Årsakene til verdenskrigene 2017-03-08T16:10:05+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Forberedelsesperioden for Messias’ annet komme

4. Verdenskrigene

4.1.  Årsakene til verdenskrigene og Guds gjenoppreisningsarbeid ved å gjøre godt igjen

Kriger bryter vanligvis ut av politiske, økonomiske og ideologiske årsaker. Men i tillegg til slike åpenbare årsaker på det ytre plan finnes også indre årsaker, dvs. årsaker som har med Guds gjenoppreisningsarbeid ved å gjøre godt igjen å gjøre. Den grunnleggende årsaken til verdenskrigene er konflikten mellom Satans onde herredømme og Guds gode herredømme. Det er en konflikt der mennesket er fanget i midten. Satan vil ikke gi slipp på mennesket, mens Gud ønsker å bringe mennesket over på sin side og gjenoppreise det. La oss se nærmere på dette.
For det første brøt verdenskrigene ut fordi de representerte Satans siste og desperate kamp. Han ønsker nemlig ikke å gi avkall på sitt herredømme. På grunn av syndefallet opprettet mennesket en verden som var stikk i strid med Guds prinsipper. I stedet for Gud tjener mennesket Satan som sin herre. Derfor har Gud arbeidet for litt etter hvert å kunne gjenopprette en verden basert på sine prinsipper ved å opprette det godes «base» og deretter utvide det godes doméne i den falne verden under Satans herredømme. Gjenkomstens Herre kommer spesielt for å gjøre slutt på det ondes herredømme, der Satan har den sentrale rolle, og for å opprette en verden under det godes herredømme med Gud i sentrum. Når tiden er inne for Gjenkomsten, blir vi vitner til Satans siste grusomheter i form av tre verdenskriger.
For det andre er verdenskrigene globale godtgjørelsesbetingelser for å gjenvinne til Guds side den falne verden, der Satan har realisert de tre velsignelsene i deres ytre form. Gud har ikke kunnet forhindre at mennesket, til tross for dets fall, opprettet en imitasjon av den velsignede verden som Gud opprinnelig planla. Det falne menneske har på det globale plan skapt en verden som reflekterer innholdet i de tre velsignelsene, selv om dette er en verden i strid med Guds prinsipper, og selv om den har Satan som sentrum. Som et resultat er derfor en verden blitt opprettet som er i strid med Guds prinsipper, og der de tre velsignelsene i sin ytre form ser ut til å ha blitt realisert. I en slik verden blir menneskets personlighet, familier, samfunn samt herredømmet over skaperverket etablert med Satan som sentrum. For å opprette globale godtgjørelsesbetingelser for å gjenoppreise Guds tre velsignelser, var det følgelig uunngåelig at tre verdenskriger, som representerte tre stadier, fant sted, der den verden som Satan har realisert i strid med Guds prinsipper, må beseires av Guds side.
For det tredje var verdenskrigene nødvendige for å kunne overvinne Jesu tre fristelser på det globale plan. Den veien Jesus gikk, er også veien troende må gå. Derfor må fristelsene som Jesus ble utsatt for (konfrontert med), overvinnes på det individuelle plan, familieplan, og på det nasjonale og det globale plan. De tre verdenskrigene representerer nettopp at hele menneskeheten må overvinne Jesu tre fristelser på verdensnivå.
For det fjerde skjer verdenskrigene som nødvendige globale godtgjørelsesbetingelser for å gjenopprette Guds herredømme på verdensplan. Gud har utført sitt gjenoppreisningsarbeid ved å gjøre godt igjen ved å dele den falne verden i en kain-verden og en abel-verden. Gjenoppreisningsarbeidet har utviklet seg ved at kain-siden (Satans side) først angriper abel-siden (Guds side). Ved at abel-siden dermed blir ofret, får Gud et større grunnlag og en styrket posisjon. Derfor må en siste, avgjørende konflikt finne sted, som på det globale plan gjenoppreiser, ved å gjøre godt igjen, Kains ugjerning da han myrdet Abel. Denne konflikten er de tre verdenskrigene. Av den grunn må abel-verdenen gå seierrik ut av disse globale krigene med kain-verdenen, selv om sistnevnte side først går til angrep på abel-siden.

Les videre