Synd 2017-04-07T00:58:48+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Menneskets fall

4. Resultatene av fallet

4.4. Synd

Synd er gjerninger eller tanker som bryter den himmelske lov [8]. Slike gjerninger eller tanker skaper betingelser som gjør at man på en direkte eller indirekte måte danner et felles grunnlag med Satan og inngår et gi-og-få-forhold med ham. Synd eksisterer ikke i Guds opprinnelige skapelsesideal. Videre er det umulig at fenomenet synd kan forekomme innen sfæren for Guds prinsipielle, fullkomne kjærlighet. Satan kan heller ikke eksistere der. Adam og Eva dannet et felles grunnlag med Satan. Resultatet var at de sank ned i synd. Derfor lever vi mennesker i en uprinsipiell [9] verden og begår synd, idet vi blir Satans partnere på en direkte eller indirekte måte.
        Synd kan deles inn i opprinnelig synd (ursynden, arvesynden), arvet synd, kollektiv synd og personlig synd. Den opprinnelige synd (ursynden, arvesynden) er synden som ble begått av de første mennesker da de falt fysisk og åndelig. Den er roten til all synd. Arvet synd er våre forfedres synd. Det er vår skjebne, som deres etterkommere, å arve den gjennom arvelinjen (som nevnt i de ti bud [2. Mos 20,5]). Hvis vi bruker et tre som symbol, så tilsvarer denne synden treets stamme. Kollektiv synd er ikke synd som hvert menneske personlig har begått. Den er heller ikke arvet synd, men er den synd som det er vår skjebne å dele et felles ansvar for som medlem av en bestemt folkegruppe. På Jesu tid var troløsheten til døperen Johannes, yppersteprestene og de skriftlærde overfor Jesus en synd som førte til at han måtte gå en vei full av lidelse. Selv om det bare var en relativt liten gruppe mennesker som var direkte ansvarlig for korsfestelsen, har alle kristne, og menneskeheten som en helhet, måttet bære ansvaret for denne synden og følgelig måttet lide mye. Hvis vi bruker et tre som symbol, tilsvarer kollektiv synd grenene. Bladene symboliserer personlig synd, som er synd hvert enkeltmenneske selv begår. All synd har sitt opphav i den opprinnelige synd (ursynden, arvesynden), som er roten til all synd. Uten å ha fått den opprinnelige synd tatt bort, er det derfor umulig å bli fullstendig fri fra all annen synd.

Les videre

Fotnoter:

8) Himmelsk lov er de aspekter ved Guds prinsipper som har med riktig menneskelig atferd å gjøre.

9)  Begrepet «uprinsipiell» beskriver noe som går mot Guds prinsipper.