Home/Enhetsprinsippene/Håndbok i Prinsippene/De parallelle tidsaldre/Jødefolkets og pavens babylonske fangenskap – 1
Jødefolkets og pavens babylonske fangenskap – 1 2017-01-11T23:26:16+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

De parallelle tidsaldre i gjenoppreisningshistorien

2. Inndelingen av gjenoppreisningshistoriens tidsaldre basert på tidsidentitet

2.2. Hva parallelliteten mellom de tre tidsaldrene i Guds gjenoppreisningsarbeid besto i

2.2.5.  Perioden med jødefolkets babylonske fangenskap og hjemkomst og perioden med pavens eksil og tilbakekomst – 1

Nordriket, Israel, ble preget av en mangel på tro snart etter at det forente kongeriket ble delt [15]. Omtrent 260 år senere eksisterte ikke riket lenger [16]. Sørriket, Juda, mistet også sin tro. Disse rikene kunne derfor ikke opprette noe fundament for Messias, sentrert om det idealet som templet representerte. Derfor tillot Gud at de ble tatt i fangenskap av Satans verden, representert ved assyrerne og babylonerne. Begge disse folkeslagene tvang det utvalgte folk til å utføre slavearbeid for seg.

Sørriket kom under babylonsk styre i år 597 f.Kr [17]. Med Daniel og andre av kongeætten og adelen som de første (605 f.Kr) [18] begynte en serie deportasjoner av hebreere til Babylon [19]. Der måtte de bli i nesten 70 år [20]. Denne perioden kalles perioden med jødefolkets babylonske fangenskap.
År 539 f.Kr. ble Babylon erobret av perserne, og kong Kyros den store lot kunngjøre jødenes befrielse [21]. De dro så tilbake til sitt hjemland i tre grupper i løpet av en 94-års periode fram til år 444 f.Kr [22]. Denne 94-års perioden og tiden inntil jødefolket tok imot profeten Malaki og for alvor begynte å forberede seg til å ta imot Messias, varte til sammen omtrent 140 år. Denne perioden kaller vi perioden for jødefolkets hjemkomst etter fangenskapet i Babylon.

Les videre

Fotnoter:

15)  Se 1. Kong 12,26-33.

16)  Nordriket ble erobret og ødelagt av assyrerne, et krigersk folkeslag, i år 722 f.Kr. Allerede under Tiglat-Pileser III, konge av Assyria 744-727 f.Kr., invaderte assyrerne nordriket og tvang mange israelitter til å forlate sitt land (2. Kong 15,29). I 722 f.Kr. erobret assyrerne Samaria, og ifølge assyrernes egne nedtegnelser tok de over 27,000 av innbyggerne i Samaria med seg til Assyria (2. Kong 17,23). Assyrerkongen fikk andre folkeslag til å bosette seg i Samaria i stedet. Nordriket var da knekket og ble aldri igjen en uavhengig nasjon.

17)  Se 2. Kong 24,10-12.

18)  Se Dan 1,1-6. Juda var en vasallstat under Babylon fra 605-602 f.Kr. (2. Kong 24,1).

19)  Se 2. Kong 24,14-16 og 2. Kong 25,11-12 samt Jer 39,1-10.

20)  Se Jer 25,11-12 og Jer 29,10.

21)  Se Esra 1,1-4.

22)  Se Esra 2; Esra 7,7-9 og Esra 8,1-14; Nehemja 2,1-11.