Familieforbundet tidligere Enhetskirken  er ikke så forskjellig fra land til land. Våre idealer er universelle. Det kan selvsagt variere litt hvordan man driver bevegelsen i forskjellige land, avhengig av hvordan medlemmene mener man bør gå fram. I USA har selvsagt aktivitetene vært på et helt annet nivå enn her i lille Norge. Det har vært langt flere aktiviteter, med langt flere involvert. I et stort land som USA har vi naturlig nok flere seminarer og treningsprogrammer for medlemmer og folk som vil bli medlemmer. Man har fordypelses-seminarer på 7 dager eller 21 dager, eller man kan bli med på et fundraising-team eller evangeliseringsteam. Det er et ganske intenst liv, men kan gi den enkelte et solid erfaringsgrunnlag og en uhyre verdifull religiøs trening. De fleste som blir med på slike intense programmer, deltar i høyden ett år. Det er ikke hensikten å leve slik i årevis. Den egentlige hensikt med livet har nemlig med ens familie å gjøre. Det er der den viktigste del av vår frelse ligger, nemlig i kjærligheten vi har for vår ektefelle og våre barn.

Frelsesbegrepet til Familieforbundet tidligere Enhetskirken  er ganske forskjellig fra det kristne. Vi tror at å frelse verden betyr å opprette Guds opprinnelige skapelsesideal, at verden ikke er frelst før alle mennesker lever i harmoni med seg selv, sine nærmeste, sitt samfunn og sine omgivelser. Vårt frelsesbegrep dreier seg heller ikke kun om en individuell frelse. Vi tror at mennesket ikke kan realisere sitt potensiale alene. Vi må oppleve fire stadier med kjærlighet: barns kjærlighet, søskenkjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet. Alle disse formene for kjærlighet oppleves på det dypeste og intimste innen en harmonisk familie. Derfor inkluderer vårt frelsesbegrep opprettelsen av familier. Derfor blir disse massebryllupene holdt. De representerer en del av vår frelse, dvs. at vi gjennom et ekteskap som er velsignet av Gud, kan bli i stand til å arbeide frem mot det idealet som familier med Gud som sentrum representerer. Dere kan eventuelt lese mer under «Enhetsprinsippene», Håndbok i Prinsippene, begynnelsen av det 4. kapittel, Messias’ komme.

Den materielle og vitenskapelige utvikling kommer nok bare til å fortsette, men Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─  tror også at det kommer til å skje en åndelig eller indre utvikling i mennesket. Menneskeheten kommer til å basere livet ikke bare på den fysiske virkelighet, men også den åndelige. Gud og det han vil med oss mennesker kommer til å spille en større rolle i mange menneskers liv. Det betyr at menneskene kommer til å få klare idealer de lever etter. Familien kommer sterkt tilbake som den viktigste institusjon i våre liv. Det samme kommer det evige liv til å gjøre. På dette området vil det skje en revolusjon. Flere og flere kommer til å forstå at livet bare fortsetter etter døden. Folk kommer til å innrette livet sitt deretter, dvs at vi kommer til å bli mindre opptatt av en materialistisk livsstil. Vi kommer også til å innse at det som teller i evigheten, er at vi har brydd oss om andre og levd for andre i vårt jordiske liv. Derfor kommer det til å bli mye mindre individualisme og egoisme i fremtiden.

Det kan være mange ting som hindrer eller skader menneskets frihet. Det er f eks fortsatt mange despoter rundt om i verden. Individualisme og egoisme ødelegger også vår frihet. Vi er skapt for å leve for andre og være sosialt engasjert. Å leve for andre er en de viktigste åndelige lover i universet. Lever man for seg selv hele tiden, blir man til sist ulykkelig og ufri. Det er også mange negative krefter i samfunnet som appellerer til vår medfødte søken etter frihet, men som lett kan gjøre oss høyst ufrie, f eks en kultur dominert av alkohol og festing, narkotika og fri sex. Man kan så lett bli slaver. Man tror man er fri til å forsøke alt og skeie ordentlig ut, og at det er det som er en total frihet. Men dette er en total misforståelse av friheten. Man må hele tiden ta ansvar for seg selv og ikke gjøre seg avhengig av en destruktiv livsstil. Mangel på forståelse av universets åndelige og fysiske lover gjør oss ufrie. Egoisme og individualisme gjør oss ufrie.

Det er ikke visse følelser per se vi i Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─ først og fremst søker å oppnå. Vi søker derimot å leve liv basert på en ekte kjærlighet for våre medmennesker. Dette er av og til lettere sagt enn gjort, men en verden full av kjærlighet er vårt mål. Det er når mennesker fra helt ulike bakgrunner viser en sann kjærlighet for hverandre, på tvers av religiøse, rasemessige, kulturelle og nasjonale skillelinjer, at Gud endelig kan føle seg hjemme i menneskets verden. Og det er det Gud alltid har lengtet etter, å bo midt blant oss.

Gud er Skaperen, som skapte alt for å realisere sitt ideal. Sentralt i Guds ideal er modne menn og kvinner, harmoniske ekteskap og familier med Gud i sentrum og en menneskehet som lever i harmoni med naturen.
Gud er ikke bare maskulin, men også feminin. I Gud er det maskuline og feminine i harmoni med hverandre.
Essensen av Gud er hans hjerte. Gud har dessuten følelser, intellekt og vilje. Han skapte oss mennesker for at vi skulle eksistere i et kjærlighetsforhold til ham. Forholdet Gud-menneske er et foreldre-barn-forhold. Gud vil at vi mennesker, hans barn, skal forstå ham. Vår lære gir en inngående forklaring av Guds natur og hans dype hjerte. Se blant annet
: Forskjellige gudsbegreper og Gud og menneske

For det første er de forskjellige religioners hellige tekster også hellige for oss. Men vi har også våre egne hellige tekster. Den første heter «Enhetsprinsippene». Dette er en åpenbaring vår grunnlegger, dr. Sun Myung Moon, mottok over en ni år lang periode fra 1935, da Jesus åpenbarte seg for ham. Se http://www.enhet.no/enhetsprinsippene

En annen hellig tekst hos oss er Cheon Seong Gyeong (Himmelrikets hellige skrifter). Dette er en samling av utdrag fra Sun Myung Moons taler. Det finnes to utgaver, en 2005-versjon og en 2013-versjon. I den siste er det også  utdrag fra noen av Hak-ja Hans taler. Se  http://www.enhet.no/cheon-seong-gyeong-2005-v

I tillegg er også Fedsbudskapene en hellig tekst for oss. Dette er offentlige taler om fred som Sun Myung Moon holdt fra 2005 til 2007. Se http://www.enhet.no/fredsbudskapene

Det viktigste for oss i Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─ er at hvert menneske setter seg som mål å bli et hellig menneske, Guds sønn eller datter. Å bli Guds barn er ikke noe som kun var reservert for Jesus. Gud vil at vi alle skal realisere hensikten han har skapt oss for, den egentlige hensikten med vårt liv. For oss er ikke målet å opprette en religiøs verden med en masse hellige gjenstander/symboler.
Vi har imidlertid en del slike, som er viktige i frelsesprosessen. I de store bryllups-seremoniene vi er blitt kjent for, brukes f eks hellig vin. Når brud og brudgom drikker den, symboliserer det at arvesynden, roten til all synd og ondskap, er blitt fjernet. Det er selve nøkkelen til å overvinne all annen synd, som personlig synd. Det er nemlig ikke nok å få våre synder tilgitt av Gud. Vi må også slutte å synde. Å få arvesynden fjernet fra ens liv, er det første skrittet i en lang renselsesprosess, som har som mål å bli Guds sanne sønn eller datter.
Ellers bruker vi også hellig salt. Dette blir kun brukt for å velsigne gjenstander, f eks våre hus. Før vi flytter inn, sprinkler vi hellig salt i hvert rom, noe som representerer symbolsk renselse på det åndelige plan. Vi tror at våre omgivelser har en stor innvirkning på vårt indre liv.

