Home/Enhetsprinsippene/Prinsippene – detaljert/Skapelsesprinsippene/Forholdet mellom Gud og den skapte verden – 1
Forholdet mellom Gud og den skapte verden – 1 2016-08-08T20:13:34+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Skapelsesprinsippene

1. Guds tosidige natur og den skapte verden

1.2. Forholdet mellom Gud og den skapte verden – 1

Vi har dermed forstått at hver eneste skapte ting (vesen) er Guds konkrete objekt og er en enhet som ligner på sitt usynlige subjekt, Gud, sin tosidige natur. Vi kaller slike konkrete objekter «konkrete individuelle sannhetsuttrykk». Mennesket er ment å være Guds konkrete objekt på bildeplan og blir derfor et konkret individuelt sannhetsuttrykk på bildeplan. Det øvrige skaperverk består av konkrete objekter på symbolplan, som derfor er konkrete individuelle sannhetsuttrykk på symbolplan.
Som sagt inndeles konkrete individuelle sannhetsuttrykk i yang-enheter, som ligner på Guds maskuline natur, som er preget av hans opprinnelige indre natur, og yin-enheter, som ligner på Guds feminine natur, som er preget av hans opprinnelige ytre form. Likevel, fordi de er Guds konkrete objekter, som ligner på Guds opprinnelige indre natur og ytre form, har hvert enkelt konkrete individuelle sannhetsuttrykk også den tosidige natur som indre natur og ytre form utgjør, samt en tosidig yang-og-yin-natur.
Hvis vi tar utgangspunkt i den tosidige naturen og oppsummerer forholdet mellom Gud og den skapte verden, ser vi at den skapte verden er Guds konkrete objekt, som består av konkrete individuelle sannhetsuttrykk, som hver for seg, ifølge prinsippene skaperverket er basert på, er unike uttrykk for sitt usynlige subjekt, Gud, sin tosidige natur, enten på symbolplan eller bildeplan. Det betyr at mennesket er Guds konkrete objekt, som uttrykker Guds tosidige natur på bildeplan, mens det øvrige skaperverk består av Guds konkrete objekter som er symbolske uttrykk for Guds tosidige natur. Forholdet mellom Gud og den skapte verden ligner på forholdet mellom indre natur og ytre form og er følgelig et gjensidig forhold mellom de to aspektene ved den tosidige naturen som blant annet kan beskrives som et forhold mellom det indre og det ytre, årsak og virkning, subjekt og objekt samt det vertikale og det horisontale.

Les videre