////Hvordan blir mennesket forandret gjennom oppstandelse?
Hvordan blir mennesket forandret gjennom oppstandelse? 2017-04-09T22:06:37+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oppstandelse

1. Betydningen av oppstandelse

1.4. Hvordan blir mennesket forandret gjennom oppstandelse?

Når vi forstår oppstandelse på en slik måte, skjønner vi at den ikke fører til store ytre forandringer. Hvis vi sammenligner Adams og Evas situasjon før og etter syndefallet, finner vi en markert forskjell på det indre plan. Åndelig sett var de i live før de falt, men døde etterpå. På det ytre plan var det derimot ingen forandring. De så ut nøyaktig som før. Basert på det ytre utseende er det umulig å se noen vesentlig forskjell mellom et menneske som har fått evig liv ved å bli «født på ny» gjennom Den hellige ånd, og en tyv som fremdeles er under dødens herredømme. Matteus 27,52-53 synes imidlertid å støtte troen på det fysiske jeg‘ets oppstandelse. Det står: «Gravene åpnet seg, og de mange hellige som var døde, stod legemlig opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og inn i den hellige by, hvor de viste seg for mange». La oss se litt nærmere på dette. Hvis det Matteus beskriver, hadde funnet sted bokstavelig, ville den første kristne kirke ikke ha opplevd en lang forfølgelseshistorie. Begivenhetene som førte til jødefolkets korsfestelse av Jesus, skjedde fordi det utvalgte folk ikke forsto at han var Messias. Hvis alle hadde sett med sine egne øyne at profetene hadde stått opp fra sine graver, og hørt med sine egne ører at profetene vitnet om at Jesus var Messias, måtte de vel ha trodd på Jesus. Kunne de da ha forfulgt Jesu disipler?
Ettersom oppstandelse fører til evig liv, burde vi ikke da ha kunnet se mange av de oppstandne profetene fra Det gamle testamente i levende live i dag? De som på denne måten ville ha vært brakt tilbake til livet på grunn av oppstandelsens nåde, ville også kunne ha vitnet til mange om Gud og Jesus. Hvis dette hadde funnet sted bokstavelig, ville det ikke da helt sikkert ha stått noe om det i Apostlenes gjerninger? Det er kun beskrevet ett sted i Bibelen, nemlig det ene stedet i Matteus som forteller hvordan de hellige sto opp fra gravene og viste seg for mange (Matt 27,52).
Når vi forstår den egentlige betydningen av begrepet oppstandelse, er det lett å svare på disse spørsmålene. Siden oppstandelse ikke betyr å bringe lik tilbake til livet, kan det ikke ha vært fysiske legemer som «sto opp fra gravene» og kom tilbake til livet. Gjennom Guds nåde hadde det indre jeg, dvs. det åndelige jeg, til de hellige som var døde, vokst ett skritt nærmere fullkommenhet. Matteus og de disiplene som var inspirert av Den hellige ånd, gjenvant sitt åndelige syn en kort stund og ble derfor i stand til å se Jesus og profetene åndelig. Resten av jødefolket på den tiden hadde bare sitt normale fysiske syn og kunne derfor selvsagt ikke se det åndelige jeg til Jesus og de hellige fra Det gamle testamentes tidsalder.

Les videre