Ja. Den hellige ånd har utført en veldig viktig oppgave de siste to tusen år. For at vi mennesker skulle få gjenfødelse, var det ikke nok med den oppstandne Jesus, som menneskehetens åndelige Far. Noen måtte også innta den åndelige Mors posisjon. Det var Den hellige ånd. En fødsel forutsetter en far og en mor. Det samme gjelder for gjenfødelse. Derfor har Jesus og Den hellige ånd arbeidet sammen for å gi oss mennesker nytt liv.
Se: «Gjenfødelse» og treenighet.    Se videoen Gjenfødelse

Historien har et mål, som er opprettelsen av Guds opprinnelige ideal. Dette idealet ble aldri realisert i tidenes morgen på grunn av syndefallet. I stedet ble en ond verden til. Gud har imidlertid arbeidet opp gjennom historien for å legge forholdene til rette for at en dag hans ideal kan bli virkelighet. Derfor har Gud vært en aktiv deltaker i historien gjennom mennesker han har kalt opp gjennom tidene, i forskjellige kulturer og i forskjellige tidsperioder.
Historien utvikler seg fram mot det endelige målet, realiseringen av Guds ideal, hvis mennesket responderer på Guds kall. Det er med andre ord ikke Gud alene som skaper fremdrift. Han trenger oss mennesker. Bare når vi oppfyller vår del av ansvaret, utvikler historien seg i riktig retning.
Fordi mennesket så ofte ikke har greid å oppfylle sin del av ansvaret for Guds frelsesarbeid, er den onde historie blitt forlenget nesten i det uendelige. Menneskeheten hadde en gylden sjanse på Jesu tid til å legge grunnlaget som ville gjøre slutt på den onde verden, men klarte ikke, som så ofte før, å gjøre sin del. Men i vår tid får vi mennesker nok en sjanse til å gjøre slutt på alt det onde og begynne en ny historie, preget av det gode, av kjærlighet, frihet og fred. Men for at det skal skje, må ikke bare noen få nøkkelpersoner respondere på Gud, men vi alle må oppfylle vår del av ansvaret.

Historien har en begynnelse. Ifølge moderne vitenskap er universet ca 15 milliarder år gammelt. Dvs. at universets historie begynte for veldig, veldig lenge siden. Menneskehetens historie har også en begynnelse. Den begynte med de første to mennesker, de første to homo sapiens. Vi stammer alle fra dem. De kan ha levd for så lenge som en million år siden. Dvs. at menneskets historie også begynte mye lenger tilbake enn det Bibelen sier.

Ifølge astrofysikk kommer universet aldri til å ta slutt. Dvs. at historien aldri kommer til å ta slutt. Når Bibelen bruker uttrykket «de siste dager» eller «endetiden» betyr det bare at den onde verden kommer til å ta slutt og at vi vil gå inn i en god tidsalder, der det ikke lenger finnes krig, urettferdighet, hungersnød, undertrykkelse, narkotikaproblemer, osv. Men historien kommer aldri til å ta slutt.

Se: Sannheten om hjernevask-myten
(En liten sak helt til slutt. Dere har etter spørsmålene å dømme lest en hel del av de løgnaktige påstandene om Enhetskirken. Boka «Moonie» er full av slike. Vi anbefaler dere å lese vår kommentar til denne boka).

Familieforbundet tidligere Enhetskirken  ser på familier basert på ekteskap mellom mann og kvinne som en del av Guds ideal for oss mennesker. Gud skapte oss for å leve i familier og oppleve de forskjellige former for kjærlighet innen familien, dvs. barns kjærlighet, søskenkjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet. Barna har rett til å få vokse opp i familier der de kan få oppleve både fars og mors kjærlighet, og ha søsken. Det er bare sunne ekteskap mellom mann og kvinne som kan skape slike familier. Derfor står det i Bibelen at Gud så at det ikke var godt at mannen var alene og skapte ham en partner, kvinnen. Mannen representerer yang og kvinnen yin. Hele universets eksistens er basert på harmoni mellom yang og yin. Selv blant de minste partikler, atomer og molekyler finner man pluss (yang) og minus (yin) i harmoni med hverandre. I planteriket og dyreriket også er det en naturlig harmoni mellom hannkjønn og hunnkjønn. Vi mennesker er skapt for å leve i harmoni med resten av universet. Det er bare når mann og kvinne blir forent, vi kan oppleve en slik harmoni at selv Gud kan være til stede.
Vi mener man går glipp av mange av livets gleder som homoseksuell, f.eks. ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet. Vi ser på disse som de dypeste og mest intime former for kjærlighet.
Men selvsagt, man velger den livsstil man vil. Det er ikke vår oppgave å moralisere overfor homoseksuelle. Hvert menneske må fritt få velge hvordan det vil leve livet. Vi forkynner det ideal som ekteskap og familier velsignet av Gud representerer. Det er vår oppgave.

Vi ser på homofilt samliv som en blindgate, som ikke leder noen steder. Sammenlignet med et vanlig ekteskap, blir et homofilt samliv ganske sterilt eller statisk. Et vanlig ekteskap er derimot ment å være dynamisk i den forstand at det fører til at man blir en komplett familie, med besteforeldre, foreldre, barn, barnebarn, osv. Den ekteskapelige kjærligheten gjør at man også får oppleve foreldrekjærlighet. På grunn av ekteskapelig kjærlighet skapes det en familie med flere former for kjærlighet: barns kjærlighet, søskenkjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet.
Vi anbefaler våre homoseksuelle medlemmer å ikke leve ut sin tiltrekning til samme kjønn.

Ifølge Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─ har hert enkeltmenneske stor verdi, som et unikt og evig menneske. Hvert individ er skapt for å være Guds sønn eller datter. Det er selvsagt mulig å erfare Gud og hans kjærlighet som et individ, men enkelte former for kjærlighet går det ikke an å oppleve som et individ. Gud er kjærlighetens Gud og det er derfor viktig at vi erfarer så mye av den kjærlighet Gud planla vi skulle erfare, som mulig. Gud skapte oss for å motta kjærlighet fra våre foreldre som barn, søskenkjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet. Det er kun de to sistnevnte former for kjærlighet vi er ment å erfare som fullt modne individer. Det er i disse formene for kjærlighet vi er ment å bli ett med Gud. Gud skapte oss ikke for å bare leve som individer. Han ville tvert imot at vi skulle oppleve et harmonisk familieliv og de gleder som følger med det. Selvsagt, et av problemene menneskeheten står overfor er at det aldri har vært et eksempel på harmoniske ekteskap og familier. Selv Jesus ble drept før han kunne gjenoppreise en kvinne slik at hun kunne bli «Lammets brud». Derfor kunne ikke Jesus vise et fullkomment ekteskap som kunne vise veien for hele menneskeheten. Selve Frelseren forble et individ som kun har kunnet gi en individuell frelse for andre individer. Derfor er den kristne verden preget av en utbredt individualisme, noe som skaper store sosiale problemer. Vi lærer med andre ord at man ikke fullt ut kan realisere sitt potensiale før man inngår en evig union som mann og kvinne. I hele universet finner du en harmoni mellom yang og yin. Mennesket er skapt for å oppleve en lignende harmoni, nemlig i forholdet mellom mann (yang) og kvinne (yin).

