Home/Enhetsprinsippene/Prinsippene – detaljert/Skapelsesprinsippene/Hvordan grunnlaget med fire posisjoner eksisterer – 1
Hvordan grunnlaget med fire posisjoner eksisterer – 1 2016-09-29T01:05:39+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Skapelsesprinsippene

2. Universell urkraft, gi-og-få-forhold og grunnlaget med fire posisjoner

2.3. Grunnlaget med fire posisjoner, som realiserer hensikten med tre handlingsobjekter basert på opprinnelse-deling-forening-prosessen

2.3.4. Hvordan grunnlaget med fire posisjoner eksisterer – 1

Alt som eksisterer og har fullført grunnlaget med fire posisjoner ved å realisere hensikten med tre handlingsobjekter, basert på opprinnelse-deling-forening-prosessen, danner sirkelformede (ellipseformede) og sfæriske bevegelsesmønstre. Derfor eksisterer alt tredimensjonalt. La oss nå se på grunnen til dette.

Basert på opprinnelse-deling-forening-prosessen blir de to aspektene ved Guds tosidige natur atskilt fra hverandre idet de blir hans konkrete (handlings)objekter som separate (handlings)subjekt- og objekt-enheter. (Handlings)objektet inntar posisjonen vis-a-vis (handlings)subjektet, og de to danner et felles grunnlag med hverandre. (Handlings)objektet begynner så et gi-og-få-forhold med (handlings)subjektet, som har den sentrale posisjon, når de to utveksler energi som blir gitt (sentrifugal) og energi som blir mottatt (sentripetal). Når (handlings)subjektet og (handlings)objektet på denne måten begynner sitt gi-og-få-forhold, begynner dermed (handlings)objektet å bevege seg rundt (handlings)subjektet i en sirkelformet bane (bevegelse). Slik blir de to ett med hverandre på en harmonisk måte. Det er på samme måte (handlings)subjektet blir et (handlings)objekt overfor Gud, beveger seg rundt ham og blir ett med ham på en harmonisk måte. Når (handlings)objektet blir fullstendig ett med sitt (handlings)subjekt på en harmonisk måte, blir denne forente enheten som de to danner, et konkret (handlings)objekt overfor Gud, og som ligner på de to aspektene ved Guds tosidige natur. Det er således bare når det blir ett med sitt (handlings)subjekt, at et (handlings)objekt kan bli et (handlings)objekt overfor Gud.

Innen den forente enheten som (handlings)subjektet og (handlings)objektet utgjør, og som er et konkret (handlings)objekt overfor Gud, har både (handlings)subjektet og (handlings)objektet en tosidig natur. Basert på det samme gi-og-få-prinsippet bidrar hvert av de to aspektene ved denne tosidige naturen til å produsere en sirkelformet bevegelse. Det er således en konstant sirkelformet bevegelse basert på et gi-og-få-forhold innen både (handlings)subjektet og (handlings)objektet, som begge også er involvert i den større sirkelformede bevegelsen innen enheten de til sammen utgjør. Det kan forekomme at denne sirkelformede bevegelsen, produsert av (handlings)subjektet og (handlings)objektet, i overensstemmelse med deres egne karakteristiske måte å bevege seg på, kun skjer i en bane som alltid er på samme plan. Vanligvis danner likevel denne sirkelformede bevegelsen til slutt en sfæreformet bevegelse, ettersom vinkelen på den sirkelformede banen som (handlings)objektet går i rundt (handlings)subjektet, hele tiden forandrer seg. Følgelig danner alt som eksisterer og har fullført grunnlaget med fire posisjoner, en sirkelformet eller sfæreformet bevegelse og eksisterer derfor nødvendigvis tredimensjonalt.

Les videre