Guds responderende partner 2017-02-25T22:02:08+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Skapelsesprinsippene

3. Skapelseshensikten

3.3. Mennesket – en responderende partner for å gi Guds hjerte glede

Skaperverket er laget som et bilde av Guds opprinnelige indre natur og opprinnelige ytre form. Mennesket er et substansielt vesen Gud kan ha et forhold til, skapt i Guds bilde, mens alle andre ting (vesener) i skaperverket er substansielle vesener Gud kan ha et forhold til som er symbolske uttrykk for Gud. Derfor er mennesket det responderende vesen som er nærmest Guds hjerte.
Gud ga et bud til de første mennesker (Adam og Eva) da han sa: «Men treet som gir kunnskap om godt og ondt, må du ikke spise av, for den dagen du spiser av det, skal du dø» (1. Mos 2,17). Det viser at Gud direkte formidlet sin vilje og sitt hjerte til mennesket. Det er ingen grunn til at Gud skulle uttrykke sitt hjerte til mennesket hvis vi var skapt uten evnen til å føle hans hjerte. Derfor kan vi forstå at mennesket ble skapt som det vesen Gud kan ha et forhold til, som er i stand til å forstå og respondere på hans vilje og kjærlighet. Derfor er mennesket det vesen som er nærmest Guds hjerte. Av den grunn ble vi mennesker skapt som vesener som resonderer på Gud, og som direkte skulle motta Guds kjærlighet og bringe ham glede. Mennesket er skapt som Guds barn.

    Som det allerede er blitt forklart, er grunnlaget med fire posisjoner det grunnleggende fundament som Gud kan arbeide på. Når mennesket fullfører fundamentet med fire posisjoner ved å oppfylle de tre velsignelser sentrert om Guds kjærlighetsideal [16] , får mennesket et levende forhold til hans hjerte. Vi vil da være i stand til å gi Gud fullkommen glede tilbake. Da er Guds hensikt for mennesket oppfylt. I 1. Mos 1,28 oppsummeres Guds hensikt med å skape mennesket i det som kalles de tre velsignelser.

Les videre

Fotnoter:

16) Se fotnote 7 samt innledningen til denne boka. Fordi essensen av Gud er hans/hennes hjerte, skapte han mennesket for at det ikke bare skulle motta Guds kjærlighet, men også utvikle evnen til å uttrykke sann, betingelsesløs kjærlighet. Da blir mennesket et fullkomment objekt for Guds hjerte, slik at idealet, som Gud skapte mennesket for, Guds kjærlighetsideal, blir realisert.  Dette idealet skulle opprinnelig ha blitt uttrykt i den ideelle familie, som Gud ønsket at den første mann og kvinne skulle ha opprettet.

7) Før Gud begynte sitt skaperverk, hadde han/hun allerede planlagt at alt skulle fungere på en ideell måte, i samsvar med sitt ideal.  Det vil si at han/hun ville opprette en ideell verden hvor alt, fra mennesket til de minste partikler, ville eksistere for å realisere Skaperens ideal.