Man får et positivt livssyn, med respekt for alle religioner, raser, nasjonaliteter og kulturer. Familieforbundet tidligere Enhetskirken  lærer at alle mennesker er søsken og at Gud er alle menneskers Forelder. Målet vårt er opprettelsen av himmelriket på jorden. Vårt mål er at hvert enkelt menneske ikke bare realiserer sann kjærlighet til sine nærmeste og i sin egen familie, men skaper en verden der alle, uansett rase, religion og nasjonalitet, kan leve sammen i fred og harmoni. Målet er ikke kun å bli et bedre menneske som oppnår en indre fred, slik de forskjellige verdensreligioner lærer, men i tillegg å ekspandere denne indre freden til våre familier, samfunn, nasjoner og verden. En indre fred er bare begynnelsen. Basert på fred og kjærlighet i våre familier kan det også bli fred og kjærlighet i samfunnet vårt.
Man lærer at man kan bidra selv til å skape en harmonisk verden, ved å begynne med seg selv og sine nærmeste.
Man får et konkret håp om at verden vil bli bedre og at ditt bidrag kan gjøre den bedre raskere. Vi har konkrete løsninger på verdens problemer. Det er ikke noe problem som er for stort til å løses.
Man får krystallklare svar på livets fundamentale spørsmål, f eks: Hva er hensikten med livet? Hvordan arter livet etter døden seg? Hva er godt og ondt? Hvor kommer det onde fra? Hvordan kan vi beskrive Gud? I tillegg gir dr. Moons lære en meget dyp og klar forklaring om Jesus, Gjenkomsten, syndefallet, moralske verdier, ekteskap, familie, de «siste dager», forutbestemmelse, oppstandelse og en hel rekke andre temaer.
Og disse svarene er ikke ren teori. Du føler at de er del av en større helhet, en lære som det virkelig går an å leve, og som gir livet mål og mening.

Familieforbundet tidligere Enhetskirken  bruker forsamlingslokaler til våre gudstjenester og møter. Her i Norge har vi ingen kirkebygninger, mens derimot i Sør-Korea har vi kirker i hver by. I de fleste land leier vi forsamlingslokaler. Vi holder husmøter i folks hjem.

At Jesus ga sitt liv på korset, var ifølge Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─ en uhyre viktig betingelse for at Gud skulle kunne frelse hele menneskeheten. Gud ofret sin eneste sønn for at alle andre skulle bli frelst. Hvis Jesus ikke hadde gitt sitt liv, ville det være umulig for Gud å frelse oss.
Likevel må korsfestelsen ses i en større sammenheng. Vi må nemlig forstå hva som er den egentlige og endelige hensikt med Guds frelsesarbeid. Det er å opprette himmelriket her på jorden og i himmelen. Korsfestelsen brakte ikke himmelriket! Selv om Jesus forkynte Guds rike mens han var her på jorden, lot ikke himmelriket seg opprette under de rådende forhold for 2 000 år siden. Jesus ble ikke tatt imot av dem som skulle ha akseptert og støttet ham. Tvert imot drepte de ham. Men ved at han ga sitt eget liv, åpnet han veien til åndelig frelse for alle som tror på ham. Det ble selve grunnlaget for den kristne kirke og Guds frelsesarbeid de siste to tusen år. På det grunnlaget ble Det annet komme mulig nå i vår tid, slik at det egentlige mål med Guds frelsesarbeid, himmelriket, nå kan bli realisert her på jorden. Jesus lengtet etter å opprette Guds rike mens han levde her på jorden, men hans drømmer gikk dessverre ikke i oppfyllelse, fordi prestene drepte ham.

Se: Guds frelsesarbeid gjennom korset.

Krig og våpen brukt mot mennesker er noe uhyre destruktivt, som vi er sterkt imot. Eneste form for krig som kan være akseptabel, er forsvarskrig, når man blir angrepet av en fiendtlig makt.

Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─  lærer at alle religioner har veldig mye til felles med hverandre , f.eks. de fundamentale verdier de forkynner. Vi mener at Gud er kilden til alle religioner. Mange av forskjellene mellom religioner er kulturelle og har oppstått fordi de forskjellige religioner utviklet seg under høyst forskjellige historiske omstendigheter. Likevel er det til tider store forskjeller på visse områder, noe som lett fører til misforståelser og konflikter. Av den grunn trenger vi dialog og samarbeid. På den måten kan vi lære hverandre og hverandres syn bedre å kjenne. Vår bevegelse er en av verdens største sponsorer av interreligiøse og økumeniske konferanser. Vi ser på den religiøse verden som en familie, der kristendommen og andre religioner er som eldre søsken i forhold til vår bevegelse, som er som deres yngre bror. Vi tror at alle religioner må samarbeide hvis vi skal oppnå en bedre verden. Gud er ikke først og fremst opptatt av hvilken religion vi tilhører, men hvor mye vi elsker våre medmennesker på en uselvisk måte.

Vi i Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─ er ikke kristne i den forstand at vi har samme lære som de fleste kristne kirker. Vi betrakter Bibelen som en meget viktig del av Guds åpenbaringer til menneskeheten, men ser på åpenbaringene Gud og Jesus har gitt til Sun Myung Moon i vår tid, som enda viktigere. Jesus åpenbarte seg til ham for første gang i 1935 – og siden da mange ganger – og ba ham om å fullføre det Jesus begynte for 2 000 år siden, nemlig opprettelsen av Guds rike her på jorden. Jesus selv overførte med andre ord den messianske oppgaven til dr. Moon. Dette er den samme oppgaven Jesus hadde, men som han ikke fikk fullføre på grunn av sin altfor tidlige død. Dr. Moon er derfor Messias’ annet komme. I den forstand ser vi i høyeste grad på oss selv som kristne, ikke i tradisjonell forstand, men på en ny og revolusjonerende måte.

Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─  anser selvsagt musikk og kunst generelt for å være noe meget viktig i livet. Kunst er i stand til formidle følelser som vanskelig lar seg uttrykke på noen annen måte. Derfor har kunst evnen til å formidle et budskap som kan gjøre et dypt inntrykk på oss. Kunst er noe åndelig og er ment å hjelpe oss i vår åndelige eller indre utvikling. Kunst kan løfte oss over hverdagslivets strabaser og gi oss en følelse av noe større.

Vi er opptatt av å skape en kultur basert på evige verdier som kjærlighet, sannhet, godhet og fred. Det viktigste i en slik kultur er å leve for andre, for sine medmennesker, både sine nærmeste og folk ellers i samfunnet. Kulturen vi håper å skape, er en kultur basert på en individuell modenhet, ekteskap og familie samt et liv i harmoni med omgivelsene.

Vi lever nå i en individualistisk kultur, preget av egoisme, materialisme og konflikter. Det er ikke slik vi vil at verden skal være. Men for at den skal bli bedre, er det viktig at vi lærer å praktisere en uselviskhet der vi både tenker på andre og gjør ting for dem. Vi må utvikle en kultur basert på åndelige verdier og overvinne materialismen. Men det må selvsagt være et balansertt og harmonisk forhold mellom det åndelige og det materielle.

Det er dessuten viktig at familien blir anerkjent som den aller viktigste sosiale institusjon. I dag er det individet som står i sentrum, individets rettigheter og krav. Det er en av grunnene til at det er så mange som skiller seg. Skal det bli til en bedre kultur, må familien fungere. Våre opplevelser i familien vi vokser opp i, er noe vi tar med oss resten av livet. Derfor er familien så viktig.

Alt i kulturen som kan bidra til å utvikle en individuell modenhet og gode familier, er noe godt. Dessuten er alt i kulturen som hjelper oss til å leve i harmoni med naturen, noe godt.

Vår bevegelse har ikke en masse regler for hva slags musikk og kultur vi må være opptatt av. Vi overlater det til hver enkelt. Vi legger vekt på frihet, at vi fritt velger hva slags liv vi lever. Det gjelder også for hva slags kultur vi omgir oss med.

Men det er selvsagt viktig å ta bevisste valg og ikke bare følge med strømmen eller den rådende kultur, populærkulturen. Det er mye i kulturen rundt oss som det er bedre å holde på god avstand. Det er da man trenger å være bevisst på de valg man tar. Og det er her vi tror at vår lære kan hjelpe en. Vår lære er ikke bare en tro på noe vagt. Læren gir tvertimot en klar innsikt i livets store spørsmål, noe som hjelper deg til å ta de riktige valg i livet.

