Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Noahs familie/Hva den nødvendige betingelsen for å gjenoppreise trosfundamentet besto i
Hva den nødvendige betingelsen for å gjenoppreise trosfundamentet besto i 2017-04-15T12:05:53+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Noahs familie og Guds gjenoppreisningsarbeid

1. Trosfundamentetet

1.2. Hva den nødvendige betingelsen for å gjenoppreise trosfundamentet besto i

Arken var gjenstanden som utgjorde betingelsen som Noah måtte legge for å gjenoppreise trosfundamentet. Hvilken rolle hadde så arken i Guds gjenoppreisningsarbeid? Noah var utvalgt til å ha hovedansvaret for symbolsk å gjenoppreise den fysiske verden og den åndelige verden ved å gjøre godt igjen. Mennesket hadde nemlig gitt fra seg begge disse verdenene til Satan på grunn av Adams fall. Derfor måtte Noah på en akseptabel måte overrekke Gud en offergave, en betingelse som besto i en eller annen gjenstand som var et symbol på en ny himmel og en ny Jord. Dette var arken.
       Arken hadde tre dekk. Disse symboliserte de tre stadiene som den fysiske og den åndelige verden begge ble skapt gjennom. De åtte medlemmene av Noahs familie som gikk inn i arken, skulle gjøre godt igjen feilene til de åtte medlemmene av Adams familie. Siden arken var et symbol på de to verdener kosmos består av, den fysiske og den åndelige, representerte Noah, som arkens herre, Gud. Medlemmene av hans familie representerte hele menneskeheten, og dyrene i arken alle de skapte ting Gud hadde skapt for mennesket.
Etter at arken var fullført, dømte Gud menneskeheten og ødela det onde gjennom en førti dagers storflom. Ifølge Skapelsesprinsippene ble mennesket skapt for bare å ha et forhold til én herre (ett overhode). Derfor kan ikke Gud, som et overhode nummer to, ha et forhold til det falne menneske, som allerede er under Satans herredømme. Hvis Gud hadde et forhold til det falne menneske, ville hans gjenoppreisningsarbeid ikke lenger ha vært i samsvar med hans prinsipper. For derfor å opprette noen som responderte på hans frelsesarbeid, noen bare Gud ville kunne ha et forhold til, gjennomførte han vannflommen, som en dom, for å ødelegge alle mennesker under Satans herredømme.
       Hvis vi tar utgangspunkt i den gjenoppreisningsplan som Gud arbeidet for å realisere, hvilken betydning hadde så dommen som ble holdt gjennom den førti dagers lange storflommen? Guds skapelsesideal blir oppfylt basert på grunnlaget med fire posisjoner. Dette grunnlaget var imidlertid gått tapt til Satan, slik at Gud måtte arbeide for å gjenoppreise det. Siden tallet ti representerer «å komme tilbake til enhet» [1], symboliserer det «å komme tilbake til Gud». Gud arbeidet for å gjenoppreise grunnlaget med fire posisjoner i hver av de ti generasjonene fra Adam til Noah. Dermed var Gud i stand til å sette opp en betingelse for å gjenoppreise grunnlaget med fire posisjoner på Guds side. Av den grunn kan perioden fra Adam til Noah betraktes som en godtgjørelsesperiode for at Gud skulle kunne gjenvinne grunnlaget med fire posisjoner. Tallet førti (4 posisjoner x 10 generasjoner) representerer således det tallet som måtte godtgjøres for at grunnlaget med fire posisjoner skulle kunne komme tilbake på det godes side.
På grunn av folkets utsvevende livsførsel og mangel på tro på Noahs tid ble den ti generasjoner lange godtgjørelsesperioden for å gjenoppreise grunnlaget med fire posisjoner invadert av Satan. Derfor etablerte Gud, sentrert om Noahs ark, en førti dagers periode, hvor han dømte verden ved hjelp av vannflommen. Denne perioden var en godtgjørelsesperiode for å gjenoppreise perioden fra Adam til Noah, som var gått tapt til Satan. Siden da har derfor tallet førti vært nødvendig for å bli atskilt fra Satan, og for å gjenoppreise trosfundamentet ved å gjøre godt igjen.
       I Bibelen kan vi finne mange eksempler på slike godtgjørelsesperioder som var basert på tallet førti, og som ble opprettet for atskillelse fra Satan. Vi kan f.eks. nevne: 400-årsperioden fra Noah til Abraham, israelittenes 400 års tvangsarbeid og trelldom i Egypt, de to 40-dagers periodene med faste og bønn som Moses gikk gjennom, 40 dagers speiding i Kanaan, israelittenes 40 års vandring i ørkenen, kong Saul, kong David og kong Salomo som hver regjerte i 40 år, Elias 40 dagers faste, Jonas profeti om at Ninive ville bli lagt i grus etter førti dager, Jesu 40 dagers faste og bønn og Jesu 40-dagers periode etter oppstandelsen.
Noah bygde arken slik Gud hadde anvist. Han adlød også Guds vilje på en ydmyk og trofast måte gjennom den førti dager lange perioden da Gud dømte menneskeheten med vannflommen. Dermed opprettet Noah godtgjørelsesbetingelsen for å gjenoppreise trosfundamentet.

Les videre

Fotnoter:

1)  Hvis vi deler hvert av de tre stadiene vekstperioden består av, i tre, får vi til sammen ni nivåer. De usynlige tosidige egenskapene til Gud, skiller lag i skapelsesprosessen, slik at skaperverket består av komplementære skapninger eller deler i tosidige forhold til hverandre. Disse skapningene eller delene går så gjennon en vekstprosess hver for seg og når det nivå hvor de oppfyller hensikten som de er skapt for. Dette nivå er det tiende nivå og nås etter å ha vokst gjennom vekstperiodens ni nivåer. På det tiende nivå blir disse delene, som skilte lag i skapelsesprosessen, gjenforent idet de blir ett med Guds skapelseshensikt. Se kapittel 1, Skapelsesprinsippene, seksjon 2.3.1., Opprinnelse-deling-forening-prosessen. Se også Exposition of the Divine Principle, part 2, chapter 3, section 2.4., Numerical Indemnity Periods for Restoring the Foundation of Faith.