Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Mose rolle/Grunnen til opprettelsen av en mønstergyldig fremgangsmåte
Grunnen til opprettelsen av en mønstergyldig fremgangsmåte 2017-04-20T01:20:21+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

1. Mønsteret for fremgangsmåten Guds gjenoppreisningsarbeid følger

1.1. Grunnen til opprettelsen av en mønstergyldig fremgangsmåte

Hensikten med Guds gjenoppreisningsarbeid vil til slutt bli oppfylt når mennesket oppfyller sin del av ansvaret for å få Satan til å underkaste seg frivillig, og når mennesket får herredømme over ham. Men Satan, som verken adlød Gud eller underkastet seg ham, ville heller ikke adlyde Jesus og underkaste seg ham, som kom som en Sann far eller menneskehetens stamfar [1]. Derfor ville Satan slett ikke underkaste seg vanlige troende. Gud, menneskets Skaper, påtok seg derfor ansvaret, i overensstemmelse med sine prinsipper, ved å iverksette sin gjenoppreisningsplan for å få Satan til å underkaste seg. Dette var Guds plan med Det gamle testamentes tidsalder.
Vi kan av den grunn si at Gud opprettet (innsatte) Jakob som menneskehetens representant, som skulle vise mønsteret for hvordan vi symbolsk må gå fram for å få Satan til å underkaste seg. Dette kaster lys over betydningen av Amos 3,7: «For Herren Gud gjør ikke noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene.»
Måten Jakob gikk fram på for å få Esau til å underkaste seg, har betydning langt utover Jakobs individuelle bragd. Gjennom Jakob ble mønsteret utarbeidet for hvordan man må bære seg ad for å få Satan til å underkaste seg frivillig. Denne fremgangsmåten ble derfor også mønsteret for hvordan Moses måtte gå fram for at et helt folk skulle få Satan til å underkaste seg.
Jesus kom som Messias for å vise hvordan hele menneskeheten kan få Satan til å underkaste seg frivillig. Derfor må Messias, som menneskehetens Sanne far, eller Sanne stamfar, åpne den veien som hvert enkelt menneske må følge for å få Satan til å underkaste seg på en konkret, ikke bare symbolsk måte. Jesus skulle få Satan til å underkaste seg ved rent konkret å gå den veien som Gud allerede hadde vist mønstret for gjennom Jakob og Moses.
På samme måte kan alle troende få Satan til å underkaste seg ved å gå en vei som ligner på den Jesus gikk. I Apg 3,22 sier Moses: «Herren Gud skal sende dere en profet som meg, en av deres egne brødre. Og dere skal høre på alt han sier til dere.» [2] Dette er en henvisning til at når Messias (Jesus) kom, måtte han ifølge Moses gå den vei som Moses hadde vist mønstret for. I Joh 5,19 står det: «Sannelig, sannelig, det sier jeg dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser Faderen gjøre. Det Faderen gjør, det gjør også Sønnen.» Disse ordene viser at Jesus fulgte det mønster som kom til uttrykk i den fremgangsmåte Gud allerede hadde etablert gjennom Moses. Derfor var Moses en modell for Jesus.
Fra et ytre synspunkt kan det se ut som om Jakob bare var et familieoverhode i et stammesamfunn, mens Moses var lederen for israelsfolket mer enn fire hundre år senere. Jesus var Frelseren som sto fram mer enn seksten hundre år etter Moses. Likevel var det så mange aspekter ved deres livsløp som disse tre mennene hadde til felles, fordi Gud hadde satt opp et mønster i sitt arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan.

Les videre

Fotnoter:

1)  Guds opprinnelige vilje var at Adam og Eva skulle ha blitt menneskehetens Sanne forfedre, slik at alle deres etterkommere ville ha blitt del av Adams og Evas sanne arvelinje. Som ble forklart i 2. kapittel, Menneskets fall, ble imidlertid den første mann og kvinne til falske forfedre, slik at Satan opprettet en falsk arvelinje gjennom dem. Jesus kom for å gjenopprette idealet med Sanne foreldre som en Sann far for hele menneskeheten. Guds primære plan med Jesus var at han skulle ha opprettet den sanne arvelinje. Derfor kom han som menneskehetens Sanne stamfar. Alle mennesker skulle ha blitt del av den sanne arvelinje, som Jesus skulle ha opprettet, ved å bli «født på ny», selv de som levde før Jesus.

2)  Betydningen, som Enhetsprinsippene her viser til, kommer klarere fram i flere engelsk-språklige Bibel-oversettelser. I Revised Standard Version står det: «Moses said, ‘The Lord God will raise up for you a prophet from your brethren as he raised me up. You shall listen to him in whatever he tells you.’» I New English Bible leser vi: «Moses said, ‘The Lord God will raise up a prophet for you from among yourselves as he raised me; you shall listen to everything he says to you.’» Av disse oversettelsene fremgår det klarere at Jesus fulgte samme vei (fremgangsmåte) som Moses.