Vi er for full likestilling og kvinnefrigjøring. Gud skapte mennesket i sitt bilde, som mann og kvinne. Gud må derfor nødvendigvis ha både mannlige og kvinnelige aspekter, og følgelig ikke bare være vår himmelske Far, men også vår himmelske Mor. I og med at det mannlige og det kvinnelige er to komplementære aspekter ved Gud, utfyller også mann og kvinne hverandre, og trenger hverandre. De har samme verdi. Det er selvsagt forskjell på mann og kvinne, ikke bare fysisk, men ogsååndelig/mentalt. Likevel er begge like verdifulle. Likestilling betyr ikke at kvinner skal bli mest mulig lik menn, slik enkelte feminister ser ut til å tro. Det blir kun full likestilling når alle forstår verdien av både det maskuline og det feminine, og lar begge disse sider ved menneskeheten fritt komme til uttrykk i samfunnet.

Dr. Moon var lederen på det globale plan og lederen for alle de forskjellige delene av Enhetsbevegelsen. Men han rådførte seg oftest med et råd av eldre samt sin egen kone. Nå, etter hans død, er fru Moon, Hak Ja Han, den øverste leder. Under henne er det en leder for hver enkelt av de forskjellige bevegelsene som utgjør Enhetsbevegelsen. Hver slik leder har også et råd av eldre som han rådfører seg med. Bevegelsen har også kontinentale ledere. Under dem regionale ledere for en gruppe land. Under dem igjen nasjonale ledere, som så har lokale ledere under seg. På hvert enkelt av disse nivåene er det råd av eldre som lederen må rådføre seg med i viktige spørsmål.

En del: En av de viktigste ifølge Familieforbundet tidligere Enhetskirken er å ikke ha sex før ekteskapet. Når man er gift, skal man kun ha sex med sin ektefelle. Vi ser på sex som noe hellig, som ti

Andre leveregler er å holde lhører ekteskapet. Masturbering er heller ikke tillatt. Masturbering har bare med å tilfredsstille seg selv å gjøre. Hovedaspektet ved sex burde være å tilfredsstille sin partner. Dette er prinsippet å leve for andre anvendt på det seksuelle område.

Det var ikke et eple i Edens hage som gjorde at mennesket forlot Gud. Det var tvert imot misbruk av sex. seg unna alkohol og narkotika samt pornografi.

En annen regel er at man bør lære seg å leve for andre og tjene dem.

Vi har ikke en masse regler for vårt hverdagsliv. Det viktigste er kjærlighet. Alt som bidrar til å realisere det vi kaller «Guds tre store velsignelser til mennesket», er godt. Det som hindrer oss i å realisere dem, er ondt. Velsignelsene er 1) Individuell modenhet. 2) Ekteskap og familie med Gud som sentrum. 3) Menneskets råderett over omgivelsene, både de fysiske og de åndelige.

Vi er for full likestilling og kvinnefrigjøring. Gud skapte mennesket i sitt bilde, som mann og kvinne. Gud må derfor nødvendigvis ha både mannlige og kvinnelige aspekter, og følgelig ikke bare være vår himmelske Far, men også vår himmelske Mor. I og med at det mannlige og det kvinnelige er to komplementære aspekter ved Gud, utfyller også mann og kvinne hverandre, og trenger hverandre. De har samme verdi. Det er selvsagt forskjell på mann og kvinne, ikke bare fysisk, men også åndelig/mentalt. Likevel er begge like verdifulle. Likestilling betyr ikke at kvinner skal bli mest mulig lik menn, slik enkelte feminister ser ut til å tro. Det blir kun full likestilling når alle forstår verdien av både det maskuline og det feminine, og lar begge disse sider ved menneskeheten fritt komme til uttrykk i samfunnet.

Ja. Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─  har ikke noen bestemte regler her. Men de fleste av oss prøver å spise sunn mat.

Først og fremst at de ser på dr. Moon som utvalgt av Gud til å bringe et nytt budskap til menneskeheten i vår tid. Dernest at man aksepterer de viktigste punktene i dr. Moons lære. Medlemmer av Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─ står i det hele tatt veldig fritt når det gjelder hvor mye de vil bidra til bevegelsens arbeid. Ingen blir ekskludert for å bidra for lite.

Absolutt. Det er mange fordeler forbundet med å bli medlem i Familieforbundet for Verdensfred og Enhet.
For det første kan du bli til et bedre menneske. Du lærer å respektere deg selv og realisere ditt potensiale. Du får en bedre selvforståelse. Du får et 100 % positivt mål med livet.
For det andre lærer du hvordan du skal utvikle bedre og mer meningsfylte forhold til venner, dine nærmeste og dine medmennesker generelt.
For det tredje lærer du en dyp respekt for dine omgivelser og å behandle alt og alle med den respekt de fortjener. Gud elsker nemlig hele skaperverket og alle mennesker. Vi kan lære oss litt etter litt å sette oss inn i hvordan Gud føler overfor de skapte ting og våre medmennesker.

    Det er lett å bli medlem av Familieforbundet for Verdensfred og Enhet. For å bli støttemedlem (assosiert medlem) trenger man bare sympatisere med våre generelle mål om å skape verdensfred, en verden der alle mennesker er søsken, der det er frihet, likhet og kjærlighet, og der det ikke er noen nød. Støttemedlemmer ser gjerne på dr. Moon som en viktig leder i vår verden og at vår bevegelse spiller en positiv rolle i arbeidet for å forandre verden.
For å bli et vanlig medlem skal man helst ha deltatt på et to endags-seminarer. Medlemmer ser på
dr. Moon som utvalgt av Gud til å bringe et nytt budskap til menneskeheten i vår tid. Dernest bør man akseptere de viktigste punktene i Sun Myung Moons lære. Medlemmer står i det hele tatt veldig fritt når det gjelder hvor mye de vil bidra til bevegelsens arbeid. Ingen blir ekskludert for å bidra for lite.

Medlemmer av Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─ gjør ganske mye sammen utenom de vanlige møtene som gudstjeneste. Mange går f.eks. ut sammen eller besøker hverandre. Og det ser ut til at også de unge gjør mye sammen, går på kino, drar på hyttetur, drar ut i båt, har datatreff, feirer bursdager, osv.

Her i Norge har Familieforbundet for Verdensfred og Enhet litt over 100 medlemmer, og i tillegg cirka 150 såkalte støttemedlemmer, sympatisører som støtter vår bevegelses arbeid for å skape verdensfred og ser på oss som en viktig aktør i det arbeidet. De fleste norske medlemmer bor i Oslo-gryta, men vi har også medlemmer spredt rundt om i landet for øvrig. På verdensplan har vi i underkant av 2 millioner tilhengere. Bevegelsen er størst i Sør-Korea og Japan.

Medlemmer av Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─ står fritt til å forlate bevegelsen når de måtte ønske det. Vi er ikke noen lukket sekt som kontrollerer hvert skritt våre medlemmer tar. Et sentralt punkt i vår bevegelse er at frelsen som nå er tilgjengelig, er på familieplan. Ens familie er på mange måter viktigere enn ens kirke! Derfor krever vi ikke at våre medlemmer møter opp på religiøse møter i tide og utide. 99% av medlemmene har sin egen familie med arbeid, hjem og unger. Vårt mål er nemlig ikke å opprette en ny kirke, eller en ny religion. Vårt mål er å skape en verdensfamilie, der mennesker fra alle religioner kan leve sammen i harmoni, som brødre og søstre, og der den ene Gud, som skapte himmel og jord, er hele menneskehetens himmelske Far. Gud er ikke bare interessert i å frelse en liten sekt. Han vil frelse hele menneskeheten, uansett religiøs tilhørighet, fra all lidelse og ondskap.
Hvis man vil melde seg ut av vår bevegelse, er det bare å sende inn et brev og si fra. Vi prøver på ingen måte å tvinge folk til å være med. Man må selv være motivert.

