Himmelriket og paradis 2017-04-09T22:49:55+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oppstandelse

3. Guds arbeid for å bringe oppstandelse til mennesker her på jorden

3.3. Himmelriket og paradis

Like til i dag har de troende betraktet himlenes rike og paradis som to navn på det samme. Som forklart ovenfor er imidlertid himmelriket i den åndelige verden det stedet et åndelig jeg går til når den fysiske død inntrer, hvis det har nådd nivået der man er en hellig levende ånd, (dvs. fullkommenhet), mens man hadde sitt fysiske jeg her på jorden. Jesus kom som Messias for å fullføre frelsesverket. På grunn av hans død på korset ble skapelseshensikten, dvs. opprettelsen av himmelriket i den åndelige verden og her på jorden [8], likevel ikke realisert på Jesu tid. Derfor har det her på jorden aldri eksistert fullkomne mennesker på et nivå der man er blitt en hellig levende ånd. Av den grunn har heller ikke et eneste åndelig jeg kunnet gå til stadiet der man er en hellig levende ånd, i den åndelige verden (himmelriket i den åndelige verden).
Hvorfor sa da Jesus at enhver som trodde på ham, ville gå inn i himmelriket? Det gjorde han fordi den opprinnelige hensikt med hans komme var å opprette himmelriket (Guds rike). Som et resultat av at jødefolket ikke trodde på Jesus, døde han på korset uten å ha etablert Guds rike. Da Jesus ble korsfestet, ble to tyver korsfestet sammen med ham, på henholdsvis hans høyre og venstre side. Da tyven på høyre side viste at han trodde på Jesus, sa Jesus til ham at han kunne få være med ham til paradis (Luk 23,43). Hvis man ikke oppnår fullkommenhet, dvs. et nivå der man blir en hellig levende ånd, her på jorden, går de som i sitt jordiske liv tror på Jesus, til paradis, dvs. stadiet der man er en levende ånd, i den åndelige verden, når de dør fysisk. Derfor er paradis et «sted» hvor man må be om og håpe på å oppnå fullkommenhet. Paradis er også «stedet» der man venter på at portene til himmelriket skal bli åpnet.

Les videre

Fotnoter:

8)  Enhetsprinsippene bruker begrepene Guds rike og himmelriket om hverandre. Guds rike betyr «Guds rike/himmelriket på jorden og i den åndelige verden». Himmelriket betyr «himmelriket/Guds rike på jorden og i den åndelige verden». Hvis vi vil uttrykke den tilstand et fullkomment menneske går til etter sin fysiske død, bruker vi uttrykket himmelriket/Guds rike i den åndelige verden.