Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Mose rolle/Det første forsøket på å opprette et fundament for tabernaklet
Det første forsøket på å opprette et fundament for tabernaklet 2016-11-24T13:01:49+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Mose rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Guds arbeid for å realisere sin gjenoppreisningsplan basert på Moses

2.3. Hvordan folkets andre forsøk på å «gjenoppreise» Kanaan forløp

2.3.2. Tabernaklets sentrale rolle i gjenoppreisningsplanen som Gud fulgte

2.3.2.4. Fundamentet for tabernaklet

2.3.2.4.1. Det første forsøket på å opprette et fundament for tabernaklet

Ved å faste i førti dager på Sinai-fjellet (2. Mos 24,18), etablerte Moses en periode med atskillelse fra Satan, basert på tallet førti. Dermed ble trosfundamentet for tabernaklet opprettet. Israelittene skulle ha trodd på Moses og tjent, hjulpet og adlydt ham på en ydmyk måte gjennom den samme perioden med atskillelse fra Satan som Moses gikk gjennom, og helt til de hadde bygd tabernaklet. Da ville det substansielle fundamentet ha blitt etablert.
Israelittene mistet imidlertid alle sin tro på Gud og laget i stedet en avgud som de tilba: gullkalven (2. Mos 32,2-4). Derfor ble ingen godtgjørelsesbetingelse opprettet for å fjerne den falne natur, slik at det substansielle fundamentet for tabernaklet ikke kunne bli lagt.
        Da han var kommet ned til foten av fjellet, så Moses det troløse folket og ble rasende. Han tok steintavlene, som han bar, og slengte dem mot fjellet, slik at de ble knust (2. Mos 32,19). De to steintavlene symboliserte, som sagt, Jesus og Den hellige ånd. At Moses ødela dem som en reaksjon på folkets mangel på tro, forespeilte derfor, på det symbolske plan, muligheten for Jesu korsfestelse, dersom israelsfolket igjen skulle miste sin tro, når Jesu komme én dag ville finne sted.

Les videre