Ifølge Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─ er mennesket, dvs både mann og kvinne, skapt av Gud for å realisere Guds ideal. Idealet for oss mennesker består i å først bli modne menn og kvinner ikke bare fysisk, men av langt større viktighet, også åndelig. Gud skapte oss som sosiale vesener. Derfor er ikke den individuelle modenhet, som verdensreligionene nevner, det høyeste livsmål. Vi er nemlig skapt for å opprette harmoniske ekteskap og familier. Slike familier er selve grunnlaget for harmoniske samfunn, nasjoner og en verden full av fred.
Mennesket er primært et åndelig vesen. Vi er en ånd og har en kropp. Vår fysiske kropp er noe vi har i et visst antall år i den fysiske del av vårt liv. Hensikten med vår fysiske kropp er å gjøre vår ånd fullkommen, basert på det liv vi lever. Vår ånd blir nemlig i stor grad formet av våre handlinger.
Fordi det onde og synd kom inn i verden, ble imidlertid Guds ideal for oss mennesker aldri realisert. Vi ble syndige mennesker i en syndig verden. Alle, i større eller mindre grad, er preget av synd og en fallen natur. Derfor trenger vi mennesker frelse.

Vi mener det er meget viktig å arbeide for fred i Midtøsten. En av grunnene til at det er så vanskelig å få til fred der, er at problemene sitter så dypt. Det er ikke bare et spørsmål om å forhandle seg fram til fred, slik man gjør de fleste andre steder i verden i dag. Fiendskapet sitter dypt i kulturen på begge sider. Og religion og etnisitet ser ut til å være uløselig knyttet til kulturen. På begge sider er det sterke krefter som beskriver motparten på en sterkt nedsettende måte. Og slike krefter slipper til i media, på TV og i religiøse forsamlinger. Vanlige folk blir nærmest hjernevasket til å tro at motparten representerer noe som ikke fortjener livets rett, og som man derfor må bekjempe. Det sier seg selv at det under slike omstendigheter er vanskelig med fred. Det må et holdningsskapende arbeid til på begge sider.

Medlemmene i  Familieforbundet for Verdensfred og Enhet har som folk flest egne politiske meninger, og noen medlemmer er også politisk aktive. Men vår bevegelse er først og fremst en religiøs bevegelse og har ingen politisk lære. Det er likevel en del ting i våre samfunn som en religiøs bevegelse ikke kan lukke øynene for. Vår bevegelse inntok således en klar anti-kommunistisk holdning under hele den kalde krigen. Dette ble ikke gjort av politiske årsaker, men fordi vi ser på ethvert totalitært system, enten det er kommunisme, fascisme eller ytterliggående former for nasjonalisme, som noe ondt. Gud skapte oss nemlig til å være frie mennesker i en fri verden. Kommunismen er ikke bare et totalitært system, men representerer i tillegg en materialisme som fornekter Gud og menneskets ånd, og er imot religion. Kommunismen er selve anti-tesen av de idealene vi kjemper for.
I dag utgjør ikke lenger kommunismen den største trussel mot en verden basert på verdier som frihet, kjærlighet, sannhet, enhet, kreativitet, likhet og rettferdighet. Det største problemet mennesket står ovenfor i dag, er en materialistisk kultur basert på fri sex, som representerer krefter som virker sterkt nedbrytende på familien, som er den viktigste institusjon i våre samfunn. Vi mener at verdier som kan styrke familien, bør gis en sentral posisjon i samfunnet. I dag står individet, og dets rettigheter, i sentrum. Familien derimot er selve nøkkelen til å løse mange av våre sosiale problemer. Familier som fungerer, skaper samfunn der alle kan føle seg hjemme, og som er fri for alkoholisme, stoffmisbruk, kriminalitet og skilsmisser.
Vi kjemper imot ethvert forsøk på å undergrave familiens sentrale plass, og er sterkt imot alt som utsetter våre barn for uetiske og umoralske ideer. Et av de verste angrepene på familieverdier i dag kommer fra underholdningsindustrien og media. De forkynner ofte et budskap basert på fri sex. Sex blir ofte brukt for å fremme rent kommersielle interesser. Vi mener sex er noe som hører ekteskapet til. Unge mennesker bør avstå fra sex til de er gift. De som er gift, bør være trofast mot sin ektefelle.

Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─   lærer at mennesket opprinnelig ble skapt for å kunne kommunisere med Gud og den åndelige verden allerede i sitt jordiske liv. Men fordi det onde tok over verden, mistet vi en slik evne. Mennesket ble hovedsakelig opptatt av det materielle og å overleve.
Litt etter litt opp gjennom historien har det skjedd en utvikling basert på religion. Mennesket begynte å forstå at det i tillegg til den fysiske virkelighet finnes en åndelig virkelighet, en åndelig dimensjon, og at det er den som er vårt evige hjem. Det er der vi alle havner eller i hvert fall er ment å havne etter døden. Noen ånder forblir dessverre her på jorden som jordnære ånder fordi de ikke har utviklet seg tilstrekkelig.
Derfor er det selvsagt viktig å forberede seg på livet i den evige verden. Det er ikke nok å meditere og ha åndelige eller mystiske opplevelser. Atmosfæren i det hinsidige er ment å bestå av kjærlighet. Uten å ha utviklet din kjærlighet er du derfor som en fisk på tørt land når du en dag dør.
Det viktigste prinsipp man bør følge, er å leve for andre, dvs. sine medmennesker, og tjene og hjelpe andre. En slik livsstil bør ideelt sett bli en del av vår personlighet, at vi er mer opptatt av andre enn oss selv. Utvikler vi en selvopptatt ånd i vårt jordiske liv, får vi det ikke særlig bra i den evige verden vi kommer til.
Derfor er det viktig at de åndelige verdier får en sentral plass i livet. Positive åndelige eller mystiske opplevelser kan være en stor hjelp og motivere oss til å gå fremover. Men det aller viktigste er ikke å søke slike opplevelser hele tiden, men å leve for sine medmennesker.

Ifølge Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─ skapte Gud alt i naturen som omgivelser spesielt beregnet på oss mennesker. Vi er skapt for å leve i harmoni med naturen og vise kjærlighet og omsorg for alt i moder natur. Gud vil at vi mennesker skal forvalte den på en kjærlig måte. For å gjøre det trenger vi inngående kunnskap om naturlovene og alt i naturen: planter, dyr, mineraler, osv. Vi ser på miljøspørsmål som meget viktige.

Enhetskirken (Unification Church på engelsk) er navnet som først ble gitt vår bevegelse av andre, men som vi etter hvert også selv begynte å bruke. Her i Norge valgte man imidlertid navnet Den Forente Familie (Unified Family på engelsk ─ et navn som også ble brukt om bevegelsen i dens tidlige dager i den vestlige verden.)
I 1997 erklærte dr. Sun Myung Moon at vi ikke trengte Enhetskirken lenger. Den hadde utspilt sin rolle. Hans intensjon var aldri å opprette en kirke. Samme år stiftet han Familieforbundet for Verdensfred og Enhet, som tok over mange av oppgavene til Enhetskirken.
Enhetsbevegelsen er navnet som brukes på alle de forskjellige prosjektene og organisasjonene dr. Moon tok initiativet til, en slags paraplyorganisasjon. Familieforbundet er bare en av organisasjonene innen Enhetsbevegelsen.

Ifølge Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─ kommer det onde ikke fra Gud, som er 100% god. Det onde kom inn i verden på grunn av Lucifers, erkeengelens, opprør mot Gud. Han forførte den første kvinne seksuelt, slik at hun ikke ble menneskehetens gode og sanne mor, men en ond eller «falsk» mor. Deretter forførte hun den første mann, slik at han ble menneskeslektens onde eller «falske» far. De arvet begge den onde natur fra Lucifer. Den onde naturen gikk så i arv til hver eneste generasjon som ble født her på jorden.

Den første uten en slik ond natur var Jesus. Han ble imidlertid drept før han kunne opprette en god verden. Det er imidlertid nødt til å komme et endelig sluttoppgjør mellom det gode og det onde. Det skjer i de såkalt siste dager, endetiden, da Gjenkomsten finner sted. Gjenkomstens Herre er den som viser menneskeheten hvordan de kan beseire det onde.

Kampen mellom det gode og det onde har utspilt seg til alle tider. Etter hvert etter syndefallet ble verden fullstendig ond, slik det står beskrevet i beretningen om Noah i Bibelen. Gud måtte møysommelig bygge opp et fundament for det gode her på jorden. Han begynte fra ett individ og ekspanderte så det godes grunnlag derfra, hovedsakelig basert på religion og samvittighetsfulle mennesker.

