////Prinsippene oppstandelse er basert på
Prinsippene oppstandelse er basert på 2017-04-09T22:13:08+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oppstandelse

2. Prinsippene oppstandelse er basert på

Oppstandelse vil si «de begivenhetene som har skapt en utvikling som har som mål å gi det falne menneske tilbake den opprinnelige natur det var tiltenkt da Gud skapte verden». Derfor er Guds arbeid for å bringe oppstandelse det samme som hans arbeid for å gjenoppreise mennesket. Guds anstrengelser for å få oss mennesker til å ta del i oppstandelsen tilsvarer også hans arbeid for å gjenskape mennesket. Derfor følger Guds arbeid for å realisere sin plan med oppstandelsen Skapelsesprinsippene, slik som vi nå skal vise.
For det første forklarer Skapelsesprinsippene hvordan skapelseshensikten blir oppfylt når mennesket oppfyller sitt ansvar ved å tro på Guds ord. I sitt arbeid for å gjenskape mennesket, og for å oppfylle hensikten med oppstandelsen, gir Gud mennesket sitt ord, slik det er uttrykt i Det gamle og Det nye testamente. Når Gjenkomsten finner sted, vil også Det fullførte testamente [3] bli åpenbart, slik Gud har lovet. Vi kan få del i oppstandelsen når vi oppfyller vår egen del av ansvaret og tror på og lever i samsvar med Guds ord.
For det andre viser Skapelsesprinsippene hvordan mennesket ble skapt for å vokse til fullkommenhet bare på grunnlag av et forhold mellom sitt åndelige jeg og sitt fysiske jeg. Av den grunn må de forskjellige stadiene i oppstandelsen av det åndelige jeg bli realisert sentrert om vårt fysiske liv her på jorden. I virkeligheten har man inntil i dag alltid trodd at oppstandelse betyr at folks fysiske jeg vil bli brakt til live igjen når Messias kommer tilbake. Det var imidlerid til oss levende mennesker her på jorden at Gud ga sitt ord og sendte sine profeter. Det er de levende, ikke de døde, som er fokus for Guds anstrengelser for å bringe oppstandelse.
For det tredje er mennesket ifølge Skapelsesprinsippene skapt for å bli fullkomment ved å vokse gjennom vekstperiodens tre stadier. Derfor, for at det skal bli fullført, må Guds arbeid for å gi oppstandelse til det falne menneske også utvikle seg gjennom tre tydelige stadier eller tidsaldre.
For det fjerde har mange mennesker som har spilt en sentral rolle i Guds arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan, vist en høy standard av lojalitet overfor Gud. Dette har gjort at flere og flere gode betingelser er blitt lagt her på jorden, slik at Guds fundament har økt i omfang [4] . Følgelig kan hver generasjon høste fordelene av den tidsperioden i Guds gjenoppreisningsarbeid de lever her på jorden, på grunn av det grunnlaget som deres forfedre har lagt gjennom sin tro på og kjærlighet til Gud. Slik kunne også Guds arbeid med å bringe oppstandelse til oss mennesker utvikle seg ved at flere og flere gode betingelser ble lagt opp gjennom tidene. Dette betyr: I hvilken grad mennesket kan ta del i oppstandelsen i enhver tidsalder, avhenger av det grunnlaget av tro og kjærlighet som ble opprettet av tidligere troende, som levde før disse menneskenes egen tid.

Les videre

Fotnoter:

3)  «Det fullførte testamente» henviser til det nye uttrykk for sannheten som Gjenkomstens Herre åpenbarer. Som innledningen til denne boken forklarer, vil den levende Gud vise oss en løsning på alle menneskehetens kriser. Han gjør det gjennom en ny og revolusjonerende måte å uttrykke sannheten på: Det fullførte testamente. Som navnet tilsier, vil Det fullførte testamente være en videreføring av den utvikling som Det gamle og Det nye testamente samt andre hellige skrifter la grunnlaget for: utviklingen innen menneskets forståelse av Gud og de fundamentale spørsmål angående livet og universet.

4)  På grunn av syndefallet mistet Gud sitt fundament her på jorden. I stedet opprettet Satan sitt falske herredømme over mennesket. Derfor var Gud henvist til å måtte bygge opp et helt nytt fundament gjennom sitt gjenoppreisningsarbeid. Litt etter litt, som et resultat av tusenvis av år med møysommelig arbeid, kunne han utvide dette fundamentet. Detaljene i dette arbeidet blir beskrevet i 8. – 16. kapittel, som tar for seg hele gjenoppreisningshistorien.