Forholdet mellom Gud og skaperverket 2016-11-24T13:02:05+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Skapelsesprinsippene

1. Guds tosidige natur og den skapte verden

1.2. Forholdet mellom Gud og skaperverket

Gud er det usynlige, immaterielle handlingssubjekt. Alle skapte ting, er substansielle handlingsobjekter, som ligner på og er uttrykk for hans tosidige egenskaper. Når hele den skapte verden blir et fullkomment handlingsobjekt overfor sitt handlingssubjekt, Gud, da blir hans vilje oppfylt. Den fullkomne verden ligner med andre ord et forent, fullkomment organisk legeme, som beveger seg, eller forholder seg rolig, i samsvar med Guds hensikt med skapelsen.
    Selv om hele skaperverket ligner på og er et uttrykk for Guds tosidige natur, kan vi i hovedtrekk klassifisere den skapte verden i to kategorier: (1) mennesket, og (2) resten av skaperverket. Mennesket ble skapt for å være et billedlig uttrykk for Gud og kalles derfor hans billedlige, substansielle handlingsobjekt. Hele det øvrige skaperverk ligner ham symbolsk og kalles følgelig Gudssymbolske, substansielle handlingsobjekter.

Ethvert substansielt handlingsobjekt med en tosidig natur som gjenspeiler Guds tosidige natur, kalles et individuelt substansielt sannhetsuttrykk. Som vi har sett, finner vi en indre natur og en ytre form samt positivitet og negativitet innen hvert individuelle substansielle sannhetsuttrykk. Denne tosidigheten hos skaperverket kommer fra og gjenspeiler den opprinnelige indre natur, den opprinnelige ytre form, den opprinnelige positivitet og den opprinnelige negativitet hos Gud.

La oss oppsummere forholdet mellom Gud og skaperverket i lys av denne tosidigheten. Den skapte verden er det substansielle handlingsobjekt overfor Gud, det usynlige handlingssubjekt. Ifølge Skapelsesprinsippene består skaperverket av konkrete individuelle sannhetsuttrykk. Disse kan klassifiseres som billedlige (mennesket) og symbolske (det øvrige skaperverk) uttrykk for Guds tosidige natur.

Når vi ser på Gud og skaperverket som en helhet, tilsvarer forholdet mellom Gud og skaperverket forholdet mellom indre natur og ytre form. Gud er den usynlige, immaterielle indre årsak og det positive handlingssubjekt og den indre natur overfor den skapte verden. Skaperverket er det synlige, konkrete, ytre resultat og negative handlingsobjekt og den ytre form overfor Gud.

Les videre