Det vanskeligste spørsmålet ang. det onde har vært hvorfor Gud ikke har grepet inn og avskaffet ondskapen. Grunnen er simpelthen at han ga mennesket forvalteransvar for verden. Derfor er det menneskets ansvar å skape en god verden. Gud bistår og veileder mennesket, men til syvende og sist er det oss mennesker som må gjøre jobben. Tre videoer på www.youtube.com/Familieforbundet om dette temaet: 1) «Det ondes opprinnelse», 2) «Det gode mot det onde» og 3) «Det ondes problem»

Ja, Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─  tror absolutt på oppstandelsen, men ikke på «kjødets oppstandelse» i den forstand at Jesus sto opp igjen fysisk. Hvis han hadde gjort det, ville han ha fortsatt å leve her i den fysiske verden. Jesus sto opp igjen åndelig. Hans åndelige jeg (indre jeg) fortsatte nemlig å leve, selv om hans fysiske kropp var død. Etter oppstandelsen har Jesus levd i den åndelige verden. Han har åpenbart seg for mennesker her på Jorden, slik han gjorde det for disiplene etter oppstandelsen på påskedag.
Det er fullt mulig for mennesker i den fysiske verden å se dem som befinner seg i den åndelige verden, slik Jesus, Peter, Jakob og Johannes så Moses og Elia i Mark 9,2-4. Et medium f.eks. er et menneske med slike gaver. Men vi har alle muligheten til å se åndelig.
Jesus kom inn i rommet der disiplene var forsamlet, selv om dørene var låst (Joh 20,26). Det kunne han bare gjøre fordi han ikke lenger hadde en fysisk kropp. Tvileren Tomas ville ikke tro på den oppstandne Jesus før han fikk ta på naglemerket i hendene til Jesus og stikke hånden sin inn i Jesu side. Men Frelseren manifesterte sitt åndelige legeme, som er et substansielt energilegeme, for Tomas og disiplene og lot Tomas få ta og føle på naglemerkene.
De som er i den åndelige verden, kan i kortere perioder manifestere seg for mennesker her i den fysiske verden. Det var ikke et spøkelse som viste seg for disiplene. Det var virkelig Jesus. De gjenkjente ham fordi det åndelige jeg ligner sterkt på det fysiske jeg.

Familieforbundet tidligere Enhetskirken har et styre på åtte personer som tar de viktigste beslutninger. Den daglige leder for bevegelsen i Norge må legge alle viktige saker frem foran styret. Vi har en nasjonal leder som er assistert av et styre på åtte personer. Vi har også lokale ledere, en ungdomsleder, en kvinneleder og en leder for hjelpeprosjekter.

Noen av oppgavene til styret er:

  1. Koordinere alle aktivitetene til bevegelsen her til lands.
  2. Sørge for at de forskjellige saker som kommer opp, blir diskutert grundig, slik at vi får den beste avgjørelse.
  3. Komme med forslag til aktiviteter.
  4. Være det øverste beslutningsorgan for bevegelsen i Norge.
  5. Ta imot forslag fra medlemmer.

Vi har våre egne møtelokaler i Oslo. Andre steder, leier vi lokaler når vi skal ha møter.

Enhetskirken (Unification Church på engelsk) er navnet som først ble gitt vår bevegelse av andre, men som vi etter hvert også selv begynte å bruke. Her i Norge valgte man imidlertid navnet Den Forente Familie (Unified Family på engelsk ─ et navn som også ble brukt om bevegelsen i dens tidlige dager i den vestlige verden.)
I 1997 erklærte dr. Sun Myung Moon at vi ikke trengte Enhetskirken lenger. Den hadde utspilt sin rolle. Hans intensjon var aldri å opprette en kirke. Samme år stiftet han Familieforbundet for Verdensfred og Enhet, som tok over mange av oppgavene til Enhetskirken.
Enhetsbevegelsen er navnet som brukes på alle de forskjellige prosjektene og organisasjonene dr. Moon tok initiativet til, en slags paraplyorganisasjon. Familieforbundet er bare en av organisasjonene innen Enhetsbevegelsen.

Dr. Moon var lederen på det globale plan og lederen for alle de forskjellige delene av vår Enhetsbevegelsen. Men han rådførte seg oftest med et råd av eldre samt sin egen kone. Nå, etter hans død, er fru Moon, Hak-ja Han, den øverste leder. Under henne er det en leder for hver enkelt av de forskjellige delene som utgjør vår bevegelse. Hver slik leder har også et råd av eldre som han rådfører seg med. Enhetsbevegelsen har også kontinentale ledere. Under dem regionale ledere for en gruppe land. Under dem igjen nasjonale ledere, som så har lokale ledere under seg. På hvert enkelt av disse nivåene er det råd av eldre som lederen må rådføre seg med i viktige spørsmål.

Dette spørsmålet har fått sitt svar i og med at dr. Moon døde 3. september 2012. Hans kone, Hak-ja Han, er nå den øverste leder.
Opprinnelig, hvis de første to mennesker ikke hadde falt, skulle menneskeheten aldri hatt noe behov for en Messias. Messias sin oppgave er den samme som den opprinnelige Adam. Han skulle, sammen med Eva, ha opprettet en verden basert på Guds sanne kjærlighet, sanne liv og sanne arvelinje. Jesus ble drept før han kunne fullføre denne oppgaven. Lammets bryllup lot seg ikke realisere for 2 000 år siden. Det er derimot blitt realisert nå, i vår tid, av dr. og fru Moon. Derfor er den viktigste delen av Adams og Evas opprinnelige oppgave allerede blitt oppfylt. Lammets bryllup innebærer også at menneskeheten har fått Sanne foreldre. Derfor er en verden basert på Guds sanne kjærlighet, sanne liv og sanne arvelinje begynt å ta form. Det er ikke behov for noen ny Messias nå. Den viktigste delen av oppgaven er utført. Grunnlaget er lagt.

Det er opp til hver enkelt medlem av Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─, men
● vi anbefaler at man utvikler sitt forhold til Gud basert på bønn og ved å leve for andre mer enn man lever for seg selv.
● Vi anbefaler at man gjør alt man kan for å skape en god familie sammen med ektefalle og barn.
● Vi anbefaler at man leser Guds ord sammen og ber sammen.
● Vi anbefaler at man lover Gud å bli et bedre menneske, skape en god familie og leve i harmoni med sine medmennesker og naturen.
● Vi anbefaler at man deltar på gudstjeneste når man kan.
● Vi anbefaler at man støtter bevegelsen økonomisk med donasjoner.
● Vi anbefaler at man sprer Guds ord.
● Vi anbefaler at man engasjerer seg i samfunnet og gjør sitt til å skape et bedre samfunn.
● Bidra til å skape fred i verden.

Medlemmene i  Familieforbundet for Verdensfred og Enhet har som folk flest egne politiske meninger, og noen medlemmer er også politisk aktive. Men vår bevegelse er først og fremst en religiøs bevegelse og har ingen politisk lære. Det er likevel en del ting i våre samfunn som en religiøs bevegelse ikke kan lukke øynene for. Vår bevegelse inntok således en klar anti-kommunistisk holdning under hele den kalde krigen. Dette ble ikke gjort av politiske årsaker, men fordi vi ser på ethvert totalitært system, enten det er kommunisme, fascisme eller ytterliggående former for nasjonalisme, som noe ondt. Gud skapte oss nemlig til å være frie mennesker i en fri verden. Kommunismen er ikke bare et totalitært system, men representerer i tillegg en materialisme som fornekter Gud og menneskets ånd, og er imot religion. Kommunismen er selve anti-tesen av de idealene vi kjemper for.
I dag utgjør ikke lenger kommunismen den største trussel mot en verden basert på verdier som frihet, kjærlighet, sannhet, enhet, kreativitet, likhet og rettferdighet. Det største problemet mennesket står ovenfor i dag, er en materialistisk kultur basert på fri sex, som representerer krefter som virker sterkt nedbrytende på familien, som er den viktigste institusjon i våre samfunn. Vi mener at verdier som kan styrke familien, bør gis en sentral posisjon i samfunnet. I dag står individet, og dets rettigheter, i sentrum. Familien derimot er selve nøkkelen til å løse mange av våre sosiale problemer. Familier som fungerer, skaper samfunn der alle kan føle seg hjemme, og som er fri for alkoholisme, stoffmisbruk, kriminalitet og skilsmisser.
Vi kjemper imot ethvert forsøk på å undergrave familiens sentrale plass, og er sterkt imot alt som utsetter våre barn for uetiske og umoralske ideer. Et av de verste angrepene på familieverdier i dag kommer fra underholdningsindustrien og media. De forkynner ofte et budskap basert på fri sex. til. Sex blir ofte brukt for å fremme rent kommersielle interesser. Vi mener sex er noe som hører ekteskapet Unge mennesker bør avstå fra sex til de er gift. De som er gift, bør være trofast mot sin ektefelle.

