Profetier om Det annet komme 2017-03-07T07:39:51+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Det annet komme

3. Hvor kommer Messias tilbake

3.2. Et land i Det fjerne østen

3.2.5.   Et land der det finnes profetier om Det annet komme

Dette landet må ha profetier om Det annet komme. Hvorfor skulle Gud holde seg taus når han sender sin kjære sønn? Det er bare rett og rimelig at han vil åpenbare det til alle dem på jorden som er åndelig forberedt, og la dem få vite det glade budskap, slik at de heller forbereder seg for mye enn for lite. Jødefolket innordnet seg etter det profetene sa, og trodde at Messias ville komme som en konge i fremtiden for å gi dem frelse. De kristne arvet den samme troen. Det koreanske folk har ventet på en rettferdig konge. Basert på Cheong-gam-nok-profetien [19] har ideen om Messias eksistert i Korea fra begynnelsen av Choson-rikets periode (1392-1910) [20] og fram til våre dager. Det er enestående at det koreanske folk, i et fjernt Østens land, har hatt sin egen lære om Messias fra en tid da det ikke engang direkte kunne høste fordelene av Guds frelsesarbeid gjennom Jesus. Når det gjelder læren i Johannes’ åpenbaring om at Messias vil komme til et land i Østen [21], har mange ledere av kristne spiritualistkirker, og andre troende, mottatt klare og presise åpenbaringer om at Gjenkomsten vil finne sted i Korea. Det finnes mange vitnesbyrd fra åndemedier om en verdensomspennende vekkelse i forbindelse med Gjenkomsten i Korea. Det er dessuten blitt ganske vanlig at asketiske munker fra forskjellige religioner mottar åpenbaringer om at Korea vil bli sentrum for menneskehetens frelse.

Les videre

Fotnoter:

19)  Se Exposition of the Divine Principle, part II, chapter 6, The Second Advent, section 3.3.4., Messianic Prophecies. Cheong-gam-nok er en profetisk bok skrevet på 1300-tallet, i begynnelsen av Li-dynastiets periode. Ifølge boken vil en rettferdig konge, Cheong-do-ryeong («han som kommer med Guds sanne ord»), komme til Korea. Boken har vært utsatt for forfølgelse fra herskerklassen opp gjennom århundrene. Japanerne brente boken. Kristne ser på den som overtro. Den koreanske religionen Cheondogyo , en kombinasjon av taoisme, konfutsianisme og buddhisme, nevner Cheong-gam-nok-profetien i sine skrifter.

20)  Choson er navnet Korea fikk fra 1392, da general Li Song Gye tok makten etter å ha gjort opprør og utnevnt seg selv til konge. Choson-rikets periode regnes fram til 1910, da Japan annekterte Korea. Perioden blir også kalt Li-dynastiets periode.

21)  Se Åp 7,2-17: Og jeg så en annen engel som steg fram i øst, der solen går opp, og bar den levende Guds segl. Med høy røst ropte han til de fire englene som hadde fått makt til å føre skade over jorden og havet: «Rør ikke jorden eller havet eller trærne før vi har merket vår Guds tjenere med segl på pannen.»
Og jeg hørte tallet på dem som fikk seglet: Det var 144 000, fra alle stammene i Israels folk. […] Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene. Og de ropte med høy røst: «Seieren kommer fra vår Gud, han som sitter på tronen, og fra Lammet.»
Alle englene sto rundt tronen og de eldste og de fire skapningene. De kastet seg ned for tronen med ansiktet mot jorden, tilba Gud og sa: «Amen. All lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde tilhører vår Gud i all evighet. Amen.»
En av de eldste tok da ordet og spurte meg: «Disse som er kledd i hvite kapper, hvem er de, og hvor kommer de fra?» «Herre», svarte jeg, «du vet det.»
Da sa han til meg: «Dette er de som kommer ut av den store trengsel, de har vasket sine kapper og gjort dem hvite i Lammets blod. Derfor står de for Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel, og han som sitter på tronen, skal reise sin bolig over dem. De skal ikke lenger sulte eller tørste, solen skal ikke falle på dem, og ingen brennende hete. For Lammet som står midt på tronen, skal være gjeter for dem og vise dem vei til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne.»