Grunnlaget med fire posisjoner 2017-02-25T21:55:59+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Skapelsesprinsippene

2. Den universelle urkraft, gi-og-få-forhold og grunnlaget med fire posisjoner

2.3. Opprinnelse-deling-forening-prosessen som basis for hensikten med tre handlingsobjekter og grunnlaget med fire posisjoner

2.3.3. Grunnlaget med fire posisjoner

    Når det delte handlingssubjekt og -objekt og den forente enheten de produserer, oppfyller hensikten med tre handlingsobjekter gjennom opprinnelse-deling-forening-prosessen, danner de et evig, uforanderlig kraftfundament. Dette fundamentet kalles grunnlaget med fire posisjoner. Det blir dannet når de fire posisjonene – Gud, det delte handlingssubjekt og -objekt samt den forente enheten de produserer – alle oppfyller hensikten med tre handlingsobjekter. Vi kan si at grunnlaget med fire posisjoner er et kraftfundament som består av seks forskjellige gi-og-få-forhold [14] .
Grunnlaget med fire posisjoner blir opprettet når handlingssubjekt og -objekt forener seg gjennom et ideelt gi-og-få-forhold som har Gud som sentrum. Grunnlaget med fire posisjoner er det grunnleggende fundament som Gud kan arbeide på. Det er også det godes grunnleggende fundament som skapelseshensikten oppfylles gjennom. Som vil bli forklart mer fullstendig senere, blir Guds hensikt med å skape oppfylt gjennom de tre velsignelser som Gud har lovet mennesket. Dette er gjort ved å opprette grunnlaget med fire posisjoner.

    Når sinnet (handlingssubjekt) og kroppen (handlingsobjekt) til en person har et ideelt gi-og-få-forhold (med Gud [opprinnelsen] som sentrum), danner de et ideelt menneske med forent sinn og kropp (forent enhet), som da blir Guds fullkomne handlingsobjekt. Da er også grunnlaget med fire posisjoner på det individuelle plan opprettet.

    Når en mann og hans kone har et ideelt gi-og-få-forhold, skaper de en familie som er et fullkomment handlingsobjekt for Gud. Grunnlaget med fire posisjoner på familieplan blir da virkeliggjort.

    Når mennesket og ting i skaperverket inngår et ideelt gi-og-få-forhold, blir skapelsen som helhet Guds fullkomne handlingsobjekt. Et grunnlag med fire posisjoner for herredømme over skaperverket er dermed opprettet. I hvert enkelt tilfelle er Gud opprinnelse og sentrum. Det betyr at hans hjerte og gode hensikt står i sentrum. Derfor er grunnlaget med fire posisjoner det godes grunnleggende fundament for å oppfylle Guds hensikt med å skape.
Grunnlaget med fire posisjoner er også grunnen til den hyppige bruk av tallene tre, fire, sju og tolv i Bibelen og i Guds gjenoppreisningsarbeid opp gjennom historien. (Se 8.-16. kapittel.) Grunnlaget med fire posisjoner må opprettes gjennom tretrinnsprosessen med opprinnelse-deling-forening. Siden grunnlaget med fire posisjoner blir opprettet gjennom en tretrinnsprosess, er det også tre trinn i vekstprosessen (se seksjon 4.2.2.), og tre er det tallet som representerer fullførelse. Sett fra et strukturelt synspunkt består grunnlaget med fire posisjoner av fire elementer. Det er grunnen til at tallet fire symboliserer den struktur som er nødvendig for at Guds ideal skal virkeliggjøres.
Den hyppige symbolske bruk av tallene sju og tolv kommer av at grunnlaget med fire posisjoner består av fire forskjellige elementer og blir opprettet gjennom en tretrinnsprosess (opprinnelse-deling-forening). Tolv er dessuten tallet for antall bevegelsesretninger i de forskjellige gi-og-få-forhold innen grunnlaget med fire posisjoner [15] . Tallene sju og tolv representerer fullkommenhet eller fullførelse av grunnlaget med fire posisjoner.

Les videre

Fotnoter:

14) De seks forskjellige gi-og-få-forhold er:
(1) forholdet mellom Gud og handlingssubjekt,
(2) forholdet mellom Gud og handlingsobjekt,
(3) forholdet mellom Gud og den forente enhet,
(4) forholdet mellom handlingssubjekt og -objekt,
(5) forholdet mellom handlingssubjekt og den forente enhet og
(6) forholdet mellom handlingsobjekt og den forente enhet.

15) I ethvert forhold er det to bevegelsesretninger. Det at handlingssubjektet i et forhold gir til sitt handlingsobjekt, representerer den ene retningen. Det at handlingsobjektet responderer, representerer den andre. Fordi det er seks gi-og-få-forhold innen grunnlaget med fire posisjoner, er det dermed tolv bevegelsesretninger.