Ja, men ikke i tradisjonell forstand. Pastorer i Familieforbundet tidligere Enhetskirken går vanligvis på presteseminar. Deres oppgave er blant annet å lede gudstjenester, besøke/oppmuntre menigheten, gi råd samt være et godt eksempel for andre. Våre prester er alltid gift.

Familieforbundet for Verdensfred og Enhet er registrert som eget trossamfunn i Norge i henhold til Lov om trudomssamfunn og ymist anna.
Den Forente Familie er registrert som religiøs forening i Enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret). I 1997 erklærte dr. Moon Familieforbundet som den sentrale del av Enhetsbevegelsen.
Familieforbundet for Verdensfred og Enhet har derfor to former for medlemskap:

  1. De som kun er medlem i FFVE og ikke noe annet trossamfunn. 
  2. Støttemedlemmer som kan være medlemmer i andre trossamfunn.

På forskjellige måter, f. eks. gjennom forskjellige former for evangeliseringsvirksomhet. Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─  holder informasjons-stands på gaten, vi går fra dør til dør, vi deler ut brosjyrer, henger opp plakater, eller vi stopper folk på gaten for å se om de er interesserte i nye ideer. Vi inviterer folk til møter. Vi snakker også om vår tro til naboer, slektninger, arbeidskamerater og folk vi treffer, osv.

Det er ikke lett å gi et generelt svar her. Hvert medlem av Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─ opplever troen på sin unike måte. Du finner ikke to identiske mennesker og derfor heller ikke to identiske trosliv. Dette er jo nettopp det store ved menneskeheten: Hvert menneske er et helt unikt individ. På den måten blir ikke livet kjedelig.
Men selvsagt, det er nok også felles trekk for alle som tror på Far og Mor Moons bevegelse. De fleste medlemmer har hatt en opplevelse av «gjenfødelse», av å bli som et nytt menneske. En slik opplevelse er nøye forbundet med selv å ha valgt noe nytt, nemlig å ha tatt skrittet og blitt med i De sanne foreldres familie. Gud arbeider nemlig nå i vår tid for å opprette den verden han opprinnelig ville se opprettet i tidenes morgen, i Edens hage. Endelig lar en slik verden seg realisere. Gud ville gjenopprette en slik verden allerede for 2000 år siden gjennom Jesus. men det tragiske skjedde at Guds sønn, den andre Adam, ble tatt av dage før han kunne finne den andre Eva og skape himmelriket her på Jorden. I vår tid kan endelig denne oppgaven oppfylles gjennom Far og Mor Moon, De sanne foreldre, som har realisert det Adam og Eva opprinnelig skulle. Så vi begynner altså å se konturene av den gjenskapte Edens hage, en verden der alle mennesker er som søsken, med sanne foreldre. Det er denne visjonen medlemmene har i fellesskap. Det er dette som forener oss og får oss til å holde sammen, og elske hverandre. Dette er i hvert fall idealet, som vi streber etter å realisere, selv om det ikke alltid er like lett.

Sun Myung Moon ble kalt av Jesus og Gud til å påta seg den messianske oppgaven som Jesus ikke kunne fullføre for 2 000 år siden. Den messianske oppgaven består blant annet i å opprette et sant ektepar, dvs. at «Lammets bryllup» (som det er kalt i Bibelen) må finne sted. Jesus skulle ha gjort dette på sin tid. Messias og hans brud blir så Sanne foreldre og stifter den første sanne familie.

Ifølge Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─ er Guds kjærlighet 100% uselvisk. Gud eksisterer for andre. Han skapte oss mennesker for at vi skulle bli hans kjærlighetspartnere. Gud lengter med andre ord etter et dypt kjærlighetsforhold til hver en av oss.
På grunn av syndefallet fikk Gud aldri oppleve et slikt kjærlighetsforhold til mennesket. Den første mann og kvinne nådde aldri den nødvendige modenhet for et slikt forhold. Fordi de var i en unik posisjon som hele menneskehetens foreldre, dvs. at alle mennesker stammer fra dem, og fordi deres forhold ikke ble basert på en moden, uselvisk kjærlighet der Gud sto i sentrum, skapte de en verden basert på en umoden, selvisk og falsk kjærlighet. Falsk er her brukt i betydningen en kjærlighet som ikke har med Gud, kilden til ekte kjærlighet, å gjøre.
At en familie er basert på Guds sanne kjærlighet vil si at mann og kone streber etter å elske hverandre på en uselvisk måte, der de investerer seg fullt ut i hverandre. Hensikten med ekte kjærlighet er å gjøre den andre glad, ikke å tilfredsstille seg selv. En forutsetning for sann ekteskapelig kjærlighet er å være trofast mot sin partner. I en familie basert på sann kjærlighet investerer foreldrene seg fullt ut i barna. Foreldrene lever for barna og vil at barna skal bli bedre enn dem. Sann kjærlighet for barna innebærer også å ta ansvar for dem.

Ifølge Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─ ville Gud opprinnelig at Adam og Eva skulle ha blitt menneskehetens Sanne foreldre. På grunn av syndefallet ble imidlertid Guds ideal for oss mennesker ikke realisert. Jesus kom som den andre «Adam», og hadde realisert Guds ideal på det individuelle plan, som en ekte Guds sønn. Men han skulle ekspandere idealet til det ekteskapelige plan og familieplan. Han ble imidlertid drept av prestene før han nådde så langt. For at dette idealet skal bli realisert nå i vår tid, kalte Gud Sun Myung Moon. Allerede som barn viste han uvanlige evner. Etter hvert oppdaget han universets dypeste prinsipper. Han forsto at for å skape himmelriket på jorden og realisere Guds ideal globalt var det var ikke nok med den tredje «Adam», posisjonen han hadde arvet fra Jesus, den andre «Adam». Det var også nødvendig med den tredje «Eva». Fordi de første to mennesker, Adam og Eva, var blitt menneskeslektens falske foreldre, måtte Gud begynne på ny ved å etablere et sant foreldrepar, dvs. en mann og en kvinne som lever i samsvar med Guds prinsipper og investerer seg 100 % for å realisere Guds ideal. Gud veiledet dr. Moon til Hak-ja Han, en forberedt ung kvinne. For å kunne innta posisjonen som menneskehetens Sanne mor måtte hun oppfylle mange betingelser og gå en uhyre vanskelig vei. Hun lyktes imidlertid.

Vi ser på seksualmoral som noe som er av avgjørende betydning for å bli et lykkelig menneske og få harmoniske relasjoner til sine nærmeste, spesielt sin livsledsager. Utenomekteskapelig og førekteskapelig sex blir bare et forstyrrende element i individets mentale utvikling og i utviklingen av et intimt forhold til sin ektefelle. Ekteskap er ikke først og fremst en fysisk relasjon mellom to mennesker. Det aller viktigste er de usynlige indre bånd som knyttes mellom de to. Ettersom vi er evige vesener, fortsetter et skjønt ekteskapelig forhold også i verden vi kommer til når livet her på jorden tar slutt. Derfor er det uhyre viktig å unngå all mulig slags grums som kan ødelegge kjærligheten i en intim ekteskapelig relasjon. Og utroskap er hovedgrunnen til at ekteskap går i oppløsning.

