Guds gjenoppreisningsarbeid og Messias 2017-04-13T12:48:06+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Oversikt over gjenoppreisningsprinsippene

2. Prinsippene som  gjenoppreisning er basert på

2.1. Guds gjenoppreisningsarbeid og Messias

     Hvilke konkrete prinsipper er da Guds målbevisste arbeid for å gjenoppreise oss falne mennesker basert på? Mennesket falt fra vekststadiets fullførelsesnivå og har siden forblitt under Satans herredømme. For å gjenoppreise mennesket fra en slik tilstand, må Gud først legge forholdene til rette for å atskille det fra Satan. Grunnen er at skapelseshensikten ikke kan bli oppfylt så lenge mennesket responderer på Satans utspill eller er påvirket av ham. For å bli fullstendig atskilt fra Satan, og for helt å bli kvitt alle betingelser som gjør at Satan kan invadere oss, slik at vi kan bli gjenoppreist til å bli slike mennesker som Gud opprinnelig skapte oss til å være, må vi bli frigjort fra arvesynden. Det er fordi den er roten til alle de betingelser [3] som gir Satan anledning til å angripe oss og fremsette sine falske anklager. Arvesynden (ursynden, den opprinnelige synd) kan imidlertid kun tas bort hvis vi blir «født på ny» gjennom Messias, som kommer som Sann far. Bare Messias kan få bort arvesynden. Av den grunn er Messias den mest verdifulle og viktigste sentrale person i Guds gjenoppreisningsarbeid. Messias kommer som et forbilde som viser hva en sann person er. Det er gjennom ham Gud gjenoppreiser sanne enkeltmennesker, familier, folk, nasjoner og en verden i samsvar med skapelsesidealet.
      Derfor kan ikke Gud sende Messias til jorden uten å forberede menneskene. På grunn av syndefallet har menneskeheten tjent og levd under en falsk herre, Satan. Derfor, hvis Messias kommer uten at menneskene er forberedt, er det fare for at den satanske verden vil ta ham av dage. Blant de mange onde mennesker som tjener og støtter den falske herren, Satan, velger Gud derfor ut et individ som respekterer, verdsetter og ydmykt adlyder Gud. Ut fra dette enkeltmennesket oppretter Gud familier og en nasjon som er atskilt fra Satan. På denne måten har Gud arbeidet for å etablere et trosfundament som Messias kan komme på.
Ettersom Messias ennå ikke var kommet da Gud begynte å iverksette sin frelsesplan, måtte det falne menneske opprette betingelser [4] for symbolsk å bli gjenoppreist til det nivå som den første mann og kvinne falt fra, dvs. fullførelsesnivået i vekststadiet. Dermed legger det falne menneske et fundament for å ta imot og bli «gjenfødt» gjennom Messias, som kommer som Sann far. På denne måten blir vi gjenoppreist til den posisjon Adam og Eva hadde før syndefallet.
      Siden det nivået som den første mann og kvinne falt fra, var fullførelsesnivået i vekststadiet, er det også det nivå vi må bli gjenoppreist til for å bli «født på ny». Deretter gjenstår det fremdeles å vokse gjennom fullførelsesstadiet ved å følge Messias og dermed nå den posisjon hvor vi oppfyller skapelseshensikten. Opprinnelig var menneskets del av ansvaret for å vokse gjennom vekstperioden bare å følge veien basert på Guds prinsipper [5] . Det falne menneske derimot har to «veier» å følge:
(1) Den første er «gjenoppreisningens vei» [6] , som vi må gå helt til vi mottar Messias og blir «født på ny» gjennom ham.
(2) Den andre vei er den opprinnelige veien basert på Guds prinsipper, som er den vei vi må følge for å bli fullkomne ved å gå gjennom det gjenværende stadium av vekstperioden, idet vi følger Messias. Hvis Adam og Eva hadde nådd fullkommenhet og var blitt Sanne foreldre og menneskehetens sanne forfedre, ville deres barn ha fulgt veien basert på Guds prinsipper under sine foreldres veiledning og beskyttelse.
Etter at vi har mottatt Messias og er blitt «født på ny» gjennom ham, må vi fullføre den gjenstående del av vår vekst ved å gå veien basert på Guds prinsipper. Vi må da være fullstendig lydige og ydmyke overfor Messias, Den sanne far. Vi må stole på ham og følge ham.

Les videre

Fotnoter:

3)  Uttrykket å legge/opprette betingelser forekommer ofte i Enhetsprinsippene. Vi kan enten legge/opprette gode betingelser (skape gode vilkår) for at Gud skal kunne arbeide, eller legge/opprette dårlige betingelser (skape dårlige vilkår). I seksjon 2.2. i dette kapittelet blir det forklart hva slags betingelser som er nødvendige for at gjenoppreisning skal kunne finne sted.  Enhetsprinsippene forklarer at de betingelser som vi mennesker oppretter, er helt avgjørende for at Gud skal kunne gjenoppreise den falne verden.

4)  Se seksjon 2.2. i dette kapittelet.

5)  Se 1. kapittel, Skapelsesprinsippene, seksjon 4.2.4., Sfæren med Guds indirekte styre.

6) «Gjenoppreisningens vei» er den vei vi må gå for å gjenoppreises til fullførelsesnivået i vekststadiet, det nivå Adam og Eva falt fra, som samtidig er det nivå der vi kan «gjenfødes» gjennom Messias.