Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Innledning/Gud, vår tid og den fulle sannhet
Gud, vår tid og den fulle sannhet 2017-01-11T17:12:42+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Innledning

Gud, vår tid og den fulle sannhet

Hvem er det så som kan respondere på Guds arbeid i dag? Det er ikke de mennesker som levde på Jesu tid. Det er heller ikke de som levde på Mose tid eller primitive personer enda lenger tilbake i historien. Det er ingen andre enn oss, nåtidens mennesker, som lever i vår vitenskapelige tidsalder. De fleste unge i dag viser ikke mye interesse for kirken. I det hele tatt er det mange som vender seg bort fra kirken. Vår tids mennesker med sin rasjonelle og vitenskapelige tenkemåte krever en klarere og dypere forståelse av sannheten. Før de får en forklaring på hva som ser ut til å være selvmotsigelser innen religiøse læresetninger eller praksis, kan de ikke tenke seg å velge et religiøst liv. Guds gjenoppreisningsarbeid gjennom historien viser oss på forskjellige måter at Gud er en levende og aktiv Gud. Derfor vet vi med sikkerhet at han vil uttrykke sannheten på en ny måte for å vise vår tids mennesker veien til frelse.
De kristne kirker i dag er stilt overfor mange teologiske problemer, som er vanskelige å løse kun med Bibelen som hjelpemiddel. Var Jesus Gud eller menneske? Finnes det en fundamental og enkel forklaring på treenigheten? Hvordan løser man problemet angående arvesynden? Hva er den riktige forståelse av begrepene oppstandelse og historiens siste dager [9] ? Hvorfor må Jesus komme igjen? Når og hvordan vil Det annet komme finne sted? Vi må finne klare svar på alle de problemstillinger som kun er blitt beskrevet i symboler og lignelser i Bibelen.
Jesus sa i Joh 16,25: «Det jeg nå har sagt til dere, er gåtefull tale. Det kommer en tid da jeg ikke skal tale til dere i gåter, men åpent forkynne dere om Faderen.» I Joh 16,12-13 leser vi: «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører og kunngjøre dere det som skal komme.» Videre står det i Åp 10,11: «Igjen skal du tale profetisk, mot folk og nasjoner og tungemål, og mot mange konger.» Hvert av disse skriftstedene viser at Gud vil uttrykke sannheten på en ny måte i de profeterte «siste dager».
Ettersom dette uttrykket vil komme gjennom en ny åpenbaring, vil det inneholde enkelte aspekter som kanskje ikke vil bli forstått ut fra den tradisjonelle lære. Selv om Jesu lære var basert på Det gamle testamente, var folket på hans tid sterkt bundet til en bokstavelig fortolkning av de hellige skrifter. Derfor forsto de ikke Jesus. I denne sammenheng sa Jesus: «ny vin må fylles i nye skinnsekker» (Luk 5,38 ). Han lærte at man måtte fornye seg selv for å kunne motta de nye ordene.
Vi vet at Gud arbeidet gjennom Noah og Abraham. Vi vet også at Gud ga åpenbaringer til Moses og Jesus. Er ikke den samme Gud, som tydeligvis er en levende Gud, i stand til å gi en ny åpenbaring i dag? Vi trenger ikke flere menneskelige fortolkninger av Bibelen. Det viktige er å få en korrekt forståelse av hva Gud vil uttrykke gjennom den. Like viktig er det at vi forstår hans vilje for oss mennesker i dag, slik at vi er i stand til å leve i samsvar med den og oppfylle den. Enhetsprinsippene klargjør nettopp disse punktene.

Les videre

Fotnoter:

9)  Begrepet «siste dager» vil bli forklart i 3. kapittel, Menneskehetens histories «siste dager».