Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/Det annet komme/Hva vi kan lære fra Det første komme
Hva vi kan lære fra Det første komme 2017-03-04T23:57:21+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Det annet komme

1. Hvordan vil Messias vende tilbake

1.2.  Hva vi kan lære fra Det første komme

To profetierI Det gamle testamente finner vi to motstridende profetier angående Messias’ første komme. I Daniel 7,13 finner vi profetien om at Herren kommer på himmelens skyer: «Videre så jeg i mine nattsyner: Se, med himmelens skyer kom det en som var lik en menneskesønn.» Profeten Mika profeterte imidlertid at Messias ville bli født i Betlehem (Mik 5,2). Hvilken av disse to motstridende profetiene skulle jødefolket velge å tro på?
Vi vet at Daniel ble ansett for å være en langt viktigere profet enn Mika. Jødefolket på den tiden hadde dessuten en stor tro på Gud. Derfor kan vi trygt si at de forventet at Messias ville komme med himmelens skyer.
Etter Jesu korsfestelse oppsto det derfor en anti-kristen bevegelse som påsto at Jesus ikke kunne ha vært Messias ettersom han var født fysisk på jorden. Apostelen Johannes vitnet om dette med sine formanende ord: «For det er gått mange forførere ut i verden, slike som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod. Det er forføreren, det er Antikrist!» (2. Joh 1,7).
Noen hevder at Daniel 7,13 er en profeti om hva som skal skje ved Det annet komme. Men fra følgende skriftsteder kan vi se at Det gamle testamentes tidsalder skulle slutte i og med Jesu komme: «For alle profetene og loven har profetert inntil Johannes» (Matt 11,13) og «Kristus er lovens slutt, så hver den som tror, blir rettferdig for Gud» (Rom 10,4). Før Jesus selv begynte å snakke om sin egen gjenkomst, var det ingen som engang kunne forestille seg at Messias måtte komme tilbake. Derfor var det ikke en eneste jøde på Jesu tid som kunne tenke seg at Daniel 7,13 var en profeti om Det annet komme. De trodde med andre ord at den gjaldt Messias’ første komme og ventet derfor at han skulle komme på skyene.
Himmel Jord       Hvorfor ga da Gud denne åpenbaringen om at Menneskesønnen som ville stå fram, ville være et fysisk menneske når Gud sendte Jesus til jorden fra himmelen som den eneste Messias? Jesus sa selv: «Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen; det er Menneskesønnen» (Joh 3,13). Han antydet dermed at han kom fra himmelen. Men som vi alle vet meget godt ble Jesus født på jorden av jomfru Maria. Hva mente han da når han sa at han kom ned fra himmelen?
Ordet «himmel» blir ofte brukt i Bibelen som en metafor for et meget høyt, edelt og godt sted. På denne måten kan vi tolke Jesu ord til å bety: «Mitt ytre utseende er ikke så forskjellig fra deres. Jeg ble født på samme måte som alle dere, men både motiver og årsaker bak fødselen min og bak fødselen deres er helt forskjellige. Det er Gud, som representerer de høyeste, edleste og beste motiver og årsaker, som er bakgrunnen til min fødsel.» Med en slik forståelse av ordet «himmel» er profetien i Daniel om at Jesus kommer ned fra himmelen på skyene ikke helt feilaktig. Det er imidlertid galt å tolke dette skriftstedet bokstavelig.
På samme måte, basert på den spesielle planen Gud arbeidet for å realisere gjennom Sakarjas familie, ble døperen Johannes født med en stor oppgave (Luk 1,15-17; Luk 1,76). Vi kan således si at han ikke kun ble «født av denne jord». Uansett hvordan han ble født, var Gud den direkte årsaken. Derfor kan vi si at Johannes var «kommet ned fra himmelen» som Elias representant og med samme oppgave som Elia.

Les videre