Gi-og-få mellom Gud og menneske 2016-11-24T13:02:05+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Skapelsesprinsippene

2. Den universelle urkraft, gi-og-få-forhold og grunnlaget med fire posisjoner

2.2. Gi-og-få-forhold

2.2.2. Forholdet mellom Gud og menneske i lys av gi-og-få-begrepet

    La oss nå se på hvordan gi-og-få-begrepet kan hjelpe oss til å forstå forholdet mellom Gud og mennesker. Det faktum at han ga sitt bud til de første menneskene (1. Mos 2,17), betyr at mennesket er skapt for å holde seg til Gud ved å følge dette budet. Mennesket var opprinnelig ment å skulle opprettholde et perfekt gi-og-få-forhold med Gud. Et enkeltmenneske blir en fullkommen responderende partner for Gud når det gjenspeiler hans fullkommenhet og blir et levende uttrykk for (legemliggjør) hans karakter (Matt 5,48)

[8] . Da har det automatisk et gi-og-få-forhold med Gud og blir ett med hans vilje. Gud blir sentrum for dets tanker, handlinger og liv (Joh 14,20).
Hvis de første mennesker hadde opprettet et fullkomment vertikalt [9] gi-og-få-forhold til Gud, ville deres etterkommere også ha kunnet gjøre det. Med et slikt perfekt vertikalt forhold til Gud selv ville alle mennesker også ha blitt i stand til å opprette harmoniske forhold til hverandre. Alle ville ha levd for sine medmennesker. Dermed ville man ha virkeliggjort Guds rike her på jorden.

Relasjonene bruttVed at de første menneskene falt, ble deres gi-og-få-forhold med Gud brutt. Derfor har ingen senere vært i stand til å utvikle et harmonisk gi-og-få-forhold til Gud eller til andre mennesker.

    Messias er Guds sønn og blir ett med Gud gjennom et fullstendig gi-og-få-forhold. Falne mennesker må leve et liv i tro og følge Frelseren som sin sentrale leder. Et fallent menneske må få et absolutt forhold til Messias og ville følge og tjene ham helt og fullt. Gjennom et gi-og-få-forhold med ham utvikler et fallent menneske en enhet med Messias, som er forbindelsen mellom Gud og mennesker. Derved kan mennesket gjenopprette sitt gi-og-få-forhold med Gud. Av den grunn blir Jesus kalt «mellommann» (1. Tim 2,5) og «veien, sannheten og livet» (Joh 14,6) for det falne menneske.

Som begrepet «gi-og-få» selv antyder, oppstår gi-og-få-forhold ved at man først gir og så mottar, ikke omvendt. Det faktum at Gud skapte, betyr at han ga av seg selv. Han ofret med andre ord seg selv for sitt skaperverk. Det er derfor en åndelig lov at vi må gi før vi kan motta. Det falne menneske unnlater imidlertid å gi selv når det mottar. Det er en slik levemåte som skaper problemer.
Jesus kom for å tjene menneskeheten med kjærlighet og offer: «Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange» (Matt 20,28). Jesus lærte også direkte bort gi-og-få-prinsippet da han sa: «Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! For dere skal selv dømmes etter den dom dere feller over andre, og det skal måles opp for dere i det målet dere selv bruker» (Matt 7,1-2), og «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem» (Matt 7,12).

Les videre

Fotnoter:

8) I Det Norske Bibelselskaps reviderte oversettelse av 1930 står det: «Derfor skal I være fullkomne, likesom eders himmelske Fader er fullkommen».  Denne versjonen av Matt 5,48 korresponderer helt med den koreanske bibeloversettelsen som Enhetsprinsippene henviser til.  De fleste engelsk-språklige bibelutgaver bruker også oversettelser som ligger nær opp til 1930-utgaven.  I The King James Version står det: «Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect».  I Revised Standard Version leser vi: «You, therefore, must be perfect, as your heavenly Father is perfect».

9) I Enhetsprinsippene henviser et vertikalt forhold til «et forhold mellom vesener på fundamentalt forskjellige nivåer eller i fundamentalt forskjellige posisjoner». Det blir derfor brukt for å beskrive forholdet mellom Gud og menneske, forholdet mellom foreldre og barn, eller forholdet mellom Messias og et vanlig menneske, for å nevne noen eksempler.