Kampen mellom det gode og det onde 2017-04-13T11:54:15+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oversikt over gjenoppreisningsprinsippene

1. Guds gjenoppreisningsarbeid opp gjennom historien

1.2. Kampen mellom det gode og det onde – historiens skjulte dimensjon

     For å oppfylle skapelseshensikten i den falne verden, som er styrt av Satan, har Gud uavbrutt fortsatt sitt gjenoppreisningsarbeid ved å atskille godt fra ondt. Det uunngåelige resultat av dette ble at menneskehetens historie består av en kamp mellom det gode og det onde. I sitt hverdagsliv blir det falne menneske ett med Satan i sitt sinn og begår onde gjerninger gjennom kroppen. På den annen side har mennesket sitt opprinnelige sinn, som ble skapt av Gud, og som alltid er rettet mot Gud. Derfor befinner mennesket seg, som opphav til både godt og ondt, i en mellomposisjon. Gud kan ha et forhold til vår gode natur, Satan til menneskets onde natur. Gjennom gjenoppreisningshistorien er mennesket blitt utsatt for mektige immaterielle krefter. Det har til tider vært som å være midt oppe i en malstrøm eller strømhvirvel på grunn av den åndelige kamp som hele tiden er blitt utkjempet mellom Gud og Satan for å få mennesket over på sin side.
Uten å forstå dette hovedaspektet, eller denne åndelige dimensjonen, vil vi bare være i stand til å se de overfladiske aspekter ved våre liv. Da vil det også være umulig å forstå menneskehetens historie. Det foregår en uopphørlig strid mellom Gud og Satan om mennesket, som befinner seg i en mellomposisjon. Satan kjemper for å beholde mennesket under sitt herredømme, mens Gud prøver å gjenvinne mennesket og gjenopprette sitt herredømme.
Dette gjenspeiles på det konkrete plan i kampen mellom de gode og de onde krefter i vår verden. Den første blodsutgytelse som er omtalt i Bibelen, da Kain drepte sin bror, Abel, har sin årsak i denne kampen mellom Gud og Satan. Det samme kan vi si om den hyppige forekomsten av konflikter og krig i historien, i Østen så vel som i Vesten.
       Enten hovedrollene i disse konfliktene spilles av individer, familier, stammer, nasjoner eller maktblokker, finner vi årsaken i disse konfliktene i kampen mellom Gud, som arbeider på og støtter den gode siden, og Satan, som arbeider på og står bak den onde siden. Vi finner konflikter på mange forskjellige plan: individ mot individ, familie mot familie, stamme mot stamme, nasjon mot nasjon og en maktblokk mot en annen. Uansett hva slags konflikt det dreier seg om, er det alltid Gud og Satan som arbeider i bakgrunnen.
      Enkelte ganger har striden dreiet seg om eiendom, andre ganger om å erobre landområder eller å underlegge seg et folk. I andre tilfeller er det ideologi og trosoppfatning som er stridens kjerne. Hva det enn strides om, er den gode side et uttrykk for Guds gjenoppreisningsarbeid i samsvar med sin gode hensikt. Satan kjemper for å beholde sin makt og vil ikke gi fra seg noe av sitt herredømme. Alle konfliktene vi kan lese om i historiebøkene, er uttrykk for hvordan denne kampen manifesterer seg her på jorden.

Les videre