Hvordan grunnlaget med fire posisjoner eksisterer – 2 2016-09-29T00:57:41+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Skapelsesprinsippene

2. Universell urkraft, gi-og-få-forhold og grunnlaget med fire posisjoner

2.3. Grunnlaget med fire posisjoner, som realiserer hensikten med tre handlingsobjekter basert på opprinnelse-deling-forening-prosessen

2.3.4. Hvordan grunnlaget med fire posisjoner eksisterer – 2

La oss ta solsystemet som et eksempel på dette. Hver av planetene, som er i (handlings)objektposisjon overfor solen, i (handlings)subjektposisjon, danner et felles grunnlag med den og inngår et gi-og-få-forhold med den basert på sentripetale og sentrifugale krefter. Hver enkelt planet går derfor i en ellipseformet bane rundt solen. Slik produserer solens og planetenes ellipseformede bevegelse en forent, harmonisk enhet og danner på den måten solsystemet.

Jorden, som er et legeme som er sammensatt av de to aspektene ved sin tosidige natur, dreier seg samtidig rundt sin egen akse. Solen og de andre planetene i solsystemet er også legemer sammensatt av de to aspektene ved sin tosidige natur og dreier seg derfor hele tiden om sin egen akse.

Solsystemets ellipseformede bevegelser, basert på gi-og-få-forholdene mellom solen og planetene, skjer ikke alltid i baner på samme plan. Vinkelen på banen de går i rundt solen, varierer hele tiden. Derfor får solsystemet en sfæreformet bevegelse og eksisterer tredimensjonalt.

Slik eksisterer alle himmellegemene tredimensjonalt basert på ellipseformet og sfæreformet bevegelse. Hele universet, som blir en forent og harmonisk enhet gjennom de utallige himmellegemene som det består av, sine gi-og-få-forhold med hverandre, eksisterer også tredimensjonalt som en følge av sfæreformet bevegelse basert på samme prinsipp.

Når et elektron danner et felles grunnlag med et proton, og de inngår et gi-og-få-forhold med protonet som sentrum, blir de en forent, harmonisk enhet gjennom sirkelformet bevegelse og danner et atom (hydrogen). Både proton og elektron har en tosidig  natur og er hver for seg i konstant bevegelse. Den sirkelformede bevegelse som blir dannet av protonets og elektronets gi-og-få-forhold, produserer ikke bare én bane på samme plan. Vinkelen på banen elektronet går i rundt protonet, varierer hele tiden. Derfor blir denne bevegelsen etter hvert en sfæreformet bevegelse. På denne måten eksisterer også atomet tredimensjonalt basert på sfæreformet bevegelse.

På samme måte gjør magnetfeltet mellom positive og negative poler at elektrisk ladede partikler går i baner som danner et sfæreformet bevegelsesmønster.

Les videre