////Godtgjørelsesbetingelser og parallellitet mellom tidsaldrene
Godtgjørelsesbetingelser og parallellitet mellom tidsaldrene 2017-03-12T15:50:59+00:00

Håndbok i Prinsippene (Nivå 4)

De parallelle tidsaldre i gjenoppreisningshistorien

1.  Godtgjørelsesbetingelser og parallellitet mellom tidsaldrene i Guds gjenoppreisningsarbeid

Hensikten med Guds gjenoppreisningsarbeid er å realisere skapelseshensikten. Dette vil bli fullført gjennom Messias. Det er derfor det falne menneskes del av ansvaret å forberede fundamentet for Messias, dvs. det fundament som er nødvendig for at Messias skal kunne komme. Dette ansvaret består i å gjenoppreise trosfundamentet og det substansielle fundamentet gjennom godtgjørelsesbetingelser.
       Hva skjer så når de sentrale personer med ansvar for visse deler av Guds gjenoppreisningsarbeid mislykkes i å oppfylle de godtgjørelsesbetingelsene som de har ansvar for? Gud er absolutt, og det mål han har satt seg med sitt gjenoppreisningsarbeid, er også absolutt. Derfor skal det definitivt realiseres (Jes 46,11). Av den grunn, og for igjen å ha noen til å utføre sin vilje, velger Gud andre til å erstatte sentrale personer som mislykkes, selv om dette forlenger gjenoppreisningshistorien. Når Gud, selv etter flere tusen år, velger ut en ny sentral person, får vi en epoke der de mennesker som han er omgitt av, og de betingelser som er skapt av epokens rådende forhold og begivenheter, ligner på dem som fantes da hans forgjenger ble utvalgt. At mennesker, omstendigheter og begivenheter med grunnleggende likhetspunkter dukker opp igjen opp gjennom gjenoppreisningshistorien kalles «parallellitet mellom tidsaldrene i Guds gjenoppreisningsarbeid». Dette skjer i samsvar med Guds gjenoppreisningsarbeid, som utvikler seg ved å gjøre godt igjen.
       Hvilke fundamentale faktorer skaper så denne parallelliteten mellom tidsaldre i gjenoppreisningshistorien? Fundamentalt sett utgjør disse faktorene Guds og menneskets anstrengelser for å gjenopprette fundamentet for Messias ved å gjøre godt igjen. Parallelliteten mellom tidsaldre har med andre ord med to ting å gjøre: trosfundamentet og det substansielle fundamentet. Trosfundamentet opprettes som før nevnt av en sentral person over en viss tidsperiode gjennom det som utgjør den nødvendige betingelsen. Det substansielle fundamentet dreier seg om å opprette godtgjørelsesbetingelser for å fjerne den falne naturen.
       Fundamentet for Messias har vokst i omfang, fra familienivå til det nasjonale og det globale plan. Alle faktorene som utgjør dette fundamentet, har gått gjennom en tilsvarende utvikling. Dette skjer fordi Gud utvider omfanget av sitt arbeid for å kunne gjenoppreise alt det tapte når hans gjenoppreisningsarbeid forlenges på grunn av at mennesket ikke oppfyller sitt ansvar. Da for eksempel det utvalgte folket som hadde ansvaret for det nasjonale fundamentet for Messias, feilet, valgte ikke Gud å gi et annet folk ansvaret for gjenoppreisningsarbeidet på det nasjonale plan. I stedet iverksatte Gud sin plan for gjenoppreisning på det globale plan. Hvis arbeidet for å realisere Guds plan for gjenoppreisning på verdensplan lykkes, vil alt det som gikk tapt på det nasjonale plan, dermed bli gjenvunnet. En global seier gjenoppreiser altså en tidligere fiasko på det nasjonale nivå.

Les videre