Betydningen av «gjenfødelse» 2017-04-08T16:57:34+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Kristologi

3. «Gjenfødelse» og treenighet

3.1. Betydningen av «gjenfødelse»

Jesus sa til Nikodemus, en av jødenes rådsherrer, at med mindre man blir «født på ny», kan man ikke se Guds rike (Joh 3,3). Hvorfor må man så bli «født på ny»?
      Adam og Eva skulle ha oppfylt skapelsesidealet og blitt sanne mennesker, et sant ektepar og Sanne foreldre, som ville ha fått sanne barn uten arvesynd. Da ville Guds rike på jorden ha blitt opprettet. De falt imidlertid og ble i stedet falske foreldre, som fikk sønner og døtre med arvesynd. Dermed skapte de helvete på jorden. Resultatet ble at falne mennesker ikke kan se Guds rike med mindre de blir «gjenfødt» som Guds barn, fri fra arvesynd.
Vi kan ikke fødes uten foreldre. Falne mennesker trenger ubetinget Foreldre som representerer det gode, for å kunne gå inn i Guds rike ved å bli «født på ny» som barn uten arvesynden. Jesus er et menneske som kom som Sann far, for at vi skulle bli «gjenfødt» som det godes barn. Derfor sier 1. Peter 1,3: «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde!» Dette viser oss at Jesus er kilden til «gjenfødelse». Fordi han kom med oppgaven å være Sann far, noe Adam ikke greide å oppfylle, blir Jesus kalt «den siste Adam» (1. Kor 15,45) og «evig Far» (Jes 9,6).
I Malaki 4,5 sier Gud at han vil sende profeten Elia tilbake til jorden for å vende det falne menneskes hjerte til Jesus, som senere kom som Sann far. Slik skulle falne mennesker også kunne bli Guds barn. Det samme vil også skje når Menneskesønnen kommer tilbake i sin Fars herlighet (Matt 16,27).
For at falne mennesker skal kunne bli «født på ny» som Guds sønner og døtre, er det ikke nok med en Sann far. Vi trenger også en Sann mor. Den hellige ånd arbeider som Sann mor sammen med den oppstandne Jesus. Det er grunnen til at Jesus sa til Nikodemus at han måtte bli «født på ny» av Den hellige ånd (Joh 3,3-5). Siden Den hellige ånd kom som den andre Eva, som Sann mor, er det mange som mottar åpenbaringer som viser at Den hellige ånd er en feminin ånd. Den hellige ånd arbeider for å trøste og bevege menneskets hjerte (1. Kor 12,3-10). Jesus arbeider i den åndelige verden, mens Den hellige ånd arbeider her på jorden for å ta bort menneskehetens synd. Når vi tror på Jesus, er det mulig å motta den kjærlighet som blir utviklet i forholdet mellom den oppstandne Jesus og Den hellige ånd. De er henholdsvis åndelig Sann far og åndelig Sann mor. Å bli «født på ny» ved å tro på Jesus og motta Den hellige ånd betyr at ens åndelige jeg blir fornyet, og at man mottar sant liv gjennom åndelige Sanne foreldres kjærlighet. Det er «åndelig gjenfødelse». Siden mennesket jo falt både åndelig og fysisk, må vi også bli «født på ny» både på det åndelige og det fysiske plan. Det er av den grunn Gjenkomsten må finne sted.

Les videre