Gi-og-få-forhold 2017-01-11T17:22:47+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Skapelsesprinsippene

2. Den universelle urkraft, gi-og-få-forhold og grunnlaget med fire posisjoner

2.2. Gi-og-få-forhold

Hver enkelt ting (vesen) skapt av Gud har de to formene for grunnleggende tosidig natur som indre natur/ytre form og positivitet/negativitet utgjør. Eksisterer da alle skapte ting (vesener) bare for seg selv, atskilt fra hverandre og uten noe innbyrdes forhold, eller forholder de seg til hverandre på en eller annen måte? Hver enkelt ting (hvert vesen) i Guds skaperverk ser kanskje ut til å eksistere uavhengig av alle andre ting (vesener). Vi må imidlertid ikke glemme at hele skaperverket har sin opprinnelse i Guds ideal [7] . De to sidene ved Guds tosidige natur eksisterer i fullstendig harmoni med hverandre. Derfor eksisterer ikke hver skapt ting (hvert vesen) uavhengig, men er skapt til å fungere i gjensidige forhold.
    Et ideelt gjensidig forhold blir opprettet når en initierende og en responderende part på en harmonisk måte gir til og mottar fra hverandre. Et slikt forhold mellom initierende og responderende part blir satt i gang av den universelle urkraft og kalles et gi-og-få-forhold. Det finnes initierende og responderende egenskaper innen hvert skapt vesen. Skapte vesener oppretter også initierende-responderende-forhold seg imellom.

Gjennom slike gi-og-få-forhold blir all energien produsert som er nødvendig for hvert skapt vesens eksistens, formering og handling.

La oss se på noen eksempler: Kroppen opprettholder livet gjennom et gi-og-få-forhold mellom arterier og vener og mellom innånding og utånding. Et menneske kan oppnå hensikten med sin eksistens basert på gi-og-få-forholdet mellom sin ånd og kropp.

En familie eller et samfunn eksisterer basert på gi-og-få-forhold mellom enkeltindivider og grupper.

Materielle ting oppstår og opprettholder sin eksistens når initierende og responderende elementer i dem skaper harmoniske bevegelser og fysiokjemiske reaksjoner basert på gi-og-få-forhold. Både planter og dyr opprettholder sine funksjoner basert på gi-og-få-forhold mellom sine forskjellige organer og systemer.

Vi finner at til og med solsystemet eksisterer basert på gi-og-få-forholdet mellom solen og planetene.

Les videre

Fotnoter:

7) Før Gud begynte sitt skaperverk, hadde han/hun allerede planlagt at alt skulle fungere på en ideell måte, i samsvar med sitt ideal.  Det vil si at han/hun ville opprette en ideell verden hvor alt, fra mennesket til de minste partikler, ville eksistere for å realisere Skaperens ideal.