Tredje verdenskrig 2017-03-08T16:51:31+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Forberedelsesperioden for Messias’ annet komme

4. Verdenskrigene

4.4.  Tredje verdenskrig

Gud hadde opprinnelig til hensikt å fullføre sitt gjenoppreisningsarbeid i Adams familie gjennom Kain og Abel. Guds første forsøk på å atskille det gode fra det onde mislyktes imidlertid til slutt, i og med at Kain drepte Abel. Siden da har Gud arbeidet for å atskille godt og ondt, og han har hele tiden utvidet omfanget av dette arbeidet. Det har utviklet seg via familieplan og stammenivå til å omfatte hele folk og nasjoner og foregår i dag på det globale plan. I menneskehetens histories «siste dager» vil derfor både Guds og Satans side ha oppnådd et globalt nivå i form av henholdsvis den demokratiske og den kommunistiske verden. Krigen som vil forene disse to verdenene, er den tredje verdenskrig.
Hvis vi tar utgangspunkt i Guds gjenoppreisningsarbeid, er tredje verdenskrig uunngåelig. Det finnes imidlertid to måter denne krigen kan bli utkjempet på. Den første måten er at Guds side får den satanske verden til å overgi seg gjennom en rent indre kamp på det ideologiske plan. Den andre måten er å få Satans side til å underkaste seg gjennom en krig mellom de to siders militære styrker. Gud ønsker ikke dom eller ødeleggelse (Esek 33,14-16), men frelse. Derfor håper han at Guds side får Satans side til å underkaste seg ideologisk, og med minst mulig fysisk lidelse og tap av menneskeliv. Hvis det ikke lykkes, kommer den satanske siden definitivt til å angripe Guds side. Guds side må da beseire den satanske siden med makt. Hvilken av de to ovennevnte måter den tredje verdenskrig utkjempes på, avhenger av hvordan mennesker på begge sider oppfyller sin del av ansvaret for Guds arbeid i historiens «siste dager».
På hvilken måte krigen enn utkjempes, må det dukke opp en fundamental ideologi som kan lede menneskeheten til en ideell verden. Selv om de på den satanske siden overgir seg etter en væpnet konflikt på det ytre plan, kan en ideell verden likevel ikke realiseres før de overgir seg på grunn av en høyere form for ideologi, som de følger av sin egen frie vilje, og fordi de er inspirert til å gjøre det.
En slik fundamental ideologi er den drivende kraft og det som kan motivere menneskene til å skape en ideell verden, der alle mennesker blir en verdensfamilie, som brødre og søstre. Denne ideologien må med andre ord være en ideologi basert på sann kjærlighet, som kan bryte ned barrierer mellom folkeslag og nasjoner, og løse de alvorlige problemene som finnes mellom forskjellige raser og kulturer. Videre må denne ideologien kunne gi menneskeheten håp og visshet om at det er mulig å realisere en ideell verden. Fremfor alt må denne ideologien være i stand til å inspirere unge mennesker og gi dem et positivt syn på livet, samt gjøre det mulig for dem å revolusjonere sin personlighet. Denne ideologien må også fullstendig avsløre usannhetene som den kommunistiske ideologi, dvs. den endelige og siste kain-type ideologi, er basert på. Samtidig må denne nye ideologien kunne presentere et alternativt forslag til kommunismen og være i stand til å skape en forent verden.
Skulle tredje verdenskrig ende med seier for Guds side, vil nok globale godtgjørelsesbetingelser ha blitt opprettet til å gjenoppreise Guds tre velsignelser. Dessuten vil en seier være en betingelse som betyr at menneskene på Guds side globalt har overvunnet Satans tredje fristelse til Jesus. Videre vil et komplett fundament ha blitt opprettet for å gjenoppreise Guds herredømme ved å gjøre godt igjen.
Hele tiden opp gjennom den lange historien siden menneskets fall er det her på jorden Gud har forsøkt å opprette den ideelle verden som han opprinnelig planla da han skapte. I en slik ideell verden vil det først innen mennesket, og deretter innen hele det øvrige skaperverk, skapes et harmonisk forhold mellom den åndelige og den fysiske delen av universet. Dette vil være en verden som tjener og innretter seg etter Gud. Derfor kan vi beskrive en slik verden som en ideell verden basert på en gudssentrert ideologi, som forener den åndelige og den fysiske verden.

Les videre