Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/De «siste dager»/Tegn på at den første velsignelsen er i ferd med å bli gjenoppreist
Tegn på at den første velsignelsen er i ferd med å bli gjenoppreist 2017-04-08T22:59:53+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

Menneskehetens histories «siste dager»

3. Vår tid er historiens «siste dager»

3.1. Tegn på at den første velsignelsen er i ferd med å bli gjenoppreist

Den første velsignelsen er at hvert menneske oppnår individuell fullkommenhet og blir ett med Guds hjerte. Av den grunn vil vi erfare fullstendig frihet både på det indre plan og i våre handlinger når vi lever i samsvar med Guds ideal. Vi vil da leve i Guds rike og være inkarnasjoner av opprinnelig kjærlighet. Som Guds sønner og døtre, og herre over resten av skapelsen, vil mennesket ha en fullkommen natur og dermed også ha en stor verdi. På grunn av syndefallet kunne imidlertid ikke mennesket oppfylle Guds første velsignelse. Derfor har Gud arbeidet uten opphør for å realisere sin plan for å gjenoppreise oss falne mennesker, slik at vi blir fullkomne individer. Dette arbeidet har nå nådd sitt siste stadium, som er historiens «siste dager».
I vår tid er det mange som streber og kjemper, motivert av en dyp åndelig tørst, etter å gjenopprette det tapte innholdet i den første velsignelsen som en realitet i sine liv. Denne tendensen gir seg utslag på mange forskjellige områder: humanitært arbeid, forskjellige bevegelser som kjemper for frihet, organisasjoner som forsvarer menneskerettighetene, kampanjer til støtte for tenkning som fremmer likhet for alle mennesker, en raskt økende strøm av mennesker som er aktivt interesserte i nye trosretninger, osv. Hovedpoenget med denne utviklingen er ikke å gjenvinne menneskets frihet eller verdi på en overfladisk måte, på det ytre plan. Den egentlige hensikt er å finne tilbake til kjærligheten som tilhører den opprinnelige natur som mennesket ble skapt med, men som det mistet, videre å gjenvinne den verdi mennesket hadde da det ble skapt, samt den frihet menneskets opprinnelige natur var tiltenkt. Resultatet av Guds arbeid i vår tids «siste dager» vil være at den første velsignelsen vil bli gjenoppreist.
Vi kan også forstå at vår tid er de profeterte «siste dager» og tiden for å gjenvinne det tapte innholdet av den første velsignelsen, når vi ser på gjenoppreisningen av menneskets åndelige natur. Vi har allerede forklart at alle mennesker er skapt for å nå fullkommenhet og bli ett med Guds hjerte. Vi vil da være i stand til å kommunisere fullstendig med Gud. Før syndefallet, selv mens de var i en ufullkommen tilstand i sin vekstperiode, kommuniserte Adam og Eva med den åndelige verden og fikk svar på alle spørsmål de stilte Gud. På grunn av syndefallet falt Adams og Evas etterkommere, det vil si hele menneskeheten, til et så lavt nivå at de ikke forsto eller følte Gud. I vår tids «siste dager» vil imidlertid mennesket ifølge Bibelen gjenvinne sin evne til åndelig kommunikasjon: «I de siste dager […] vil jeg utøse min Ånd over alle mennesker. Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord, de unge menn skal ha syner, og de gamle blant dere ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utløse av min Ånd, og de skal tale profetisk» (Apg 2,17-18). Den senere tids økning i åndelige opplevelser og psykiske fenomener over hele verden viser at menneskets åndelige natur er i ferd med å gjenoppreises til Adams og Evas nivå like før syndefallet. Det er også et tegn på at mennesket har nådd terskelen til det stadium hvor det vil være i stand til å gjenoppreise Guds første velsignelse.

Les videre