Betydningen av treenigheten 2017-04-08T19:32:35+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Kristologi

3. «Gjenfødelse» og treenighet

3.2. Betydningen av treenigheten

I kristen teologi har man tradisjonelt sett forstått Gud som en treenig Gud. Man har trodd at når han, den ene Gud, åpenbarer seg for oss, manifesterer han seg som én av tre forskjellige personer: som Faderen, eller Sønnen eller Den hellige ånd. Når han åpenbarer seg som Skaperen, er han vår himmelske Far. Når han så åpenbarer seg som Frelseren, ser vi ham som Sønnen. Når han åpenbarer seg som fredsfyrste, erfarer vi ham som Den hellige ånd.
Treenighetslæren har måttet tåle mye fordømmende kritikk gjennom historien.
Treenighet        La oss nå kort se på hvordan Enhetsprinsippene forklarer alt dette. Hvis syndefallet ikke hadde skjedd, ville ikke Gud ha måttet la Jesus og Den hellige ånd arbeide for å frelse oss mennesker. Adam og Eva skulle, som før nevnt, ha blitt fullkomne, som Guds sønn og datter, ved at hver av dem ble Guds konkrete handlingsobjekt og et levende uttrykk for Skaperens usynlige, guddommelige natur. Da ville både Adam og Eva ha blitt fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen (Matt. 5,48) [1]. De ville dermed ha oppnådd idealet for mennesket, nemlig å bli ett med Gud (Joh 14,20). Slik ville Adam ha blitt Guds hellige sønn og Eva Guds hellige datter. Sentrert om Gud ville de ha blitt et sant ektepar. Hvis Adam og Eva så var blitt ett som Sanne foreldre, med Guds hjerte og ideal som sentrum for sine liv, ville de ha dannet den opprinnelige treenighet. Dette er den fundamentale betingelse for å oppfylle de tre velsignelser [8] og danne grunnlaget med fire posisjoner [9], som virkeliggjør Guds skapelseshensikt.
den åndelige treenighet        Adam og Eva falt imidlertid og ble falske foreldre. De greide ikke å oppfylle skapelseshensikten. Resultatet ble at de i stedet fullførte opprettelsen av en treenighet sentrert om Satan. Derfor sendte Gud Jesus og Den hellige ånd som Sanne foreldre, som den andre Adam og den andre Eva, for igjen å prøve å oppfylle hensikten med å skape. Ved å opprette den åndelige treenighet sentrert om Gud, oppfylte Jesus og Den hellige ånd bare oppgaven som åndelige Sanne foreldre. Av den grunn må Messias komme igjen som fysisk og åndelig Sann far for å opprette en treenighet både på det åndelige og det fysiske plan, helt i harmoni med Den sanne mor.

Les videre

Fotnoter:

1)  I Det Norske Bibelselskaps reviderte utgave av 1930 står det: «Derfor skal I være fullkomne, likesom eders himmelske Fader er fullkommen.»  I 2011-oversettelsen står det: «Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.» Disse versjonene av Matt 5,48 korresponderer helt med den koreanske bibeloversettelsen som Enhetsprinsippene henviser til.  De fleste engelsk-språklige bibelutgaver bruker også oversettelser som er nær opp til 1930-utgaven.  I The King James Version står det: «Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.»  I Revised Standard Version leser vi: «You, therefore, must be perfect, as your heavenly Father is perfect.»

8) Se 1. kapittel, Skapelsesprinsippene, seksjon 3.3.

9) Se 1. kapittel, Skapelsesprinsippene, seksjon 2.3.3., Grunnlaget med fire posisjoner.