Gi-og-få-forhold – 1 2016-10-11T06:18:30+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Skapelsesprinsippene

2. Universell urkraft, gi-og-få-forhold og grunnlaget med fire posisjoner

2.2. Gi-og-få-forhold – 1

På grunn av den universelle urkraft danner (handlings)subjekt- og (handlings)objekt-elementene som alt som eksisterer, består av, et felles grunnlag med hverandre for deretter å inngå et gi-og-få-forhold. Dette gi-og-få-forholdet produserer så all nødvendig energi for alt som eksisterer, dvs. energien nødvendig for ting som ethvert vesens eksistens, formering og virksomhet (funksjoner). Forholdet som gjør at energi blir produsert gjennom en slik prosess, kalles et «gi-og-få-forhold». Den universelle urkraften og energien fra gi-og-få-forhold har derfor et forhold til hverandre der de står for henholdsvis årsak og virkning, det indre og det ytre samt (handlings)subjekt og (handlings)objekt. Vi kan av den grunn beskrive den universelle urkraften som en vertikal kraft og energien fra gi-og-få-forhold som en horisontal kraft.
La oss da med utgangspunkt i den universelle urkraften og energien fra gi-og-få-forhold se litt nærmere på både Skaperen og de skapte ting. På grunn av den universelle urkraften danner de to aspektene ved Guds evige, indre tosidige natur et felles grunnlag med hverandre og inngår så et evig gi-og-få-forhold. På grunn av energien fra dette gi-og-få-forholdet danner de to aspektene ved den tosidige naturen et evig felles grunnlag med hverandre. Dette er grunnlaget som gjør at Gud eksisterer i all evighet, og til å produsere all energien nødvendig for å skape og opprettholde den skapte verden.
Også for de skapte ting gjelder det samme. Det er den universelle urkraften som gjør at de to aspektene ved de skapte tings tosidige natur danner et felles grunnlag og også inngår et gi-og-få-forhold med hverandre. Det er på grunn av energien fra dette gi-og-få-forholdet at de to aspektene ved den tosidige naturen danner et felles grunnlag med hverandre. Uten et slikt grunnlag for sin eksistens kan ikke noe individuelt vesen bli et (handlings)objekt for Gud og bli i stand til å produsere all energi nødvendig for sin egen eksistens.
Et eksempel på dette er atomet. Det er gi-og-få-forholdet mellom proton og elektron som gjør at atomet eksisterer, og et elektromagnetisk forhold produseres. Det er på grunn av gi-og-få-forholdet mellom positivt ladede ioner og negativt ladede ioner at molekyler blir til, og kjemiske reaksjoner oppstår. Det er gi-og-få-forholdet mellom positive og negative elektriske ladninger som gjør at strøm blir produsert, og andre elektriske fenomener skjer.
I planteriket er det gi-og-få-forholdet mellom vedvev og silvev som gjør at plantene vokser og deres organiske funksjoner opprettholdes. Plantene formerer seg på grunn av gi-og-få-forholdet mellom pollenbærer og fruktemne.
I dyreriket er det gi-og-få-forholdet mellom hanndyr og hunndyr som gjør at formering finner sted og at artene fortsetter å eksistere. Dyrerikets og planterikets sameksistens er basert på gi-og-få-forhold som det mellom bier og blomster samt de to rikenes utveksling av oksygen og karbondioksid.
Hvis vi tar for oss himmellegemene, oppdager vi at solsystemet eksisterer basert på gi-og-få-forholdet mellom solen og planetene. Himmellegemenes forskjellige bevegelser bestemmer universets struktur. Jorden og månen holder seg i sine faste baner og fortsetter sine rotasjoner på grunn av sine respektive gi-og-få-forhold.
Menneskekroppens liv blir opprettholdt på grunn av forskjellige gi-og-få-forhold: mellom arterier og vener, mellom innånding og utånding, mellom det sympatiske og det parasympatiske nervesystemet, for å nevne noen. Individets eksistens er basert på gi-og-få-forholdet mellom sinn og kropp. Det er dette forholdet som gjør det mulig for individet å oppfylle hensikten med livet.
Innen familien avhenger et harmonisk samliv mellom mann og kone av at de har et godt gi-og-få-forhold seg imellom. De forskjellige folkegrupper i våre samfunn kan leve fredelig side om side så lenge de har et godt innbyrdes gi-og-få-forhold. Likeledes må det et godt gi-og-få-forhold til mellom dem som styrer og dem som blir styrt, for å sikre et lands indre fred og harmoni. En fredelig internasjonal sameksistens avhenger av gode gi-og-få-forhold mellom de forskjellige land.

Les videre