Skaperens tosidige natur 2017-01-11T17:20:28+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Skapelsesprinsippene

1. Guds tosidige natur og den skapte verden

1.1. Guds tosidige natur

1.1.3. Skaperens tosidige natur

    Hva er forholdet mellom den tosidige natur som indre natur og ytre form utgjør, og den tosidige natur som positivitet og negativitet utgjør? Når det gjelder oss mennesker, er sinn og kropp de grunnleggende attributter, det mest fundamentale ved vår eksistens. Deretter kommer de maskuline og feminine kjennetegn. Vår maskulinitet og femininitet er attributter ved sinn og kropp. I hele den skapte verden er den tosidige natur som indre natur og ytre form utgjør, mer fundamental enn den tosidige natur som positivitet og negativitet utgjør. Det betyr at både indre natur og ytre form har positive og negative attributter.
    For det første har vårt sinn, dvs. vår indre natur, positive og negative aspekter. Vi har positive følelser som kommer fram når vi er glade, muntre, fornøyde og fulle av liv. Det er imidlertid også sider ved oss som er sentimentale, beherskede og rolige uttrykk for våre negative følelser. Vårt positive intellekt har aspekter som aktiv og konstruktiv tenkning, mens det negative intellektet kommer til uttrykk når vi tenker på en passiv, bevarende og konservativ måte. Menneskets positive vilje legges for dagen når vi er spontane, aktive, pågående, progressive, foretaksomme og initierende. Negativ vilje kommer fram når vi handler på en passiv, avventende og defensiv måte.
Det er også positive og negative sider ved menneskets fysiske kropp, eller ytre form. De deler av vår kropp som stikker fram, dvs. de konvekse deler, er de positive aspekter. De deler av menneskekroppen som er hule, innsunkne og dype, dvs. konkave, er derimot de negative sidene. Slik ser vi at positivitet og negativitet er attributter ved den indre natur og den ytre form.


På samme måte er opprinnelig positivitet og opprinnelig negativitet attributter ved Guds opprinnelige indre natur og opprinnelige ytre form. For å oppsummere kan vi si at i Gud, den første årsak og skapelsens sentrale og initierende vesen, eksisterer den tosidige natur som opprinnelig indre natur og opprinnelig ytre form utgjør, med en indre harmoni mellom disse to aspektene. Det samme gjelder for den tosidige natur som opprinnelig positivitet og opprinnelig negativitet utgjør.
Hvordan kan vi da beskrive Guds opprinnelige indre natur og opprinnelige ytre form på en mer konkret og jordnær måte? Den opprinnelige indre natur er Guds sinn, dvs. indre attributter. Disse er handlingssubjekt overfor alle skapte tings immaterielle, usynlige aspekter, alt fra menneskets sinn samt dyrenes sinn og plantenes livskraft, like ned til de indre funksjoner i selve materien.
    Guds indre attributter er hans sinn, som omfatter funksjoner som følelser, intellekt og vilje samt begreper, idéer, lover og prinsipper. Essensen av Guds indre natur er hans hjerte [5] .
Den opprinnelige ytre form er Guds ytre attributter som er essensen av skaperverkets materielle, synlige aspekter. Disse inkluderer alt fra menneskets fysiske jeg, samt kroppene til dyr og planter, like til den materielle del av molekyler, atomer og partikler. Hovedaspektene ved Guds opprinnelige ytre form er den universelle urkraften (se dette kapittel, seksjon 2.1.) og den kraft som er opprinnelsen til all materie [6] .

Les videre

Fotnoter:

5) Hjertet ( shimjeong på koreansk) er «det innerste i Guds natur, essensen av hans indre natur».  Hjertet er «den viktigste del av hans natur slik at alle andre attributter i ham er det de er og gjør det de gjør utelukkende på grunn av dette attributtet».  Hjertet er «et sterkt ønske som ikke lar seg fortrenge».  Det er «et sterkt ønske om å elske og bli ett med objektet for ens kjærlighet».  Derfor er hjertet «selve kilden til kjærlighet samt den viktigste motivasjon til å elske».  Det er et eget hensiktsaspekt ved Guds hjerte. Dette aspektet ved motivasjonen til å elske kommer til uttrykk gjennnom Ordet (Logos [Se Exposition of the Divine Principle, Part I, Chapter 7, section 4.1.2., Jesus and the Holy Spirit and the Dual Characteristics of the Logos]) og når noe blir skapt, eller gjennom hele den skapte verden.

6) For å få en dypere innsikt i dette aspektet ved Guds natur, og gudsbegrepet generelt, i dr. Moons lære, anbefales å lese Essentials of Unification Thought av dr. Sang-hun Lee, utgitt av Unification Thought Institute, Tokyo, Japan 1992.  Dr. Lee forklarer at essensen av den egenskapen ved Gud som er den fundamentale årsak til de synlige og materielle aspekter ved alle skapte vesener, er «en form for energi.  Denne energien er imidlertid ikke det samme som fysisk energi i den skapte verden.  Det er energi i en tilstand før den ble materialisert som den energien som den skapte verden består av».  Derfor kan denne tilstanden av energi, som er et aspekt ved Gud, beskrives som pre-energi eller pre-materie.  For en fyldigere forklaring av dette begrepet se Essentials of Unification Thought, s 6-8. Kapittelet Theory of the Original Image er en inngående analyse av gudsbegrepet.