////Den industrielle revolusjon og modningsfasen i den økonomiske utvikling
Den industrielle revolusjon og modningsfasen i den økonomiske utvikling 2017-03-08T15:51:13+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Forberedelsesperioden for Messias’ annet komme

3. Modningsperioden for politisk struktur, økonomi og tenkning

3.2.  Den industrielle revolusjon og modningsfasen i den økonomiske utvikling

Ifølge Skapelsesprinsippene skulle mennesket ha herredømme over det øvrige skaperverk. Ved å oppfylle Guds velsignelser (1 Mos 1,28), ville mennesket få de rette fysiske og åndelige omgivelser til å kunne leve lykkelig. Derfor kan vi se hvordan Gud har arbeidet for å gjenoppreise menneskets omgivelser ved å påvirke utviklingen av handel og industri, som begge er avhengige av vitenskapelige fremskritt. Selv om mennesket falt, har Gud, basert på den opprinnelige natur, som han utstyrte mennesket med, måttet planlegge og realisere omgivelser som er tilstrekkelig utviklet til å kunne tjene som et springbrett for den ideelle verden som må opprettes når Messias kommer. Fra et slikt synspunkt representerer den industrielle revolusjon [38], som begynte i England, en rekke begivenheter med betydning for Guds arbeid for å gjenoppreise omgivelser som passer for et ideelt samfunn.
I et ideelt samfunn må den økonomiske struktur tillate at produksjon, distribusjon og forbruk kan fungere i harmonisk samspill med hverandre, i samsvar med Guds vilje. Derfor må det være en tilstrekkelig stor produksjon og en rettferdig fordeling (distribusjon), samtidig som forbruket må være i overensstemmelse med helhetens hensikt. Vår tids vitenskap og økonomi er meget avansert, men det er vanskelig å oppnå en adekvat regulering av produksjon og forbruk. Dette fører til en ubalansert fordeling (distribusjon), som igjen har enorme skadevirkninger. Gjennom Messias vil den ideelle økonomiske struktur opprettes, som må være i stand til å harmonisere helheten i samsvar med Guds vilje.
På grunn av den industrielle revolusjon ble masseproduksjon mulig. Dette gjorde at de utviklede landene fikk et behov for kolonier, som kunne tjene som kilde for råvarer og marked for de produserte varene. Slik begynte først Storbritannia, og deretter samtlige industrialiserte land, å etablere seg i flest mulig kolonier. De fleste industrialiserte land var kristne nasjoner. På det ytre plan ble kolonier utviklet, men på det indre plan ble det skapt et mye større grunnlag for å spre det kristne budskap. For å motta Messias’ annet komme må først evangeliet «forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag» (Matt 24,14). Dermed skjønner vi at den industrielle revolusjon og utviklingen innen vitenskap har hatt enorm betydning for Guds gjenoppreisningsarbeid.

Les videre

Fotnoter:

38)  Den industrielle revolusjon er et uttrykk som først ble brukt av den tyske politiske filosofen Friedrich Engels (1820 – 1895) og den engelske økonomihistorikeren Arnold Toynbee (1852 – 1883). Sistnevnte brukte uttrykket for å beskrive den raske industrialiseringen som fant sted i England fra omtrent 1760 -1840 på grunnlag av oppfinnelser og oppdagelser. Spinnemaskinen, den mekaniske vevstolen og dampmaskinen ble oppfunnet i denne perioden. Dampskip og jernbaner revolusjonerte transport. Dette var en overgangstid da fabrikkproduksjon ble etablert. Storbritannia ble det ledende industriland. Tekstilindustrien og jernindustrien ble helt omformet. Revolusjonen spredte seg til Belgia i 1820-årene. Deretter kom Tyskland og Frankrike med. På 1900-tallet ble den nordamerikanske industri den ledende i verden.