Er Jesus identisk med Gud? 2017-04-07T22:22:32+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Kristologi

2. Jesus og et menneske som oppfyller skapelseshensikten

2.2. Er Jesus identisk med Gud?

Opp til i dag har mange kristne trodd at Jesus er identisk med Gud. Hovedgrunnen er forskjellige skriftsteder, og vi skal nevne noen av disse her.
Da Filip ba Jesus om å få se Gud, svarte Frelseren: «Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si: Vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i meg?» (Joh 14,9-10). Dette betyr likevel ikke at Jesus er Gud.
Som allerede klargjort kom Kristus som en synlig manifestasjon av den usynlige Gud. Jesus er ett med Gud i hjertet, men ikke identisk med Gud. Filip ba Jesus om å vise ham Gud. De som er blitt «født på ny», kan kun se Skaperen gjennom sine åndelige øyne. Da Filip ba Jesus om å få se Gud gjennom fysiske øyne, hadde Jesus ikke noe annet valg enn å la Filip få se sin Frelser (Jesus).
Bibelen sier videre: «Han (Jesus) var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke» (Joh 1,10). Mange baserer sin tro på at Jesus er Skaperen på dette bibelverset.
Sentrum i Guds skapelsesideal er mennesket. Gud planla og skapte de to verdener som kosmos består av [5] , til å være sfærer som ideelle mennesker kan ha herredømme over. Derfor skapte han Adam, som skulle oppfylle skapelseshensikten, som det høyeste ideal. Gud skapte hele verden, fra de laveste skapninger til de høyeste. Til slutt skapte han Adam og Eva til å ha herredømme over skaperverket. Det samme kan vi si om Jesus. Han kom med en verdi som tilsvarer den verdien Adam ville hatt, hvis han hadde realisert skapelseshensikten. På denne måten kan vi si at Jesus manifesterte det idealet som Gud hadde planlagt allerede før verden ble skapt.
Mange setter likhetstegn mellom Jesus og Gud på grunn av Joh 8,58 der Jesus sier: «Før Abraham var, er jeg». Heller ikke disse ordene ble sagt fordi Jesus mente at han var Gud selv. Hvis vi tar utgangspunkt i den fysiske arvelinje, nedstammer Jesus selvsagt fra Abraham. Jesus kom imidlertid som den fullkomne Adam, som menneskehetens Sanne far, dvs. sanne stamfar, som et menneske som skulle gi «gjenfødelse» til alle mennesker. I den forstand kom Jesus som Abrahams stamfar.
Hvis Jesus er Gud selv, ville han, etter å ha gått til den åndelige verden etter sin oppstandelse, ikke ha sittet ved siden av Gud, men ville ha vært helt ett med Skaperen. Jesus befinner seg imidlertid på Guds høyre side, atskilt fra Gud. Der går Jesus fremfor alt i forbønn for oss (Rom 8,34). Jesus sto fram her på jorden som Menneskesønnen, og hans ytre utseende var det samme som hos oss vanlige mennesker. Også i den åndelige verden ser hans åndelige jeg akkurat slik ut som det åndelige jeg til disiplene. Den eneste forskjell er at Jesus er uten arvesynd, og hans åndelige jeg gir fra seg strålende, klart lys.
Hvis Jesus hadde vært Gud selv, hvordan kunne han da ha bedt til seg selv? Da han ba, gjorde han det klart at han ikke var Gud ved å kalle Gud Far (Matt 27,46; Joh 17,1 og flere andre skriftsteder). Hvis Jesus var Gud, hvordan kunne han da bli fristet av Satan? (Matt 4,1-11). Hvordan kunne han da bli drevet til sin korsfestelse av Satan? Særlig når vi tenker på hvordan Jesus ropte ut på korset: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» (Matt 27,46), blir det helt klart at Jesus ikke er Gud.

Les videre

Fotnoter:

5) Ordet kosmos, slik det er brukt her, omfatter både den fysiske og den åndelige verden.