Begrepene liv og død i Bibelen 2017-04-09T21:06:13+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oppstandelse

1. Betydningen av oppstandelse

1.1. Begrepene liv og død i Bibelen

I Luk 9,60 leser vi at Jesus sa til en av disiplene som ville gå hjem for å ordne med sin fars begravelse: «La de døde begrave sine døde» (kursiv tilføyet). Ut fra dette skriftstedet kan vi forstå at Jesus bruker ordene liv og død i to forskjellige betydninger. Én gjelder den fysiske kroppens fysiologiske funksjoner. Den andre ble brukt av Jesus for å beskrive dem som han mente burde organisere begravelsen til den døde faren. Hvorfor sa Jesus at de var døde, når de nødvendigvis må ha vært levende? Det var fordi de ikke kjente Gud, som er kilden til alt liv. Derfor befant de seg under Satans herredømme, i en tilstand hvor livet hadde mistet sin mening. Johannes’ Åpenbaring 3,1 sier: «I navnet er du levende, men du er død». Ut fra dette verset kan vi se at selv om vi lever, er vi døde hvis vi er under Satans herredømme. Når vi forstår døden på denne måten, betyr liv «å være under Guds herredømme og oppfylle den gudgitte hensikten med livet». I Joh 11,25-26 sier Jesus: «den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø». Dette viser oss at den som er blitt knyttet til Guds herredømme gjennom Frelseren, lever, uansett om vedkommendes fysiske kropp er død eller levende, og uansett om vedkommende er på jorden eller i den åndelige verden.

Les videre