Home/Enhetsprinsippene/Prinsippene – detaljert/Innledning/Tydelige og presise svar på livets fundamentale spørsmål
Tydelige og presise svar på livets fundamentale spørsmål 2016-12-25T00:28:26+00:00

En detaljert forklaring av Prinsippene

Innledning

Den «nye sannhetens» oppgave – gi oss tydelige og presise svar på livets fundamentale spørsmål

Falt mennesket virkelig da det i bokstavelig forstand spiste en frukt kalt «frukten på treet til kunnskap om godt og ondt», slik Bibelen hevder? Hvis ikke, hva var årsaken til syndefallet? Hvorfor skapte den fullkomne skjønnhetens Gud mennesket med en mulighet til å falle? Hva var grunnen til at den allvitende og allmektige Gud ikke forhindret de første to menneskers fall, selv om han visste at de var i ferd med å falle? Hvorfor frelste ikke Gud det falne menneske øyeblikkelig med sin allmektige kraft? Slike spørsmål har virkelig vært en frustrasjonskilde for dypt tenkende mennesker opp gjennom tidene og må alle som ett bli besvart av den «nye sannheten».
Når vi oppdager den fantastiske og lovmessige side ved den skapte verden som vitenskapen legger for dagen, er det ikke vanskelig å trekke slutningen at Gud, Skaperen, er selve kilden som alt vitenskapen oppdager, kommer fra. Guds frelsesforsyn har som mål å gjenoppreise en verden der hans skapelseshensikt er realisert. Hvis da Guds frelsesforsyn virkelig kommer til uttrykk i menneskehetens historie, da kan Gud umulig ha arbeidet på en tilfeldig måte, uten noen plan, opp gjennom historien. Han er nemlig Mesteren som står bak alle lover. Det er derfor vår mest presserende oppgave å forstå hvordan menneskehetens syndige og onde historie begynte, hvilke prinsipper og lover Guds frelsesarbeid opp gjennom historien har vært basert på og utviklet seg i samsvar med, på hvilken måte den syndige historien vil bli avsluttet, samt hva slags verden vi da kan få del i. Denne «nye sannheten» må derfor gi oss klare svar på hvert eneste av disse fundamentale spørsmålene. Når vi får tydelige og presise svar, vil det ikke lenger være mulig å benekte at Gud eksisterer som det sentrale og initierende vesen (handlingssubjekt) [2], som planlegger og dirigerer historien. Vi vil da innse hvordan lengselen i Guds hjerte etter å frelse det falne menneske, har kommet til uttrykk i de forskjellige historiske begivenheter.

Les videre fra innledningskapittelet

Fotnoter

2.  I En detaljert forklaring av Prinsippene blir uttrykket handlingssubjekt brukt i betydningen «den person, det vesen, det element, den enhet eller ting som hovedsakelig har en initierende, retningsgivende, styrende, aktiv eller sentral funksjon (rolle) i et forhold». Det finnes selvsagt mange forskjellige slags forhold i et så mangfoldig univers. I noen forhold er handlingssubjekt-posisjonen midlertidig, i andre permanent. For en mer detaljert forklaring anbefales å lese Essentials of Unification Thought, skrevet av dr. Sang Hun Lee, utgitt av Unification Thought Institute, Tokyo, Japan, 1992, s 51-57.