Annen verdenskrig 2017-03-08T16:34:26+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Forberedelsesperioden for Messias’ annet komme

4. Verdenskrigene

4.3.  Annen verdenskrig

Annen verdenskrig var en krig der det lyktes å skape et grunnlag på vekststadiet gjennom den demokratiske verdens seierrike kamp mot totalitære krefter. Den demokratiske verden sto allerede på det seierrike fundamentet på formingsstadiet fra første verdenskrig. Blant de demokratiske nasjonene på Guds side var USA [47], Storbritannia og Frankrike de sentrale. Tyskland, Japan [48] og Italia, de ledende nasjonene på Satans side, var derimot totalitære land.
Guds tre velsignelser ble ikke realisert fordi Adam, Eva og erkeengelen, til sammen tre vesener, falt. Det er derfor nødvendig at tre vesener – en Adam-type, en Eva-type og en erkeengel-type – er involvert i gjenoppreisningen av de tre velsignelsene. Av den grunn ble verdenskrigene, som representerte globale godtgjørelsesbetingelser for å gjenoppreise de tre velsignelsene, utkjempet mellom tre sentrale nasjoner, som symboliserte henholdsvis Adam, Eva og erkeengelen på Guds side, og tre nasjoner i de samme posisjonene på Satans side. USA, Storbritannia og Frankrike symboliserte henholdsvis Adam, Eva og erkeengelen på Guds side. På Satans side symboliserte Tyskland, Japan og Italia henholdsvis Adam, Eva og erkeengelen.
Hvordan kunne det ha seg at Sovjetunionen, et land på Satans side, sluttet seg til Guds side i annen verdenskrig? [49] Av og til forhindrer en samfunnsstruktur eller et politisk system ikke bare Gud i å utføre sitt gjenoppreisningsarbeid, men legger også hindringer i veien for det som er den satanske sidens endelige mål: å opprette en verden i strid med Guds prinsipper, før Gud er i stand til å realisere sitt rike her på jorden. Da oppstår en situasjon der Guds side og Satans side arbeider sammen for å rydde av veien slike samfunnsstrukturer eller politiske systemer.
Abel-type livssynet og kain-type livssynet sto begge sammen for å bryte ned middelalderens feudalsamfunn. Guds side og den satanske siden sto likeledes sammen for å avskaffe den eneveldige styreformen på 1600- og 1700-tallet. På samme måte ble de totalitære fascistiske regimene under annen verdenskrig noe som hindret utviklingen både på Guds og Satans side. Derfor lot Gud Sovjetunionen, et totalitært kommunistisk land, samarbeide med nasjonene på Guds side for å knekke de førstnevnte totalitære nasjonene, selv om det betydde at den kommunistiske verden fikk utvikle seg. Sovjetunionen kjempet som sagt på de alliertes side i annen verdenskrig. Med én gang krigen var over, oppsto det imidlertid en fullstendig splittelse mellom den demokratiske og den kommunistiske verden.
Annen verdenskrig endte med seier for nasjonene på Guds side. Dermed kunne en godtgjørelsesbetingelse, som representerte vekststadiet, bli etablert for å gjenoppreise Guds tre velsignelser på verdensplan. Annen verdenskrig representerte dessuten opprettelsen av en godtgjørelsesbetingelse for globalt å overvinne den andre av Satans tre fristelser til Jesus. Denne fristelsen har med Guds andre velsignelse å gjøre, dvs. at det godes sønner og døtre blir mange (1. Mos 1,28). Etter krigen hadde derfor forberedelsene for Gjenkomsten nådd det stadium der troende kunne bli gjenoppreist som Guds sanne sønner og døtre. Seieren i annen verdenskrig utgjorde dessuten et vekststadie-fundament for å gjenopprette Guds herredømme.

Les videre

Fotnoter:

47)  USA kom med i krigen da japanerne angrep den amerikanske flåtebasen Pearl Harbour på Hawaii 7. desember 1941. Dagen etter erklærte USA (samtidig med Storbritannia) Japan krig. Tyskland og Italia erklærte USA krig 11. desember. Krigen var til da blitt utkjempet i Europa. Nå var den blitt en global krig.

48)  Japan kom med i krigen 7. desember 1941, da landet angrep Pearl Harbour. Japan kapitulerte 15. august 1945 (og undertegnet kapitulasjonspapirene 2. september) etter atombombe-angrepene på Hiroshima 6. august og Nagasaki 9. august.

49)  23. august 1939 hadde Tyskland og Sovjetunionen inngått en ikke-angrepspakt. 22. juni 1941 begynte imidlertid tyskerne, støttet av Finland og Romania, et større angrep på Sovjetunionen. Vestmaktene begynte snart å forsyne de sovjetiske styrker med våpen og materiell.
På Jalta-konferansen i februar 1945 inviterte Roosevelt Stalin til å være med på å bekjempe Japan i det fjerne Østen. Stalin lovet å bli med to-tre måneder etter Tysklands kapitulasjon. Tyskland kapitulerte på alle fronter 7. mai. Ved Potsdam-konferansen i juli oppmuntret fremdeles amerikanske militære ledere Sovjetunionen til å ta del i krigen mot Japan. Stalin erklærte likevel ikke krig mot Japan før 8. august, to dager etter at en atombombe var blitt sluppet over Hiroshima. Dagen etter gikk sovjetstyrkene inn i Mandsjuria og landet også på nordspissen av Korea samme dag. Dette var like før Japan likevel overga seg (15. august). Derfor var Sovjetunionens medvirkning til Japans nederlag minimal. Resultatet av Sovjetunionens deltakelse ble imidlertid et delt Korea.