Selv om vi ofte blir kalt en sekt, er det egentlig et begrep som passer dårlig på Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken. Vårt mål er nemlig ikke å opprette en ny kirke, eller en ny religion. Vårt mål er å skape en verdensfamilie, der mennesker fra alle religioner kan leve sammen i harmoni, som brødre og søstre, og der den ene Gud, som skapte himmel og jord, er hele menneskehetens himmelske Far. Gud er ikke bare interessert i å frelse en liten sekt. Han vil frelse hele menneskeheten, uansett religiøs tilhørighet, fra all lidelse og ondskap.
Se: En enorm visjon

Her er det vanskelig å gi et generelt svar som gjelder for alle sekter. Man kan ikke skjære alle over en kam. Noen sekter er lukkede og ser på seg selv som de eneste utvalgte. Dette et negativt trekk, selv om de kan ha mye positivt å fare med ellers. Familieforbundet tidligere Enhetskirken tror at alle religioner og trossamfunn må samarbeide for å skape en bedre verden. Dette er ikke noe én religion eller ett trossamfunn kan utrette. Vi trenger hverandre.
Å tro at bare ens egen gruppering har sannheten er også et negativt trekk. Gud har inspirert flere religioner. Vi har alle deler av en større sannhet. De fleste religioner deler også felles idealer og universelle sannheter.
Da er det ikke vår jobb å dømme dem så lenge de på sin måte bidrar til å skape en bedre verden. Det samme gjelder for andre religiøse bevegelser.

Vanligvis en følelse av kjærlighet for hverandre. Familieforbundet tidligere Enhetskirken prøver å formidle et budskap med kjærlighet og på en oppriktig måte. Dr. Moon selv snakker veldig mye om sann kjærlighet og å leve for andre. Vi forsøker så godt vi kan å praktisere et slikt ideal, ikke bare hver søndag, eller når vi har møter, men i vårt hverdagsliv.
På møtene er selve budskapet som blir preket eller lest veldig viktig. Derfor bør han eller hun som holder en tale, eller leser et budskap, være en person som selv praktiserer kjærlighet for sine medmennesker.
Vi legger vekt på å skape en fri atmosfære på møtene. Gudstjenesten består av fem-seks sanger, bønn, en tale samt kunngjøringer til slutt. Talen er den viktigste delen. Om folk blir inspirert eller ei, avhenger mest av taleren, hvor inspirert han eller hun er. Det er derfor viktig å ha et nytt budskap hver gang, og ikke repetere det samme gamle. Men det er også viktig å velge sanger med et positivt budskap, som virker oppbyggende og stimulerende. Den sosiale delen av møtene er også viktig for hver enkelt, at man kan snakke fritt sammen og utveksle erfaringer med hverandre.
På ungdomsmøtene legger vi mer vekt på aktiviteter sammen. Vi overlater store deler av møtene til tenåringene selv, i en fri atmosfære.

Familieforbundet tidligere Enhetskirken  tror at det finnes én sannhet. Vår bevegelse representerer nok bare én tro. Det har ikke skjedd noen splittelse innen bevegelsen. Men hvert enkelt medlem kan nok ha litt forskjellig oppfatning om enkelte ting. Vi er jo tross alt alle forskjellige fra hverandre.

Det er en hel del slike særtrekk ved Familieforbundet tidligere Enhetskirken.  Noen av dem er:
 ● Veien til verdensfred går gjennom familien. Vi skaper således verdensfred én familie ad gangen.
● Gud er kjærlighet. Derfor er også den verden han ønsker å opprette, himmelriket på jorden og i den evige verden, er sted der man ønsker å være sammen med sine kjære. Følgelig er det ikke nok med en individuell frelse, men en frelse på familieplan.
● Ekteskapet er ideelt evig, ikke bare til døden skiller oss ad. Med et evigvarende ekteskap kan man være sammen med sin kjære ektefelle i all evighet. Det er vanskelig å være lykkelig i himmelen hvis ens kjære er i helvete.
● Alle religioner har deler av sannheten. Ingen religion har monopol på sannheten. Derfor er det viktig med samarbeid på tvers av religiøse skillelinjer.
● Den mest effektive vei til å skape fred og forsoning i verden er gjennom internasjonale ekteskap.
● Det viktigste åndelige prinsipp er å leve for andre. Det er kun da man kan vokse åndelig.
● En annen uhyre viktig åndelig prinsipp er at sex tilhører ekteskapet. Sex er noe av det mest dyrebare i universet. Derfor bør man ta vare på sin uskyld før ekteskapet, og forbli trofast mot sine ektefelle etter at man har giftet seg.

Å si at medlemmene av Familieforbundet tidligere Enhetskirken blir utnyttet, er en myte oppfunnet av anti-sekt-bevegelsen og mennesker som er livredde for alt nytt innen religion, folk som klamrer seg fast til sine gamle ritualer og dogmer og som anklager en ny religiøs bevegelse for det samme man har anklaget jøder, katolikker, mormonere, syvendedags-adventister, osv. for opp gjennom tidene.
99% av medlemmene av vår bevegelsehar sine egne hjem, sin egen jobb og familie. De er vanligvis fornuftige og selvstendige mennesker. Å si at slike mennesker blir utnyttet av dr. Moon eller hans bevegelse er en helt vill påstand, som ikke har noe grunnlag i virkeligheten.
(En liten sak helt til slutt. Dere har etter spørsmålene å dømme lest en hel del av de løgnaktige påstandene om oss. Boka «Moonie» er full av slike. Vi anbefaler dere å lese
vår kommentar til denne boka).

Familieforbundet ─ tidligere Enhetskirken ─  bruker bilder. Vi har f.eks. et bilde av dr. og fru Moon hengende foran i lokalet. På talerstolen bruker vi bevegelsens symbol eller logo. På en del møter bruker vi dessuten et banner der tema for møtet står med store bokstaver. På gustjenestene og møtene bruker vi som regel en skjerm, der vi viser en powerpoint-presentasjon.

Men dette er noe vi er opptatt av, hvordan vi kan utsmykke lokalet bedre. Vi tenker først og fremst på å bruke plakater og bilder som formidler budskapet.

På forskjellige måter, f. eks. gjennom forskjellige former for evangeliseringsvirksomhet. Familieforbundet tidligere Enhetskirken  holder informasjons-stands på gaten, vi går fra dør til dør, vi deler ut brosjyrer, henger opp plakater, eller vi stopper folk på gaten for å se om de er interesserte i nye ideer. Vi inviterer folk til møter. Vi snakker også om vår tro til naboer, slektninger, arbeidskamerater og folk vi treffer, osv.

Familieforbundet tidligere Enhetskirken mener at vi lever i både en fysisk og en åndelig virkelighet. Gjennom våre fem fysiske sanser oppfatter vi den fysiske verden. Men vi har også latent fem åndelige sanser, som blir aktiverte når vi dør. Men enkelte mennesker har evnen til å se, høre og føle den åndelige dimensjonen allerede her i det fysiske liv.
Både den fysiske og den åndelige virkeligheten er uhyre viktige. Den åndelige er viktig fordi det er der vi tilbringer evigheten. Men den fysiske eksistens er også viktig fordi livet her på jorden er en forberedelse for den evige verden.
For vår oppfatning av virkeligheten er vår forståelse av den sentral. Derfor må vi skaffe oss kunnskap, både om den fysiske verden (gjennom vitenskap) og om den åndelige virkelighet (gjennom religion).
Men ikke bare kunnskap er viktig. Hve slagt miljø vi ferdes i er minst like viktig. Vi blir utrolig påvirket av venner, media, filmer, osv. I mange miljøer ser man bare en side av virkeligheten, f.eks. hos materialister og humanister. Også hos religiøse mennesker kan det være en ubalansert virkelighetsoppfatning i og med at de av og til ikke innser verdien av det fysiske liv. De to verdener har et nært forhold til hverandre. Alt vi gjør her, får konsekvenser der.