Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Jesu rolle/Det substansielle fundamentet – forsøk to
Det substansielle fundamentet – forsøk to 2016-11-24T13:01:48+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Jesu rolle i Guds gjenoppreisningsarbeid

2. Hvordan det andre forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» forløp

2.2.  Det substansielle fundamentet

Betingelsene for trosfundamentet som Jesus opprettet ved å faste i førti dager og ved å overvinne Satans fristelser, var samtidig betingelser for å etablere abel-posisjonen på det nasjonale plan, dvs. for å kvalifisere seg til å være den sentrale person for det substansielle fundamentet. Derfor skulle jødefolket, som inntok kain-posisjonen, ha trodd på, tjent, støttet og fulgt Jesus. Frelseren måtte påta seg døperen Johannes’ oppgave og sto i abel-posisjon på det nasjonale plan. Det utvalgte folk skulle derfor ha adlydt Jesus på en ydmyk måte. Da ville det substansielle fundamentet ha blitt gjenoppreist. Trosfundamentet og det substansielle fundamentet utgjør til sammen fundamentet for Messias. Det var først da han ville ha stått på det sistnevnte fundamentet, at Jesus kunne ha ansett seg ferdig med oppgaven til døperen Johannes og kunne ha begynt på sin høyere oppgave som Messias.
Om Jesus hadde lykkes i å etablere et slikt fotfeste i sitt jordiske liv, ville han ha hatt et fundament for å gi menneskeheten gjenfødelse. Da ville Guds hensikt med å skape ha blitt fullstendig realisert. Derfor forklarte Jesus himmelrikets mysterier da han talte. Ved å utføre mirakler viste han hvem han var, samtidig som han gjorde alt han kunne for å få folket til å tro på ham og følge ham (Joh 10,38).
Fordi det nå dreide seg om det substansielle fundamentet på det nasjonale plan, var det meget viktig at den jødiske religiøse verden og folkets representanter tjente og støttet Jesus og innrettet seg etter hans vilje, ettersom han var i abel-posisjon. Det var imidlertid folkets ledere, prestene, levittene og de skriftlærde, som sto i første rekke blant dem som ikke trodde på Jesus. Blant resten av folket også var det etter hvert flere og flere som ikke trodde på ham. Folk begynte til og med å baktale Jesus. Fariseerne kom til følgende konklusjon angående Jesus og flokken som fulgte ham: «Denne hopen som ikke kjenner loven – forbannet er den!» (Joh 7,49). Helt fra begynnelsen av Jesu offentlige virke erklærte fariseerne at han var en synder (Joh 9,24), selv om de ikke fant noe galt ved ham. Ved en rekke tilfeller tok folket opp steiner for å kaste på Jesus, selv om han lærte dem om sannheten (Joh 8,59; Joh 10,31). Ettersom det oppsto en sammensvergelse for å drepe ham (Joh 8,40), måtte Jesus gå i dekning en tid (Joh 7,1).
      Satan, som ikke hadde lykkes da han fristet Jesus tre ganger, hadde i mellomtiden holdt seg borte fra Jesus en tid (Luk 4,13). Dette skriftstedet antyder at Satan ikke helt og fullstendig hadde forlatt Jesus, men at Satan ventet på en passende anledning til å angripe Jesus igjen. Ettersom Jesus allerede hadde overvunnet Satans fristelser, kunne sistnevnte ikke lenger angripe Frelseren direkte. Derfor måtte Satan forsøke å legge vansker i veien for Jesus ved å arbeide gjennom folket, særlig dets ledere, som var helt uten tro på Jesus. Fremfor alt fokuserte Satan sine anstrengelser på Judas Iskariot. 1. Kor 2,8 sier: «Denne visdom har ingen av verdens herskere kjent til. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre». Jødefolkets innstilling til Jesus kunne ikke lenger beskrives som ren og skjær uvitenhet om ham. Folket mistet helt troen på Jesus og utviklet en sterk mistillit til ham. Denne negative utviklingen nådde et stadium der jødene fryktet Jesus. Til slutt hadde de bare én tanke i hodet: å bli kvitt ham én gang for alle. Det hele endte med at de naglet ham til korset.
På grunn av folkets mangel på tro kunne ikke det substansielle fundamentet opprettes. Resultatet ble at heller ikke fundamentet for Messias ble etablert i dette andre forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan». Det andre forsøket på å «gjenoppreise» et globalt «Kanaan» endte derfor med fiasko.

Les videre