Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Innledning/Det nye uttrykket for sannheten – 1
Det nye uttrykket for sannheten – 1 2016-11-24T13:02:07+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Innledning

Hvordan kan vi da beskrive dette nye uttrykket for sannheten? – 1

Enhetsprinsippene viser oss ikke bare at Gud finnes, men beskriver også hans opprinnelige hjerte og forklarer i detalj hvordan han har arbeidet gjennom historien. Enhetsprinsippene har også evnen til å utløse en karakterforandring hos dem som har hatt åndelige opplevelser med Den hellige ånd, og som lengter etter å finne Gud. Jo mer vi oppdager hvordan Enhetsprinsippene kan gi oss opplevelser med Guds sanne kjærlighet, jo mer erfarer vi at vi blir nye mennesker. Gjennom Enhetsprinsippene lærer vi også hvordan vi kan utvikle oppriktige forhold til andre mennesker.
Den fantastiske utvikling innen kommunikasjon, transport, handel og kulturell utveksling har ført til at verden er blitt mindre på det ytre plan. Hva som skjer i én nasjon, påvirker, direkte eller indirekte, alle andre nasjoner. På det indre plan, derimot, er mellommenneskelige forhold fremdeles preget av mistillit, hat og mord. Dette kommer ofte av egoisme og manglende interesse for andre menneskers situasjon. Trass i den ytre utvikling mot et verdenssamfunn finner vi lite harmoni og enhet i ordets egentlige betydning. Bare kjærlighet og en riktig forståelse av Gud gjør det mulig å skape en forent verden.
       Enhetsprinsippene lærer oss at familien er den grunnleggende enhet som er nødvendig for å realisere Guds kjærlighet. Det er kun når vi greier å opprette orden og harmoni i hjemmet, at kjærlighet kan plantes i det moderne menneskes uttørkede hjerte. Kun da kan sanne forhold gjenopprettes mellom mann og kone, mellom foreldre og barn, mellom søsken og mellom naboer. Ideell ekteskapelig kjærlighet er det grunnleggende fundament for menneskets lykke. Bare når foreldrene uttrykker slik kjærlighet til hverandre, vil barna være i stand til å erfare en ideell kjærlighet fra sin mor og far.
       Guds opprinnelige skapelsesideal er at hele menneskeheten skal elske og tjene Gud som sin far og mor og leve som søsken, slik at en stor, forent familie blir skapt. Enhetsprinsippene er det veiledende idégrunnlag for en bevegelse som praktiserer dette, og som arbeider for å skape et forent verdenssamfunn som fungerer som én familie under én Gud. Dette vil stimulere oss til å utvikle opprinnelig kjærlighet og gjøre oss bevisst på hvordan vi kan virkeliggjøre de gode forhold til våre medmennesker som Gud opprinnelig ønsket vi skulle oppleve.

Les videre