Utviklingen av Guds arbeid 2017-01-11T17:10:54+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Innledning

Utviklingen av Guds arbeid

I Guds kjærlighetsideal er det ingen plass for synd, ondskap, urettferdighet, diskriminering eller noen som helst form for frihetsberøvelse. De første mennesker falt imidlertid fordi de ikke oppfylte sitt eget ansvar og forlot Guds kjærlighetsverden. Som en følge av syndefallet ble synd og ondskap til. Videre oppsto helvete, en verden som ikke har noe med Guds kjærlighetsverden å gjøre. Kunne Gud unnlate å gjøre noe med en slik verden, full av synd og lidelse, og bare la den seile sin egen sjø? Nei! Det ville han aldri gjøre. Som han har sagt i Jesaja 46,11: «Jeg har talt og lar det komme, jeg har tenkt det og lar det skje.» Gud arbeider for å bringe mennesket, som han skapte, opp på det stadium hvor vi oppfyller velsignelsene han lovet oss (1 Mos 1,28). Derfor består Guds frelsesarbeid i å gjenoppreise Guds ideelle kjærlighetsrike i samsvar med hans skapelseshensikt.

Hva slags respons har så den levende og aktive Gud fått på sitt gjenoppreisningsarbeid fra dem som er ment å respondere på ham – vi mennesker? Forblir mennesket alltid det samme, uforanderlig? Hvis ikke, hva da med indre forandringer og utvikling i vårt åndelige og intellektuelle nivå ettersom tidsaldre og omgivelser forandrer seg? Har slike fremskritt noe å si for Gud?
Hvis mennesket ikke hadde falt, ville det ha gjenspeilt Guds fullkommenhet (Matt 5,48) [8] . Vi ville ha blitt til mennesker med hans natur (Joh 14,20) og ville hatt et direkte forhold til ham. På grunn av syndefallet falt imidlertid mennesket til en tilstand hvor det var helt avskåret fra Gud. I stedet for å realisere det idealet Gud hadde tenkt seg, falt mennesket og ble til et levende uttrykk for synd og ondskap. Mennesket falt så lavt at vi kan si at dets åndelighet og intellekt nesten gikk tapt.
       Disse aspektene ved det falne menneske har kun gradvis utviklet seg etter hvert som Guds arbeid med å gjenoppreise menneskeheten gikk framover. Mennesket kunne da høste fordelene av de respektive tidsaldre det levde i, i form av åndelig og intellektuell utvikling. Gud kunne ikke gjøre noe annet enn å velge måter å arbeide på som passet for det åndelige og intellektuelle nivå som de som var ment å respondere på hans arbeid, nemlig menneskene, befant seg på. Eksempelvis var menneskets åndelighet og intellekt på et svært lavt nivå på Abrahams tid. Den gang var Guds arbeidsmetode å få mennesket til å komme med ofre for å finne tilbake til sin himmelske Far. Mennesket var ikke modent nok på den tiden til å være i stand til å respondere på Guds arbeid hvis han hadde valgt å virke gjennom lover og bud, eller gjennom enda høyere uttrykksformer. Flere hundre år senere, på Mose tid, var imidlertid Gud i stand til å arbeide gjennom Moseloven. Likeledes kom ikke Jesus for å gjenta Det gamle testamentes budskap, men kunne ta i bruk en ny metode som passet for det åndelige og intellektuelle nivå til jødefolket på den tiden. Derfor åpenbarte han evangeliet, slik at menneskeheten kunne finne tilbake til Gud gjennom det.
Det faktum at jødefolket, som så hengivent hadde trodd på Gud til da, likevel ikke gjenkjente hans enbårne sønn Jesus, menneskehetens Frelser, er et avgjørende punkt i Guds gjenoppreisningsarbeid. Hvorfor var de ikke i stand til å forstå hvem Jesus var? På den tiden forholdt jødefolket seg til Gud gjennom lovene, Guds gamle arbeidsmåte. Gjennom Jesus tok imidlertid Gud i bruk en ny metode for å realisere sin frelsesplan. Ved å studere historien nøye, kan vi forstå at Guds måte å gjenoppreise sine tapte barn på, har variert etter hvert som menneskets åndelighet og intellekt har utviklet seg. Den levende Gud velger ikke mennesker som ligner på fossiler, til å fremme sitt arbeid for å realisere den gjenoppreisningsplan som han har iverksatt. Han har alltid brukt levende og aktive personer.

Les videre

Fotnoter:

8) I den norske 2011-oversettelsen av Bibelen står det: «Vær da fullkomne, slik deres himmelske Far er fullkommen.» I Det Norske Bibelselskaps reviderte oversettelse av 1930 står det: «Derfor skal I være fullkomne, likesom eders himmelske Fader er fullkommen.»  Denne versjonen av Matt 5,48 korresponderer helt med den koreanske bibeloversettelsen som Enhetsprinsippene henviser til.  De fleste engelsk-språklige Bibel-utgaver bruker også oversettelser som ligger nær opp til 1930-utgaven.  I The King James Version står det: «Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect.»  I Revised Standard Version leser vi: «You, therefore, must be perfect, as your heavenly Father is perfect.»