Guds tosidige natur 2017-01-11T17:15:00+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Skapelsesprinsippene

1. Guds tosidige natur og den skapte verden

1.1. Guds tosidige natur

    Hvordan kan vi forstå den usynlige Guds natur?  Den enkleste måten er å iaktta skaperverket. En kunstners arbeid viser hans indre personlighet på en konkret måte. På samme vis er hele den skapte verden, som noe Gud kan ha et konkret forhold til (Guds konkrete handlingsobjekt) [1], et uttrykk for den usynlige Skapers natur. På samme måte som vi kan lære en forfatter å kjenne gjennom det han har skrevet, kan vi få innsikt i Guds natur gjennom hans skaperverk.

Derfor skrev Paulus:

«For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning» (Rom 1,20).

La oss nå se hvordan vi kan beskrive Guds usynlige vesen ved å finne de karakteristiske trekk som er felles for alt han skapte.

Les videre

Se videoen «Guds tosidige natur og den skapte verden» for et resymé av innholdet i seksjon 1 med samme tittel.

Se videoen «Prinsippene Gud skapte etter» for et kort resymé av hele 1. kapittel, Skapelsesprinsippene.

Fotnoter:

1) Som vil bli forklart i seksjon 2, eksisterer alle vesener og ting i forhold der de enten inntar en (handlings)subjekt- eller (handlings)objekt-posisjon.  I Enhetsprinsippene blir uttrykket (handlings)objekt brukt i betydningen «den person, det vesen, det element, den enhet eller ting som hovedsakelig har en responderende, passiv, avhengig eller perifér funksjon (rolle) i et forhold».  Dette kan være midlertidig, som i en vanlig konversasjon, der vi vekselsvis tar en ledende eller responderende posisjon, eller det kan være permanent som i forholdet mellom solen og planetene, der de sistnevnte alltid vil være perifére i forhold til solen. Se også fotnote 3.

3) Se fotnote 1.  I Enhetsprinsippene blir uttrykket (handlings)subjekt brukt i betydningen «den person, det vesen, det element, den enhet eller ting som hovedsakelig har en initierende, retningsgivende, styrende, aktiv eller sentral funksjon (rolle) i et forhold».  Det finnes selvsagt mange forskjellige slags forhold i et så mangfoldig univers.  Som nevnt i fotnote 1, finnes det forhold der (handlings)subjekt-posisjonen er midlertidig og forhold der den er permanent.  For en mer detaljert forklaring anbefales å lese Essentials of Unification Thought, skrevet av dr. Sang-hun Lee, utgitt av Unification Thought Institute, Tokyo, Japan, 1992, s 51-57.